Pirmą kartą čia?

Trokšti pokyčių? Išbandyk Beprotiškų tikslų sąrašą Kas tai ir kaip jį susikurti?

Ką dary­ti, jei gyve­ni­mas, rodos, susto­ja? Jei dau­giau ne­to­bu­lė­ja­me, neau­ga­me ir neju­da­me? Jei ne­lie­ka tiks­lų, kurių norė­tu­me siek­ti ar pra­s­mės, kuri su­teik­tų jė­gų rytais iššok­ti iš lovos?

Geras klau­si­mas. Ir daž­nas. Dau­giau nei treč­da­lis visų pre­nu­me­ruo­jan­čių Debe­sy­lą ir man laiš­kus rašan­čių žmo­nių klau­sia pa­na­šių klau­si­mų.

Tik, deja, vie­no atsa­ky­mo aš netu­riu. Nega­liu apie tai para­šy­ti bepro­tiš­kai ilgo straips­nio, nega­liu užvers­ti tavęs moks­li­niais tyri­mais ir nega­liu išspaus­ti kaž­ką labai gilaus bei pra­smin­go iš savo patir­ties.

Vie­toj to, turiu kai ką prak­tiš­kes­nio.

Turiu tau įran­kį.

img.margin-extra {mar­gin: 5rem 0 3.75rem;}

Prie­mo­nę, kuri…

 • …Padės ras­ti tavo nau­ją gyve­ni­mo tiks­lą ir pras­mę;
 • …Padės ras­ti tiks­lus ir pra­s­mes, kuriuos turė­jai, tačiau neiš­pil­dei;
 • …Įkvėps tave nau­jiems nuo­ty­kiams tavo gyve­ni­mo kely­je;
 • …Įkvėps tavo drau­gus keis­tis ir aug­ti kar­tu su tavi­mi;
 • …Ir geriau­sia – sun­kiau­sio­mis aki­mir­ko­mis tau asme­niš­kai padės siek­ti tai, ko užsi­brė­žei. Nesvar­bu, ką būtent troš­kai pada­ry­ti.

Tai nėra teo­ri­nis įran­kis. Tai prie­mo­nė, kuri tau padės pavers­ti savo gyve­nimą vie­nu DIDELIU asme­ni­nio augi­mo nuo­ty­kiu.

Tai „Bepro­tiš­kų tiks­lų sąra­šas“.

štai mano sąra­šas, jei taip nekant­rau­ji ir nori pama­ty­ti pavyz­dį, apie ką kal­bė­siu šia­me straips­ny­je. ;-)

(Arba nusiplauk rankas ir spausk ant mano veido!)
(Arba nusi­plauk ran­kas ir spausk ant mano vei­do!)

Beprotiškų tikslų sąrašas? Kas tai?

Debe­sy­los bepro­tiš­kų tiks­lų sąra­šas yra… Sąra­šas.

~ Ta-daa! ~

Na gerai, juo­kau­ju. :))

Išties, Debe­sy­los „Bepro­tiš­kų tiks­lų sąra­šas“ yra toks asme­ni­nių tiks­lų są­ra­šas, kuris pade­da aug­ti, moky­tis ir gyven­ti lai­min­gai. Tai prie­mo­nė, įkve­pian­ti tave ir tavo drau­gus.

Tai sąra­šas, paver­čian­tis bepro­tiš­kai nuo­bo­dų gyve­ni­mą į bepro­tiš­kai fan­ta­s­tiš­ką.

Bepro­tiš­kų tiks­lų sąra­šas yra nau­jie­na. Arba nela­bai. Pri­klau­so nuo to, kaip pažvelg­si – man tai nėra nau­ja, nes šį sąra­šą savo gyve­ni­me nau­do­ju il­giau nei pen­ke­rius metus, tačiau tavo – tai gali būti neti­kė­tas atra­di­mas.

Paly­gin­ki­me šį sąra­šą su įpras­tu „sva­jo­nių sąra­šu“.

Rask visus skirtumus.

Pastebi skirtumus?

Leisk juos išvar­din­siu…

1) „Sva­jo­nių sąra­šas“ nekin­ta, o „Bepro­tiš­kų tiks­lų sąra­šas“ kei­čia­si ir auga kar­tu su tavi­mi.

