Pirmą kartą čia?
Atnaujinta:

Kaip skaityti daugiau knygų?

Šiuo­lai­ki­nis jau­ni­mas (ir tu) skai­to dau­giau nei bet kada, dau­giau nei vyres­nės kar­tos. 1 Mes skai­to­me ne tik dau­giau, 2 bet ir skai­to­me kny­gas! Popie­ri­nes! 3

…Nors vos prieš šešias­de­šimt metų skai­ty­ti mokė­jo ne visi, 4 dabar skai­ty­mas tapo įgū­džiu, pana­šiu į val­gy­mą. Gal­būt net šią aki­mir­ką val­gai ir skai­tai?

Užsi­brė­žiau per­skai­ty­ti 75 kny­gas per metus.

Per­skai­čiau 77: ilgas, trum­pas, moks­liš­kas, poe­tiš­kas, juo­kin­gas ir grau­di­nan­čias. Skai­čiau kiek­vie­ną savai­tę. Prak­tiš­kai kas ant­rą die­ną.

Ir šį tą išmo­kau.

ATNAUJINTA: Per 2016 metus norė­jau per­skai­ty­ti 50 kny­gų ir per­skai­čiau 58. Tuo­met 2017 metais sie­kiau 75 ir per­skai­čiau 77.

Knygu skaitymo issukis

Keli dažniausiai išgirsti klausimai ir mano atsakymai į juos:

Kodėl?

O kodėl tu skai­tai šias rai­des? Ir gyve­ni?

Bet juk skai­ty­mas skir­tas mėga­vi­mui­si?

O manai aš tiek nepil­no pro­to, kad skai­ty­čiau tai, kas neke­lia malo­nu­mo?

Bet kam rūpi tas kny­gų kie­kis?

Man. Ir dar keliems mano drau­gams, su kuriais daly­vau­ju kny­gų skai­ty­mo žai­dy­nė­se ir matuo­ja­me savo kny­gų len­ty­nų ilgius.

Čia ban­dai apsi­mes­ti pro­tin­gu?

* Pažiū­ri į dide­lė­mis raidė­mis išrai­ty­tą „Nie­ko neiš­ma­nan­tis jau­nuo­lis…“ *

O nega­lė­jai geriau panau­do­ti lai­ko?

Galė­jau. Bet neno­rė­jau. Man kelio­nės ir kačiu­kių gel­bė­ji­mas neįdo­mu, aš mie­liau skai­ty­siu kny­gas, kad kaž­ką išmok­čiau, o tada dalin­čiau­si.

O kodėl ne fil­mai ar seria­lai?

Nes skai­ty­ti sma­giau. Taip pat skai­tant leng­viau pra­leis­ti neįdo­mias dalis, o pras­ta vai­dy­ba arba efek­tai kny­go­se prak­tiš­kai neeg­zis­tuo­ja.

Ar mokei­si grei­to­jo skai­ty­mo?

Ne, nors ir esu skai­tęs kny­gą apie šį moks­lą, 5 nie­ka­da neįs­ten­giau to išmok­ti. Tačiau skai­ty­da­mas pama­žu savai­me išmo­kau skai­ty­ti grei­čiau, o įsi­min­ti geriau.

Tai geriau­sias būdas išmok­ti daug skai­ty­ti yra…?

Aha, tie­siog daug skai­ty­ti. Į nau­jie­nų por­ta­lu šios paslap­ties po skam­bia ant­raš­te neįdė­si, 6 bet tiek ir tėra tos paslap­ties.

Tu tur­būt visa­da daug skai­tei?

Dali­nai. Per vai­kys­tę ir paaug­lys­tę per­skai­čiau prak­tiš­kai visas „Eri­da­no“ fan­ta­s­ti­nes kny­gas, tačiau paaug­lys­tę pra­lei­dau su video žai­di­mais, o anks­ty­vą suau­gė­liš­ku­mą – mer­gi­nų glė­biuo­se. 7

Tai dabar du metus atsi­skai­tei ir dau­giau neskai­ty­si?

Ne. Skai­ty­siu ir toliau, tačiau tiks­lai bus kito­kie – ne kie­kio, o turi­nio.

Ar tu šian­dien pik­tas?

Ne, tie­siog mokau­si rašy­ti trum­piau.

Tai kaip sekėsi skaityti knygas 2016 metais? Ką patyrei?

Maž­daug šitaip:

Metai, kaip visa­da būna su tokiais iššū­kiais, pra­si­dė­jo su spro­gi­mu. Sep­ty­nios kny­gos per dvi savai­tes! …Tada sekė ilgi lėto skai­ty­mo mėne­siai, kol spa­lį suvo­kiau, kad rei­kia pasi­steng­ti.

