15 mūsų taisyklių tavo įkvepiančiam gyvenimui [Nemokamas plakatas]

Kas ski­ria tavo troš­kimą poky­čiams ir tų poky­čių įgy­ven­di­nimą? Kas ski­ria pabi­ras min­tis ir baig­tus kūri­nius? Ir kas ski­ria minias nepa­žįs­ta­mųjų ir įkve­pian­čius judė­ji­mus?

Tai geri klau­si­mai. Ir jei tau kada rūpėjo atsa­ky­mai, tuo­met vieną jų pasa­ky­siu šią aki­mirką.

Šį skir­tumą lemia vidi­niai nusi­sta­ty­mai.
Arba, kitaip tariant: Tai­syk­lės.

Tačiau nesi­jau­dink, aš nekalbu apie reli­gi­nių kultų įsa­kus ir vals­ty­bės įsta­ty­mus. Nes…

Šios taisyklės neištrauktos iš lempos. Jos kitokios – geresnės, tvirtesnės.

Mes visi vado­vau­ja­mės tai­syk­lė­mis. Aš, tu, kai­myno anū­kas, tas vei­kė­jas, sėdin­tis kalė­jime ir net ISIS tero­ris­tai, besi­sten­gian­tys paversti pasaulį šven­tojo karo žeme. Tai neiš­ven­giama.

Kodėl? Ogi todėl, kad mūsų sme­ge­nys yra save prog­ra­muo­jan­čios maši­nos, kurian­čios savi­sau­gos meto­dus iš…

 1. Patir­ties (pvz. „aš sukly­dau => mama pyko“);
 2. Logi­kos (pvz. „aš neval­gy­siu maisto => numir­siu badu“);
 3. Ir fan­ta­zi­jos (pvz. „aš būsiu geras => jie atsi­dė­kos“).

Ir tai natū­ralu. Jei nemo­kė­tume savo patir­ties, logi­kos ar fan­ta­zijų sutraukti į aiš­kes­nes for­mas ir iš to moky­tis, tai nebū­tume žmo­nės.

…Bet čia yra bėda.

Kokia?

Juk šios tai­syk­lės nėra sava­no­riš­kos.

Ir jos daž­nai net nepa­ste­bi­mos. Nema­to­mos, kaip min­tys die­tos metu, jog netu­rė­tume val­gyti šoko­la­di­nių sau­sai­nių ar, kad „tik tru­putį pagu­lė­siu lovoje“ tėra mie­guis­tas melas.

Tai, kas sle­piasi mūsų gal­voje ir ko nepa­ste­bime, jau nuo Atėnų mokyk­los laikų buvo viena įdo­miau­sių filo­so­fi­jos, psi­cho­lo­gi­jos ir nau­jųjų sme­genų mokslo temų…

…Mes iki šiol nega­lime suprasti, kokie slapti įsi­ti­ki­ni­mai valdo mus.

Bet mes galime pakeisti šį rūke paskendusį gyvenimą.

Ir liau­tis gyve­nus kaž­kokį gyve­nimą, kurį valdo kaž­kas. Mes galime atsi­rinkti, kas nau­dinga mums, ir pri­imti tai kaip nuo­ro­das atei­čiai.

Sava­no­riš­kos tai­syk­lės yra geriau, nes jos:

 1. Išgry­nina mūsų vidi­nius porei­kius;
 2. Parodo, kuo esame išskir­ti­niai;
 3. Padeda augti, ne tik tobu­lėti; 1
 4. Lei­džia gyventi sąmo­nin­gai;
 5. Sujun­gia idė­jas į veiks­mus;
 6. Ir jun­gia bend­ra­min­čius.

Sava­no­riš­kos tai­syk­lės yra tokios, kurias paren­kame sau ir kurios padeda suvokti, kad esame ne vieni. Būtent todėl tau pri­sta­tau:

Bet pirmiausiai: Tai MŪSŲ taisyklės, ne mano.

Nors esu ponas Debe­syla, tu nesi mano bend­ruo­me­nės dalis. Jūs, nesate mano pase­kė­jai. Mes tik turime pana­šias ver­ty­bes ir esame kartu.