Pir­ma­ja­me sąra­še rašo­mos papras­čiau­sios sva­jo­nės, o ant­ra­ja­me – tiks­lai ir žings­niai, vedan­tys iki jų. Pir­ma­ja­me – susi­ra­š­ei sva­jo­nes ir pamir­šai, 1 o ant­ra­ja­me – pasi­ra­šy­tus tiks­lus nuo­sek­liai įgy­ven­di­ni, pri­si­me­ni ir atnau­ji­ni.

2) „Sva­jo­nių sąra­šas“ yra abst­rak­tus, o „Bepro­tiš­kų tiks­lų sąra­šas“ yra pama­tuo­ja­mas.

O tiks­lu­mas ir pama­ta­vi­mas 2 ir suda­ro skir­tu­mą tarp tiks­lų, kuriuos įgy­ven­di­na­me, ir sva­jo­nių, kurios tokio­mis lie­ka.

3) „Sva­jo­nių sąra­šas“ kal­ba apie tai, ką pada­ry­si kaž­ka­da atei­ty­je, o „Bepro­tiš­kų tiks­lų sąra­šas“ – apie tai, ką dary­si šian­dien.

Sva­jo­nių sąra­šo tiks­lus mes nori­me išpil­dy­ti „iki mir­ties“. O tai pa­kankamai ilgas lai­ko tar­pas, kad šį sąra­šą visai pamirš­tum. Bent iki pas­ku­ti­nių die­nų lovo­je. Užtat bepro­tiš­kų tiks­lų sąra­šas skir­tas veik­ti ŠIANDIEN. Dabar. Tik­rai ne kitą savai­tę nuo pir­ma­die­nio.

4) „Sva­jo­nių sąra­šas“ ska­ti­na bepra­smius pasie­ki­mus, o „Bepro­tiš­kų tiks­lų sąra­šas“ ska­ti­na asme­ni­nį augi­mą.

Nes pir­ma­ja­me tiks­lus daž­nai kelia­me net ne sau, o kitiems – kad gau­tu­me dau­giau feis­buko šlo­vės, pagar­bos iš drau­gų ar atsi­dur­tu­me ant žur­na­lo „Žmo­nės“ vir­še­lio… 3

O Bepro­tiš­kų tiks­lų sąra­še – kelia­me tiks­lus, kurie turi pras­mę MUMS. As­me­niš­kai. Kad ir kokie jie bebū­tų.

„Bepro­tiš­kų tiks­lų sąra­šas“ sutei­kia pro­gą asme­ni­niam augi­mui.
Kelio­nei. Tavo asme­ni­nei epo­pė­jai.

Kai įpras­ti sva­jo­nių sąra­šai suku­ria­mi, o kitos die­nos ryte pamirš­ta­mi… Bepro­tiš­kų tiks­lų sąra­šas nedings­ta ir nepa­si­mirš­ta. Jis lie­ka su tavi­mi. As­me­niš­kas. Augan­tis. Debe­sy­liš­kas.

Kaip sukurti SAVO sąrašą?

Pirma: Pasileisk epinės muzikos

Arba jei nesi­no­ri – įsi­junk M. Jociaus nau­ją albu­mą. Arba nesi­rink jokios mu­zi­kos, jei taip trokš­ti.

Tačiau tavo vie­to­je aš tai įsi­jung­čiau. Nes epi­nė muzi­ka tin­ka vis­kam, o kuriant savo nau­ją gyve­ni­mo epo­pė­ją – kaip tik. Juk norė­tum pasi­jaus­ti kaip koks Home­ras ar Kapi­to­nas Šepar­das, tie­sa?

Aš norė­čiau. Ir man tokia muzi­ka patin­ka!

Antra: Surask vietą rašymui

Prieš pra­de­dant rašy­ti, tau pir­miau­siai rei­kia ras­ti vie­tą, tin­ka­mą rašy­mui. Jei nori­si – gali pai­šy­ti krei­de­le ant grin­dų. Bet to nere­ko­men­duo­ju, nes tai neil­ga­am­žis spren­di­mas. Ge­riau siū­lau vie­ną šių alter­na­ty­vų.