Spa­lis buvo tur­būt įdo­miau­sias mėnuo – 29 kny­gos per jį.

Maž­daug po vie­ną kas­dien. Tą mėne­sį skai­čiau visur – tuale­te, vir­tu­vė­je, lovo­je, šalia lovos, prie spin­tos, par­ke­ly­je, par­duo­tu­vė­se, lau­kiant auto­bu­so… Buvo visiš­ka kny­gų­su­t­ra.

Bet pabai­giau! Metų gale per­skai­čiau dar kelias kny­gas, kurių nebu­vau bai­gęs skai­ty­ti jau nuo 2013-tųjų metų.

…Tada, 2017-taisiais metais, bandžiau perskaityti dar daugiau.

Išsi­kė­liau 75 kny­gų tiks­lą ir šį pasie­kiau spa­lio 31 die­ną:

Esu visai paten­kin­tas. Žinios, įgau­tos skai­tant kny­gas, pade­da man dirb­ti pagal pro­fe­si­ją – rašy­ti. Tai man nau­din­ga!

Tarp kit­ko: Ar žinai, kodėl skai­tai tu? Tink­la­raš­ti­nin­kas Val­ti­nin­kas pasa­ko­ja, ką dary­ti, kad per­skai­ty­tas kny­gas įsi­min­tum.

Kaip aš galėčiau perskaityti daugiau knygų? Ar to galima išmokti?

Pir­miau­siai: išsi­kelk sau kny­gų skai­ty­mo iššū­kį. Su tiks­lu visa­da sma­giau nei be jo. Nejau ne?

Ant­riau­siai:

P.S. Tai mano pir­mas kar­tas kuriant tokį video. Tai­gi, jei turi komen­ta­rų ir kri­ti­kos – mie­lai lau­kiu. 8

…O kaip tu?

Ar pri­si­jung­si prie manęs?

Išsi­kelk tiks­lą ir pada­ry­ki­me tai!

Pri­si­skai­tęs,


  1. Kaip paste­bė­jo „PEW“ tyri­mų cent­ras JAV ir vaka­rų Euro­po­je.

  2. Teks­tas feis­buko sie­no­je – irgi teks­tas.

  3. Užsuk į „Kny­gų mugę“ arba vie­ti­nį kny­gy­ną. Šiuo metu lei­dyk­los lei­džia vis­ką iš eilės – nes per­ka­me!

  4. Tikė­ti­na, kad jei ne visi pasau­ly­je skai­tė, tai ir Lietuvoje/SSRS buvo pana­šu. Tačiau jei matei tik­ros sta­tis­ti­kos iš SSRS Lie­tu­vos – pasi­da­link, pra­šau!

  5. Aiva­ro Pra­na­raus­ko „Pažin­tis su grei­tuo­ju skai­ty­mu“.

  6. „Asme­ni­nio augi­mo guru atsklei­džia savo grei­to kny­gų skai­ty­mo paslap­tį! Suži­nok dabar.

  7. Kuo nesi­džiau­giu…

  8. Pir­myn, komen­ta­rai žemiau atvi­ri visiš­kai visiems. Jei gėda – gali para­šy­ti man laiš­ką. Aš ne sado­ma­zo­chis­tas, bet komen­ta­rus, kur galė­čiau pasi­mo­ky­ti, mėgs­tu.

56 nuomonės... O ką manai tu?

avatar
naujausius seniausius mėgstamiausius

Danie­liau, fai­nas links­mas video
Kaip atsi­ren­ki kny­gas, kurias pla­nuo­ji per­skai­ty­ti?

Egle

Labas, Danie­liau.
Aš pri­si­de­du į skai­ty­to­jų gre­tas šie­met jau per­skai­ty­tų kny­gų apie 40 gal ir dau­giau, plius audio ir kelios el. kny­gos.
Esu labai paten­kin­ta kny­gų ir saviug­dos loby­nais.
Kur tu išsi­sau­gai savo per­skai­ty­tas kny­gas? Kokiais pod­cas­tais nau­do­jie­si teks­tų paver­ti­mu į audio?
Ačiū.

