Nuo tada, kai pra­dė­jau domė­tis asme­ni­niu augi­mu, pri­si­me­nu save suda­ri­nė­jan­tį sąra­šus. Tiks­lų, paste­bė­ji­mų… Iki kol sukū­riau pir­mą­jį (ir pas­ku­ti­nį) Bepro­tiš­kų tiks­lų sąra­šą.

Sąra­šą, kuris kei­čia­si ir auga kar­tu.

Šis sąra­šas yra mano ved­lys.

Na, bet patin­gė­siu apie jį čia kar­to­tis. Geriau pateik­siu savo pavyz­dį. O jei­gu irgi norė­tum pra­dė­ti savo kelio­nę – susi­kurk savo sąra­šą!

Atnau­jin­ta: Dabar nau­do­ju BTS ver­si­ją 2.0! Senes­ni tiks­lai palik­ti apa­čio­je dabar­ti­nių.

Mano beprotiškų tikslų sąrašas

Dabar­ti­nis lygis: 0
Pro­g­re­sas: 0%

Leng­va (10%)

 • Inves­tuo­ti į Bon­do­ra
 • Pra­dė­ti moky­tis per Cour­se­ra

Vidu­ti­niš­ka (20%)

 • Uždirb­ti 50 eurų/mėn pasy­vios grą­žos.
 • Pra­ves­ti webi­na­rą.
 • Pada­ry­ti 5 pri­si­trau­ki­mus vie­nu ypu
 • Per­skai­ty­ti 400 kny­gų per gyve­ni­mą (terei­kia suskai­čiuo­ti)

Sun­ku (50%)

 • Išleis­ti savo nemo­ka­mus inter­ne­ti­nius moky­mus
 • Pada­ry­ti 50 atsi­spau­di­mų vien ypu
 • Nubėg­ti 5 kilo­met­rus vie­nu ypu
 • Mėne­sį tik su Mana food
 • Mėne­sį su 20% Debe­sy­los pre­nu­me­ra­to­rių pagau­sė­ji­mu.

Labai sun­ku (100%)

 • Išleis­ti savo inter­ne­ti­nius moky­mus
 • Mėne­sį be jokių dar­bų. Visiš­kai.
 • Per­skai­ty­ti 1000 kny­gų per gyve­ni­mą.

…O toliau – seni iššū­kiai! :)

Beprotiškų iššūkių sąrašas (2015–2017 m.)

O kokių Bepro­tiš­kų tiks­lų turi tu?
Pasi­da­link savo sie­kiais! :)

Rikiuoti pagal:   naujausius | seniausius | mėgstamiausius