Ir šios tai­syk­lės sukur­tos mūsų.

Tai pra­si­dėjo vasa­rio 17-tą dieną, kai el. laiške debe­sy­lie­čiams paklau­siau, kokia svar­biau­sia tai­sykle vado­vau­ja­tės savo gyve­ni­muose. Ir jūs atsakėte! Sulau­kiau virš 90 viešų atsa­kymų bei dar apie šimto pri­va­čių.

Kas geriau­sia, šitaip tai­syk­lės buvo atrink­tos per…

 1. Ilgus gyve­ni­mus; 2
 2. Ir tik­ras patir­tis. 3

Aš atsa­ky­mus sutrau­kiau ir dabar patei­kiu vaiz­džiu būdu. :)

15 Mūsų taisyklių tavo įkvepiančiam gyvenimui.

Kadangi šias tai­syk­les surinko mūsų bend­ruo­menė, logiška, jei tai taptų mūsų mažu mani­festu.

Šian­dien papra­šy­siu tavęs, kad per­skai­ty­tum šias tai­syk­les ir pagal­vo­tum,
ar galė­tum gyventi pagal jas.

Jei tavo atsa­ky­mas tei­gia­mas, tuo­met tavo vieta su mumis ir gali po straips­niu palikti trumpą komen­tarą su žodžiais „Aš pri­si­jun­giu“ ar pana­šiai. Kvie­čiu pri­si­jungti!

Apa­čioje rasi 4 spalvų pla­ka­tus, kuriuos gali išsi­sau­goti arba atsi­spaus­dinti. Štai vie­nas jų.

Daryk su juo, ką tik nori: spaus­din­kis, išsi­sau­gok arba dalin­kis!

Nr. 1 | Pradėjus augti, nesustok.

Nes augti nereiš­kia užaugti. Tai nuo­la­ti­nis pro­ce­sas. Nuo sėk­los iki asmens, iki to, kuris kelionę baigs rie­bių sliekų pil­vuose.

„Aš nie­kada nepra­lai­miu. Arba lai­miu, arba ko nors išmokstu.
Kiek­viena nesėkmė mus kažko išmoko.“

24-metė debe­sy­lietė

Kodėl: Dip­lo­mas, šeima, pen­sija ir kiti nuti­ki­mai netu­rėtų stab­dyti tavo augimo. O jei šian­dien jau­tiesi blo­gai, tai gal pra­ei­tyje susto­jai?

Kaip: Vado­vau­kis liku­sio­mis tai­syk­lė­mis. Ir skai­tyk, nar­šyk, žiū­rėk, klau­si­nėk. 4

Nr. 2 | Taisykles kuri tu.

Žinau, kad gali būti keista šį tei­ginį matyti ant­roje vie­toje, tačiau aš nesi­ruo­šiu meluoti – netu­riu tei­sės tau įsa­ki­nėti. Kaip jos neturi nė vie­nas kitas iš mūsų.

„Svar­biau­sia tai­syklė – leisti sau nesi­lai­kyti įsi­ki­bus į tai­syk­les.“

51-metis debe­sy­lie­tis

Kodėl: Nes visi turime laisvą valią. Ir visi esame skir­tingi.

Kaip: Pra­dėk nuo tai­syk­lių, kurių lai­kaisi, įver­ti­nimo, ir tada tęsk su pri­ėmimu arba atme­timu. 5

Nr. 3 | Tavo augimas NĖRA uždaras.

Nepai­sant, kad saviugda atrodo ganė­ti­nai uždara veikla, 6 ji tokia nėra. Aplin­kui tave gyvena dešim­tys ir šim­tai kitų žmo­nių ir ne tik tu mokaisi iš jų, bet ir jie iš tavęs.

„Kas, jei ne aš? Ir kada, jei ne dabar? Kas, jei ne aš padė­siu sukurti geresnę Lie­tuvą? Kas išties pagal­bos ranką nepa­žįs­ta­ma­jam? Ši tai­syklė padeda judėt pir­myn.“

16-metė debe­sy­lietė

Kodėl: Geri san­ty­kiai yra viena svar­biau­sių gyve­nimo dalių. 7 Tik dali­nan­tis žinio­mis, jėgo­mis ir patir­timi padė­sime augti kitiems, kaip augame mes patys.

