Labas, esu Danie­lius, šios vie­tos šefas,
jei dar nesa­me pažįs­ta­mi! :)

Debesyla(.lt) yra gyve­ni­mo būdo žur­na­las apie iššū­kius, psi­cho­lo­gi­nius tyri­mus ir tech­ni­kas, pade­dan­čias kas­die­ny­bę leis­ti džiu­giau bei pra­smin­giau.

 1. Man pade­da nuo­sta­bi koman­da, kurią karš­tai myliu.
 2. Šio žur­na­lo pava­di­ni­mas regist­ruo­tas pre­ki­niu ženk­lu.
 3. Debe­sy­lą gali ras­ti ir Ins­tag­ra­me bei Feis­buke.
 4. Gali pre­nu­me­ruo­ti ir gau­ti dova­nų 1 el. laiš­kais.
 5. Pasi­nau­do­ti įran­kiais, kuriuos atrin­kau tau.
 6. Skai­ty­ti mano isto­ri­ją.
 7. Įsi­gy­ti tik­rą kny­gą apie tin­gi­nys­tės nau­dą.
 8. Taip pat klau­sy­ti, ką sakau. 2

Susi­siek­ti asme­niš­kai gali:

 • El. paš­tu:  danie­lius (srai­gė) debesyla.lt
 • Feis­buke:  Debe­sy­la
 • Gyvai:  Pasa­kyk „Labas“, kai susi­tik­sim! 3

Nuo šiol tave lai­ky­siu drau­gu.

Nuo­šir­džiai,


 1. Taip, pre­nu­me­ra­to­riai gau­na papil­do­mus straips­nius, asme­ni­nius laiš­kus, dova­nas, spren­džia atei­ties straips­nių temas ir… Žodžiu, pre­nu­me­ra­to­riai – man labai svar­būs!

 2. Galiu saky­ti „skai­ty­ti“, bet juk šitaip asme­niš­kiau, ar ne? Mūsų asme­niš­ku­mą ger­biu.

 3. Aš kan­džio­juo­si, bet nestip­riai.