Malvina

Svei­kas, Danie­liau! :)
Gal pasi­da­lin­tum skai­ty­tų kny­gų sąra­šiu­ku?
O gal ir reko­men­duo­tum vie­ną, kitą kuri tave labiau­siai pavei­kė? :)

3 dalykai

1. „Infor­ma­ci­ja imta iš mano Goo­d­re­ads pasky­ros, kur per­skai­čius kny­gą ją pasi­žy­miu.“ Pada­ly­vis, daly­vis. Kitaip tariant, ne „per­skai­čius pasi­žy­miu“, o „per­skai­tęs“.
2. „Taip pat skai­tant leng­viau pra­leis­ti neįdo­mias dalis“ – jei pra­lei­di, vadi­na­si, neper­skai­tai visos kny­gos.
3. Sąra­še pasi­gen­du turi­nin­gos gro­ži­nės lite­ra­tū­ros. :)

Indre

Jei gerai pame­nu, mano pir­mo­ji per­skai­ty­ta kny­ga buvo „Gra­žuo­lė ir pabai­sa“. Man pasa­kų kny­gu­tės ir padė­jo išmok­ti skai­ty­ti. Nuo to lai­ko skai­tau vis­ką, roma­nus, mei­lės isto­ri­jas, detek­ty­vus, fan­ta­s­ti­nes kny­gas, moks­li­nes kny­gas (jei įdo­mios ir noriu kaž­ką suži­no­ti), psi­cho­lo­gi­nes, pagal­bos sau iš temos „ką dary­ti kad būtum/pasiektum/galėtum…“. Per metus per­skai­ty­tų kny­gų skai­čius svy­ruo­ja tarp 20–40 kny­gų. Jei kny­gos sto­res­nės (Sos­tų žai­di­mas, Pir­myš­tė mote­ris), tai kny­gų skai­čius būna mažes­nis. Tokia mano skai­ty­mo patir­tis :)

Jole
Kokia išmin­ties pra­s­mė, jei per­skai­ty­ta infor­ma­ci­ja nepa­nau­do­ta dul­ka len­ty­nė­lė­se? Taip, po testo galė­jau per­ei­ti prie savi­gu­dos tink­la­raš­čių. Bet tai – ta pati infor­ma­ci­ja, kurios pri­grūs­tos sme­ge­nys atsi­sa­ko pačios mąs­ty­ti pri­im­ti dar vie­ną por­ci­ją. Ačiū, Tau, Debe­sy­la. Kaž­ka­da ir aš buvau save pava­di­nu­si Debe­sė­ja, nes nesu prak­tiš­ka ir vis skrai­dau pade­be­siais. Ir neran­du savo nišos ant šio svie­to. Po Joni­nių šalių susi­ta­ri­mu išėjau po beveik 13 m. iš dar­bo. Nebe­ap­si­ken­čiau. Tačiau dabar – su silp­nes­ne klau­sa, nevai­ruo­ju, nekal­bu, nebend­rau­ju ang­liš­kai (nors mokyk­lo­je, uni­ver­si­te­te egza­mi­nus išlai­kiau, ir vis sap­nuo­ju, kad pabė­gau iš ang­lų paskai­tų, egza­mi­nų ir kaip rei­kės atsi­skai­ty­ti už šį įra­šą,… Skaityk toliau...
Erikas

Svei­ki debe­sy­los.

Visų pir­mą, malo­nu maty­ti žmo­nes besi­do­min­čius sąmo­nin­gu tin­gi­nio gyve­ni­mo būdu. Suge­ban­tys atsi­rink­ti tai kas iš tie­sų yra svar­bu, o ne dirb­ti kas tik pakliū­na po ran­kas. Per vasa­rą buvau pri­ėmęs kny­gų skai­ty­mo iššū­kį. Deja, iki galo nenu­ėjau, tačiau rezul­ta­tu buvau patenkintas(perskaičiau 5 kny­gas per savai­tes). Man asme­niš­kai buvo dide­lis nuste­bi­mas. Be to paste­bė­jau kad per dide­lis kny­gų skai­ty­mas mane atbai­do imtis tik­rų veiks­mų. Neži­nau ką dar galė­čiau pri­dė­ti. Žodžiu sėk­mėms visiems ir tegul jūsų galvos(ir kūnas) tam­pa debesyliški(jei dar neta­po)

gabriele
Hey! Pra­ei­tą­met buvau išsi­kė­lu­si tiks­lą per­skai­ty­ti 100 kny­gų per metus. Per­skai­čiau 50. Šie­met tiks­las tas pats, tik kol kas esu per­skai­čiu­si 33, bet palei mano apskai­čia­vi­mus iki metų galo pasiek­siu 65 kny­gas. Taip, gal­būt ir nepa­siek­siu to tri­žen­k­lio skai­čiaus, bet tai vis geriau nei nie­ko, ar ne? Suvo­kiau, kad jei­gu plė­šy­siuo­si tik dėl vie­no tiks­lo, maža tiki­my­bė, kad nebe­liks lai­ko, o gal­būt ir moty­va­ci­jos, kitiems tikslams/užsiėmimams/ pomė­giams. Tai vie­na iš prie­žas­čių, kodėl kitiems metams pama­žin­siu tų nori­mų per­skai­ty­ti kny­gų skai­čiu­ką iki… Grei­čiau­siai 70.. :) Be to, tuo­met galė­siu per­skai­ty­ti ir „sun­kes­nes“, kla­si­ka tapu­sias kny­gas. Nebe­rei­kės šitaip pani­kuo­ti, o ir džiaugs­mo… Skaityk toliau...
Kristina