Kaip: Jei dar nie­kada nera­šei komen­taro Debe­sy­loje, pada­ryk tai šian­dien. Jei nie­kad nesi­da­li­nai žinio­mis su arti­mai­siais – pasi­da­link. Idėja, citata ar savo išskir­ti­niu blynų receptu. Bet kuo. 8

Nr. 4 | Klausk „Kodėl?“

Nes kodėl darai tai, ką darai? Kodėl klau­saisi žodžių, kuriuos dabar sakau? Kodėl mokaisi? Kodėl šią aki­mirką negal­voji apie baltą mešką? …Kodėl dabar pra­dė­jai gal­voti apie baltą mešką? Ar žinai atsa­ky­mus?

„Nie­kas nevyksta be prie­žas­ties.“

22-metis debe­sy­lie­tis

Kodėl: Vis­kas turi prie­žas­tis. Atrask jas, ir turėsi pir­mąją pusę atsa­kymo.

Kaip: Tapk moks­li­ninku arba vaiku ir daž­niau klau­si­nėk. Nesu­stok. 9

Nr. 5 | Ir tada… „Ar tikrai to reikia?“

Jei pir­ma­sis klau­si­mas padeda ren­kant atsa­ky­mus, šis – ren­kan­tis daik­tus, tiks­lus, troš­ki­mus, atei­ties pro­fe­siją ir…

„Nėra tokio dalyko kaip būtina. Yra noriu arba neno­riu. Tai padeda išsi­lais­vinti min­tims ir gyventi, kaip iš tik­rųjų nori pats, o ne kaip daro visi.“

25-metė debe­sy­lietė

Kodėl: Nes netu­rime laiko vis­kam. Atėjo metas rink­tis. 10

Kaip: Tai­kyk papras­tumo prin­ci­pus. 11

Nr. 6 | Liaukis tobulėjus, auk kaip medis.

Nr. 6 | Liaukis tobulėjus ir auk kaip medis.

Tobu­lumo nėra, o tobu­lė­ji­mas yra mas­tur­ba­cija. Nepai­sant to, ką bando įteigti bran­gius kur­sus par­da­vi­nė­jan­tys „išmin­čiai“.

…O ir tobu­lumo išties net nerei­kia – džiaugs­mas neslypi tobu­lume. Jis slypi suge­bė­jime būti lanks­čiam, kaip medžiui, apžio­jan­čiam tvorą.

„Gyve­ni­mas – tai tik žai­di­mas. Visi įvy­kiai, tai pamo­kos, kurias turime išmokti. Nekal­tin­kit savęs, o mylė­kit ir tą meilę sklei­s­kit aplin­kui.“

Ano­ni­mas debe­sy­lie­tis

Kodėl: Kvaila dejuoti dėl sun­kaus gyve­nimo ar prastų savo pasi­rin­kimų. Nes tu dar gali augti aukš­tyn, nepai­sant to, ką paty­rei. 12

Kaip: Pamilk save, 13 atsi­pa­lai­duok ir moky­kis tik to, kas tau svarbu. 14 O dėl tobu­lumo nesi­jau­dink, jis nėra būti­nas.

Nr. 7 | Suprask kitus, net jei jų nepriimi.

Kai kurie žmo­nės siūlo pri­imti visus. Tačiau, juk… Tai net neįma­noma, argi ne? Vie­toj to – pasi­stenk suprasti kitų žmo­nių moty­vus.

Pavyz­džiui, sten­kis suprasti, kodėl Siri­jos pabė­gė­liai bėga į 76 metus tai­koje gyve­nan­čią Europą, kodėl les­bie­tės norėtų susi­tuokti ar kodėl Paulo Coelho fanai cituoja tokias nuval­kio­tas min­tis.

Tau nebū­tina šių žmo­nių pri­imti, tačiau tu juos gali suprasti. O supra­tęs, iš jų kažką išmokti.