 • Popie­riaus lapas. Geriau­siai dide­lis, bent A4 dydžio. Ne­su­glam­žy­tas. Ir pra­šau – be dėmių. Jų gali ir taip savai­me atsi­ra­sti a­tei­ty­je, nes šį lapą turė­si ilgam lai­kui ir lai­ky­si, spė­ju, mato­mo­je vie­to­je.
 • Kom­piu­te­ri­nis fai­las. Nesvar­bu koks. Gali nau­do­ti MS „Word“, No­tepad ar bet ką, kur gali­ma rašy­ti teks­tą.
 • Sąsiu­vi­nis. Vėl­gi, geriau tvar­kin­gas, turin­tis dau­giau nei vie­ną ar du lapus. Geriau ne tas, kurį par­duo­da po 5 cen­tus.
 • Arba inter­ne­to apli­ka­ci­ja. Jei esi išma­nus žmo­gus ir tik­rai man pri­ža­di, kad nepa­mir­ši vis įsi­jung­ti šias prog­ra­mė­les, štai keli gali­mi pa­si­rin­ki­mai: Workf­lo­wy, Wun­der­list, Ever­no­te.

Pasi­rink tai, ką TAU būtų pato­giau­sia pil­dy­ti, reda­guo­ti ir bent kas kelias savai­tes atsi­vers­ti.

Krei­de­lė­mis rašy­ti ant grin­dų todėl ir nere­ko­men­duo­ju – teks­tas per grei­tai nusi­va­lo, o lanks­ty­tis aukš­tyn ir žemyn gali būti nepa­to­gu. Net kam­ba­rio tape­tai tin­ka­mes­ni. 4

Aš asme­niš­kai ren­kuo­si inter­ne­ti­nį varian­tą – rašy­ti į tink­la­raš­tį. Nors šį sąra­šą kar­tais galiu pamirš­ti atsi­vers­ti, tačiau jį pato­gu atnau­jin­ti, o aš išven­giu dar vie­no popie­riaus lapo ar są­siu­vi­nio savo len­ty­no­se.

Trečia: Rašyk savo svajones ir tikslus

Tik pir­miau per­spė­ju: jei rašai ant popie­riaus lapo ar kitu ne­e­lek­tro­ni­niu būdu, nepa­miršk palik­ti vie­tos po kiek­vie­nu svar­bes­niu punk­tu.

„Bepro­tiš­ko tiks­lų sąra­šo“ išskir­ti­nu­mas tai, kad kiek­vie­nas punk­tas gali turė­ti papil­do­mus eta­pus.

Kitas pasi­rin­ki­mas, jei rašy­si ant popie­riaus – papil­do­mus tiks­lus rašy­ti pri­klijuotuose ar kitaip pri­seg­tuo­se lapu­kuo­se. Tačiau tai per ilgą lai­ką gali tap­ti tie­siog chao­tiš­ka. Tik drau­giš­kai per­spė­ju.

Pats sąra­šo suda­ry­mas atlie­ka­mas dve­jais žings­niais:

1) Pra­dėk nuo kate­go­ri­jų.

Jos nėra būti­nos, tačiau taip ne tik kils dau­giau idė­jų, ką įtrauk­ti sąra­šan, tačiau jį bus dar sma­giau skai­ty­ti. Juk gali būti sma­gu ste­bė­ti, kaip skir­tin­gos tavo gyve­ni­mo sri­tys kei­čia­si per metus.

Savo sąra­še aš turiu šešias sri­tis: Gyve­ni­mą, Debe­sy­lą, Kūną, Kelio­nes, Iš­šū­kius ir Visą kitą. Tavo sri­tys turė­tų būti tokios, kaip TAU pato­giau­sia. Jų gali iš viso nebū­ti. Gali būti ir dvi­de­šimt. 5

Jei neži­nai kokias kate­go­ri­jas rašy­ti, nera­šyk jokių. Jei ką – atei­ty­je visa­da galė­si pakeis­ti. Nesi­jau­dink!

2) Rašyk visus tiks­lus, sva­jo­nes ir iššū­kius.

Eilės tvar­ka nesvar­bi. O jei trūks­ta idė­jų – žvilg­telk į Joel Runy­on, Tho­mas FrankSte­ve Kamb arba mano sąra­šus. Tai gali tave įkvėp­ti.

