Labas, esu Danie­lius, šios vie­tos šefas,
jei dar nesame pažįs­tami! :)

Debesyla(.lt) yra pro­tin­ges­nio gyve­nimo būdo žur­na­las apie iššū­kius, psi­cho­lo­gi­nius tyri­mus ir tech­ni­kas, pade­dan­čias kas­die­nybę leisti džiu­giau bei tiks­lin­giau.

 1. Man padeda nuo­stabi komanda, kurią nuo­šir­džiai myliu.
 2. Šio žur­nalo pava­di­ni­mas regist­ruo­tas pre­ki­niu ženklu.
 3. Debe­sylą gali rasti Ins­tag­rame bei Feis­buke.
 4. Gali pre­nu­me­ruoti papil­do­mus straips­nius 1 el. laiš­kais.
 5. Skai­tyti mano isto­riją.
 6. Taip pat klau­syti, ką sakau. 2

Susi­siekti asme­niš­kai gali:

 • El. paštu:  danie­lius (sraigė) debe​syla​.lt
 • Feis­buke:  Debe­syla
 • Gyvai: Pasa­kyk „Labas“, kai susi­tik­sim! 3

Nuo šiol tave lai­ky­siu draugu.

Nuo­šir­džiai tavo,


 1. Taip, pre­nu­me­ra­to­riai gauna papil­domą turinį, asme­ni­nius laiš­kus, nemo­ka­mas dova­nas, padeda nuspręsti atei­ties straips­nių temas ir… Žodžiu, pre­nu­me­ra­to­riai – man svar­biausi.

 2. Galiu sakyti „skai­tyti“, bet juk šitaip asme­niš­kiau, ar ne? O mūsų asme­niš­kumą ger­biu.

 3. Aš kan­džio­juosi, bet nestip­riai.