„Išlik jaut­rus aplin­kai. Visi galime kurti rytojų pra­dė­dami nuo savęs ir neteis­dami, bet supras­dami šalia esan­čio situ­aciją, jam ir sau pagel­bė­sime tik­rai labiau, nei smerk­dami.“

22-metė debe­sy­lietė

Kodėl: Nes tu visada susi­dursi su nema­lo­nio­mis pažiū­ro­mis. Geriau­sia, ką gali pada­ryti, tai moky­tis kaip vei­kia kiti žmo­nės.

Kaip: Pir­miau­siai nusi­ra­mink, 15 tada atleisk 16 ir moky­kis. 17 Galiau­siai, kurk bend­ruo­menę aplin­kui save, 18 taip bus malo­niau ir tau.

Nr. 8 | Nebematuok ir pagaliau pradėk.

Kirpti svar­biau, nei matuoti devy­niskart. Nes vis ruo­šian­tis, gal­vo­jant, pla­nuo­jant ir vėl ruo­šian­tis… Gali užtrukti iki savo lai­do­tu­vių. Kas būtų šiek tiek per ilgai.

„Geriau vieną kartą gai­lė­tis to, ką pada­rei, nei visą gyve­nimą gai­lė­tis, ko neiš­drį­sau.
Tai mano tai­syklė.“

Ano­ni­mas debe­sy­lie­tis

Kodėl: „Gera pra­džia – pusė darbo“ yra tik tuo­met, kai pra­dė­jai. 19

Kaip: Pir­miau­siai liau­kis ver­ti­nus, 20 nes svar­biau yra pra­dėti. 21

Nr. 9 | Atmink, kad nesi pirmas.

Tavo lai­mės, mei­lės ir gyve­nimo poty­riai nėra išskir­ti­niai. Prieš tave vien gimi­nėje buvo šim­tai ir tūks­tan­čiai žmo­nių kaip tu. 22 Ir būtent todėl džiau­kis, nes jei kažką padarė kiti, tai gali pakar­toti ir tu.

„Nie­kada nieko nesu­reikš­mink. Daž­nai mūsų mas­ty­mas parem­tas tik menka patir­timi.“

Ano­ni­mas debe­sy­lie­tis

Kodėl: Tai bus sveika pri­si­minti, kai vėl bijosi dėl atei­ties.

Kaip: Moky­kis iš įvei­ku­sių kliū­tis. Skai­tyk žinių per­pil­dy­tas kny­gas, klau­syk sene­lių ir tėvų. Ir paste­bėk pana­šu­mus. 23

Nr. 10 | …Ir nesi paskutinis.

Jei kada jau­tei, jog per vėlu kažką daryti – tikė­tina, kad taip nėra. Tu nepa­vė­la­vai. Na ir kas, kad kaž­kas pasau­lyje buvo pir­mes­nis? Tu visada gali pakar­toti ar pada­ryti tai savaip ir tavo norai nėra nuval­kioti. 24

„Vie­nin­te­lis žmo­gus, kuriam turi ką nors įro­dyti, esi tu pats.“

18-metė debe­sy­lietė

Kodėl: Smagu ir nau­dinga daryti net ir tai, kas nėra nauja.

Kaip: Net jei tavo sva­jonė nėra išskir­tinė 25 – ji verta sie­kio. Taigi pra­dėk tai ir neleisk savo idė­joms numirti. 26

Nr. 11 | Nutikus blogam, gyvenk toliau.

Gyve­nime nutinka ir nes­ma­gių dalykų. Ir tada gyve­ni­mas nesu­sto­jęs bėga toliau. Taigi susi­tai­kyk ir nepa­si­duok: kuo grei­čiau išeisi iš „nutiko blo­gai“ įsi­ti­ki­nimų, tuo grei­čiau galėsi per­eiti prie nau­din­ges­nių.

„Vis­kas pra­eina. Tinka abso­liu­čiai visoms situ­aci­joms (tiek juo­džiau­sioms, tiek lai­mės aki­mir­koms). Padeda suba­lan­suoti gyve­nimą ir požiūrį į jį.“

37-metis debe­sy­lie­tis

Kodėl: Nes blogi daly­kai neiš­ven­giami, bet negi dėl to sustosi?