Jei­gu trokš­ti – gali tiks­lus kopi­juo­ti iš kitų žmo­nių. Tačiau aš labai pata­riu: rin­kis tik tai, ką norė­tum dary­ti TU. Dėl savęs. 6

…Ir vis­kas!

Tai tik du žings­niai. Papras­ta. Dar turiu tau kelis pata­ri­mus:

 • Api­brėžk savo tiks­lus ir iššū­kius kuo tiks­liau. Tai pag­rin­di­nis skir­tu­mas tarp pasie­kia­mų tiks­lų ir abst­rak­čių sva­jo­nių – pasie­kia­mi tiks­lai yra suskai­čiuo­ja­mi. Pavyz­džiui, kiek nori pada­ry­ti atsispaudi­mų vie­nu ypu? Kiek per­skai­ty­ti kny­gų per mėne­sį? Ir pana­šiai.
 • Nebi­jok kel­ti sau sta­čiai bepro­tiš­kus tiks­lus. Bepro­tiš­ki tiks­lai – geri tiks­lai. Jie sutei­kia džiaugs­mo kas­die­ny­bei.
 • …Tačiau kar­tu – geriau tiks­lus rašyk pasie­kia­mais laip­te­liais. Nera­šyk, kad nori užkop­ti iškart į Eve­res­tą. Geriau pir­miau užkopk į kal­ną Len­ki­jo­je, tada į vie­ną iš vir­šū­nių Alpė­se, tada į kal­ną Gru­zi­jo­je ir tik tada Eve­res­tą. Tre­ni­ruo­kis. Nesiek to, kas tie­sio­gi­ne pras­me yra ne­į­ma­no­ma.

Kelk sau tiks­lus laip­te­liais – vie­ną po kito.
Per­li­pus vie­ną, visa­da galė­si pri­dė­ti ant­rą­jį sudė­tin­ges­nį.

Arba, kitaip tariant, ban­dy­ti šok­ti aukš­čiau bam­bos yra gerai, 7 tačiau virš kak­tos ne­­si­­tre­­ni­­ra­­vus neiš­šok­si. Išnau­dok Bepro­tiš­kų tiks­lų sąra­šo gali­my­bes ir susi­kurk laip­te­lius.

Ketvirta: Padėk savo sąrašą matomoje vietoje.

Nes gali­my­bė maty­ti ir atnau­jin­ti sąra­šą pasie­kus vie­nus tiks­lus, pri­de­dant nau­jų bei išme­tant tuos, kurie papras­čiau­siai tapo neįdo­mūs, yra ker­ti­nė. Išnau­dok ją.

Ir taip, tei­sin­gai, jei nori­si – tiks­lus gali­ma iš sąra­šo ir išmes­ti. Pavyz­džiui, savo są­ra­še prieš du metus turė­jau tiks­lą nuva­žiuo­ti dvi­ra­čiu nuo Kau­no iki Va­rė­nos pas mer­gi­ną, kurią tuo metu buvau įsi­my­lė­jęs. 8 Išsi­sky­rus – tiks­las tapo neįdo­mus. 9 ;)

Savo sąra­šą gali…

 • Paka­bin­ti ant sie­nos prie dar­bo sta­lo;
 • Prik­li­juo­ti ant lubų virš lovos, kad atsi­bu­dus jį pama­ty­tum pir­miau­siai;
 • Pasi­dė­ti ant tos kėdės, ant kurios įpras­tai nak­čiai nume­ti dra­bu­žius, kad ryte apsi­ren­gus jį kar­tu galė­tum paim­ti į ran­kas ir per­žvelg­ti;
 • Patal­pink inter­ne­te savo sukur­ta­me blo­ge;
 • Patal­pink savo feis­buke. Jei nori. Aš neno­rė­čiau, nes vie­ši tiks­lai skriau­džia mūsų šan­sus juos pasiek­ti, bet tai tavo pa­si­rin­ki­mas…

…Arba jį gali padė­ti kitur, kur kas­dien (ar bent kas savai­tę) pama­ty­tum, pri­si­min­tum ir, jei rei­kės, pri­ra­šy­tum kaž­ką nau­jo.

PENKTA: Dalinkis ir įkvėpk draugus pradėti savo sąrašus

„Bepro­tiš­kų tiks­lų sąra­šas“ nėra sukur­tas vien tik tam, kad jį susi­kur­tum ir lyg blo­giu­kui iš ani­ma­ci­nių fil­mų pasi­slė­pus sava­nau­diš­kai nau­do­tum.