SSRS, o ne SRSS

Kristina Gelionamas
Svei­kas Danie­liau + visi beskai­tan­tys Debe­sy­lie­čiai . Žavus pasa­ko­ji­mas : paukš­čiu­kai čiul­bi­nė­ja, meda­liai žaliuo­ja, gra­žu žiū­rė­ti! Pui­ki idė­ja lau­ke / gam­to­je kur­ti / fil­muo­ti . Danie­liau tu toks “ gyvsi­da­bris “ jud­rus , gyvas, tupi­nė­ji , čiut šoki­nė­ji, ges­ti­ku­liuo­ji = šau­nu . O svar­biau­sia “ gyvą, tik­rą“ bal­są tavo išgir­dau . Jau šitiek m. skai­tau “ debe­sy­la “ ir štai bal­sas : tai kitas “ Level“ . Robert Lynn Asp­rin 14 kny­gų per­skai­čiau eBo­oks varian­te. Tai­pogi Mar­tin Geor­ge R. R . 18 kny­gų . Vis gi man žymiai mie­les­nis Jaus­mas kai aš popie­ri­nę kny­gą ran­ko­se lai­kau , nes ji kve­pia… Skaityk toliau...
Mantas

Ido­mu kokios gi yra tos 75 kny­gos, butu sma­gu jei pasi­da­lin­tum, gal ka ras­ciau sau :)

Nerilė

Skai­tau kny­gas kiek­vie­ną die­ną ir tai tur­būt mano pri­klau­so­my­bė. Gal­būt reik­tų pra­dė­ti jas skai­čiuo­ti, o 75 kny­gos vie­nas juo­kas. Pati­kėk mani­mi

Sandra

Danie­liau, pozi­ty­vus ir nau­din­gas video!
As pasi­ry­zu­si per­skai­ty­ti per siuos metus bent 15 kny­gu. Anks­ciau skai­ciau dau­giau ir labai tuo dziau­giau­si, dabar lai­ka deja turiu sio malo­nu­mo pada­lin­ti dar ir vai­kui, tad ziu­re­siu kaip man sek­sis. :) Ačiū, kad esi! <3

Benas

Labai geras iššū­kis, pri­si­jung­siu ;)

Asta

Gyve­nu ne Lie­tu­vo­je, jei­gu kas nors važiuo­ja į Lie­tu­vą pra­šau, kad atvež­tų po kelias kny­gas. Dau­giau­siai skai­tau vaka­re, man pats tin­ka­miau­sias metas.

Rimvydas

Pui­kus iššū­kis, sėk­mės įgy­ven­di­nant užsi­brėž­tą tiks­lą. Ir super svei­ki­ni­mai išlei­dus kny­gą, nuo­sta­bus pasie­ki­mas!

Ema

Nuo 19 gim­ta­die­nio per­skai­čiau 65 kny­gas, iki 20 gim­ta­die­nio noriu per­skai­ty­ti dar 5 (gim­ta­die­nis bir­že­lio 26d – tikiuo­si pavyks!)

Asta

Geras video, ačiū už pata­ri­mus. Aš tiek daug kny­gų per metus neper­skai­tau. Mėgs­tu skai­ty­ti popie­ri­nes kny­gas. Patin­ka lai­ky­ti kny­gą ran­ko­se ir vers­ti pus­la­pius, dar taip paspjau­dai ir ver­ti..

Jolanta

Aš į bib­lio­te­ką einu kas dvi savai­tes ir pasi­imu aštuo­nias kny­gas. . Visuo­met jas per­skai­tau. Labai mėgs­tu skai­ty­ti!!! Mies­to bib­lio­te­ko­je pra­dė­jau lan­ky­tis nuo 16 metų… 27 metai neper­trau­kia­mo skai­ty­mo…

Vaidas

Vaiz­do kli­pas geras ido­mus

Vaidas

Nese­niai pra­dė­jau skai­ty­ti kny­gas pir­ma is jų buvo Lai­min­gi šuns­nu­kiai taip ir pra­dė­jau skai­ty­ti kny­gas ir buvau labai pasi­nė­res i skai­ty­mą tik radęs lais­va minu­tę bet stai ir ati­to­lau nuo skai­ty­mo