Kaip: Išmok daž­niau tarti „dėjau“, 27 o jei tai nepa­deda, susi­tai­kyk su jaus­mais 28 ir gal­būt atei­tyje net mažiau tikė­kis. 29

Nr. 12 | Viskas yra tiesa.

Nėra tikrų tiesų. Tai, kas atrodo gerai – gal­būt yra blo­gai; tai kas blo­gai gal­būt yra gerai, tačiau dar neži­nai kodėl. Nepa­si­ti­kėk savo nuo­sta­to­mis ir tuo, ką tau sako kiti. Net ir šiuo pata­rimu.

„Svar­biau­sia, bet kokiu gyve­nimo atveju išlikti savimi ir lai­ky­tis savo, o ne kitų pri­mestų ver­ty­bių. Tikėti savimi, savo nuo­mone, savo žodžiais. Ši min­tis mane lydi kiek­vieną dieną.“

25-metis debe­sy­lie­tis

Kodėl: Abso­liuti tiesa neeg­zis­tuoja. Arba egzis­tuoja. Neži­nau. Kur tiesa?

Kaip: Negal­vok, kad vis­kas yra melas. Geriau tikėk savimi, o įsi­ti­ki­ni­mus keisk į tei­sin­ges­nius mode­lius. Auk lanks­čiai kaip vijok­lis.

Nr. 13 | …Ir viskas yra gerai.

Nepai­sant, kad gal­būt tavo gyve­ni­mas šian­dien nėra fan­ta­s­tiš­kas, tai nepa­ver­čia viso pasau­lio blogu. Tai pra­eis, tai patai­soma, tavo atve­jis nėra išskir­ti­nis ir vis­kas YRA išspren­džiama. 30

„Vis­kas bai­giasi gerai, o jeigu bai­gėsi blo­gai, reiš­kia tai dar ne pabaiga.“

29-metė debe­sy­lietė

Kodėl: Nes vien būti yra gerai. Paly­gink su kita gali­mybe.

Kaip: Daryk tai kaip nori; palei­di­nėk, 31 pri­imi­nėk 32 arba susi­tai­kyk. 33

Nr. 14 | Nepamiršk tinginiauti.

Pameni klau­simą „Ar tik­rai to rei­kia“? Tai štai – tavo lai­kas, dėme­sys ir jėgos yra riboti ištek­liai. Nebi­jok ilsė­tis, nes tai yra sveika.

„Nie­kas mir­ties patale nesi­gai­lėjo, kad per mažai laiko pra­leido darbe. Šis posa­kis man padeda susi­dė­lio­jant veik­los pri­o­ri­te­tus.“

31-metė debe­sy­lietė

Kodėl: Gyve­ni­mas nėra skir­tas kan­čioms ir dar­bui. Jis skir­tas malo­nu­mui ir pasie­ki­mams. O kaip tu pasi­mė­gausi gyve­nimu ir ką pasieksi, jei visas jėgas išš­vais­tysi vel­tui?

Kaip: Dirbk mažiau. Tada dar mažiau. Galiau­siai išvis pas­kelbk tin­gė­jimą savo gyve­nimo misija ir juo mėgau­kis. 34

Nr. 15 | Ir kelk sau iššūkius.

Nes tik taip mes augame.

„Pakelk akis – pama­tysi žvaigž­des!“

32-metė debe­sy­lietė

Kodėl: Jie padėjo man, padeda mums, padės ir tau.

Kaip: Pra­dėk nuo bepro­tiškų tikslų sąrašo.

Taigi, štai tai­syk­lės! Rin­kis savo spalvą žemiau ir atsi­spaus­dink tai­syk­lių pla­katą! Jis gra­žiai atrodo ant sie­nos. :)

(Šiuos pla­ka­tus sukūrė nuo­stabi iliust­ra­torė Aušra Dun­du­lytė.
Ji darbšti, greita ir kaip matai – vel­niš­kai gabi!)

Taisykles-0-a-small
Išsi­sau­gok arba spaus­dink.
Taisykles-3.1-asmall
Išsi­sau­gok arba spaus­dink.
taisykles-1-a-small
Išsi­sau­gok arba spaus­dink.
Taisykles-2-a-small
Išsi­sau­gok arba spaus­dink.