Kita jo pusė – lais­va. Drau­giš­ka.

Įkvėp­ti kitus žmo­nės pra­dė­ti gyve­ni­mą, kurio jie visad troš­ko.
Įkvėp­ti juos aug­ti kar­tu su tavi­mi. Moky­tis. Ir tobu­lė­ti.

Na, nesvar­bu, ar kar­tu su tavi­mi. Gali­ma ir atski­rai.

Nes „Bepro­tiš­kų tiks­lų sąra­šo“ punk­tai, laip­te­liai ir tavo poky­čių kelio­nė yra ge­riau­sias įro­dy­mas, kad trokš­tant veik­ti ir vei­kiant – gali­ma pasiek­ti tai, ko visa­da troš­kai. Žings­nis po žings­nio.

Todėl aš reko­men­duo­ju: sąra­šu pasi­da­link su drau­gais, šei­mos nariais, kole­go­mis, bend­ra­kla­siais ar kitais aplin­ki­niais.

Per­siųsk jiems šį straips­nį, kad jie irgi galė­tų su­si­­kur­­ti savo sąra­šą. Juk aš šį pasa­ko­ji­mą vis­gi tam ir para­šiau. Trokš­tu, kad prie­mo­nė, kurią nau­do­ju aš, padė­tų ir kitiems. :)

Tai­gi, mano bran­gus Debe­sy­lie­ti, tavo užduo­tis šian­die­nai:

 1. Sukurk SAVO Bepro­tiš­kų tiks­lų sąra­šą.
 2. Pasi­da­link juo su aplin­ki­niais žmo­nė­mis (arba komen­ta­ruo­se su kitais Debe­sy­lie­čiais).
 3. Ir galiau­siai – Pra­dėk tai, ką visa­da troš­kai pra­dė­ti.

Sukurk savo epo­pė­ją. Tokią, kurios klau­sy­da­mie­si tavo anū­kai fone gir­dė­tų epi­nę muzi­ką, tri­mi­tus, būg­nus ir gon­gus.

Nes tavo gyve­ni­mas nėra Tau duo­tas tam, kad jį švais­ty­tum.
Jis sukur­tas, kad jį išnau­do­tum.

Epiš­kai. Fan­ta­s­tiš­kai. Bepro­tiš­kai.

Tavo bepro­tiš­kas,


 1. Kaip daž­niau­siai nutin­ka…

 2. Pavyz­džiui X žings­nių per die­ną, Y kny­gų per mėne­sį, Z sau­sai­nių per kavos per­trau­kė­lę.

 3. Visi mėgs­ta imti inter­viu iš keliau­to­jų. O dar kiek drau­gams galė­tum pasa­ko­ti kaip, va, Balio salo­je tai visi šyp­so­si ir yra visiš­kai kito­kie, nei lie­tu­viai! Aiš­ku, jūs nie­ka­da to nepa­tir­si­te – netu­ri­te tiek pini­gų, kaip aš… Bet, ei, ar žino­jo­te, kad tapau AB „Labai rim­tas ban­kas“ direk­to­riu­mi? Ar nori­te pasi­vė­žin­ti mano Tes­la? Žiū, koks Rolex…

 4. Aš ban­džiau stik­lą ir nutri­na­mą mar­ke­rį. Gera patir­tis, tačiau tai šiek tiek trik­dė – nak­ties metu už stik­lo tam­su ir mar­ke­rio žymės nesi­ma­to.

 5. Kelio­mis pastrai­po­mis žemiau rasi tokių sąra­šų pavyz­džių. Gyvai!

 6. Ant­raip teks kan­kin­tis, kaip apra­ši­nė­jau šia­me pasa­ko­ji­me. Kai ren­kie­si tai, ko neno­ri – gims­ta ati­dė­lio­ji­mas, kuris žudo pro­g­re­są.

 7. Nes taip tre­ni­ruo­jie­si.

 8. Štai vie­nas mano mei­lės laiš­kų jai.

 9. Eh, jau­na­sai Danie­liau…

44 nuomonės... Prisidėk ir tu!

Rikiuoti pagal:   naujausius | seniausius | mėgstamiausius