Tai kaip? Ar tu kartu su mumis?

Pri­si­junk! Spaus­dink šį pla­katą ir pra­šau, palik komen­tarą apa­čioje, jei šios tai­syk­lės patinka ir tau. Nes jomis jau vado­vau­juosi aš! :)

Kaip visad tavo,


 1. Apie tai pasa­ko­jau, lygi­nau ir gin­či­jausi straips­nyje „Asme­ni­nis tobu­lė­ji­mas yra mas­tur­ba­cija“.

 2. Atsa­kiu­sių amžius svy­ruoja tarp 14-kos ir 73-ejų metų, kas visai malonu!

 3. Nie­kas nepa­va­dins kaž­ko­kios tai­syk­lės svar­biau­sia, jei jos nebus išbandę prak­tiš­kai.

 4. Skai­tyti gali geriau­sias kny­gas arba geriau­sius tink­la­raš­čius, nar­šyti gali po visą platų inter­netą, ką jau darai dabar, ir žiū­rėti ne tik juo­kin­gus kačiu­kus, bet ir ugdan­čius semi­na­rus lie­tu­viš­kai.

  Semi­narų bei pamokų, beje, gali rasti ir ang­liš­kai; reko­men­duoju Khan Aca­demy, Udemy, Cour­sera ir Ted.

 5. Nebi­jok lau­žyti tai­syk­lių. Pla­čiau apie tai pasa­ko­jau: „Kodėl tu turė­tum išmokti daž­niau sakyti dėjau“.

 6. Štai, juk esi prie­šais švie­čiantį sta­čia­kampį ekraną ir tyliai skai­tai.

 7. Kaip pri­sta­čiau iššū­kyje „San­ty­kių stip­ri­nimo ir atkū­rimo mėnuo“.

 8. Tai reko­men­duoja ir žymiausi žmo­ni­jos isto­ri­jos meni­nin­kai: „Kodėl tavo idė­jos miršta ir ką gali pada­ryti, kad jos sužy­dėtų?“.

 9. Jei tau šią aki­mirką kyla klau­si­mas „O kodėl?“, tai šaunu – grei­tai mokaisi!

 10. Rin­kis tai, kas tau išties svarbu, ver­tinga ir malonu. Nes ar kito tau tik­rai rei­kia?

 11. Apie kuriuos išsa­miai pasa­ko­jau straips­nyje „Papras­tu­mas: Mano svar­biau­sia gyve­nimo filo­so­fija“. Taip pat klausk „Kodėl?“ ir tuo­met „Ar tik­rai to rei­kia?“.

 12. Atmink mirtį ir džiau­kis, nes dar turi laiko pasi­tai­syti: „Tu esi dau­giau, nei manai + Atmink savo mirtį“.

 13. Kaip tai pada­ryti pata­ria debe­sy­lietė Milena: „Kaip pamilti tik­rąjį save ir atrasti gyve­nimo džiaugsmą?“.

 14. Apie tai užsi­mi­niau ir aš: „Svar­biau­sias daly­kas kei­čiant save“.

 15. Kaip pasa­koju: „Kaip sugy­venti su nepra­šy­tais jaus­mais“.

 16. Kaip išmo­kau skai­ty­da­mas pokalbį su Kauno arki­vys­kupu Sigitu Tam­ke­vi­čiumi.

 17. Kaip pata­ria debe­sy­lietė Milena: „Kaip rasti taiką su aplin­ki­niais“.

 18. Gal­būt įkvėp­tas Romo Zaba­rausko ir jo Friendly Vil­niaus.

 19. Kol tavo poky­čiai ir iššū­kiai tėra idė­jos, kokia jų nauda?

 20. Pasa­koja Val­ti­nin­kas: „Ką daryti, kad vis­kas būtų leng­viau?“.

 21. Pasa­koju aš: „Didžiau­sia klaida, kurią gali pada­ryti savo gyve­nime“.

 22. Manai tavo pro­se­ne­liai nemy­lėjo nieko? Manai, kad tavo pro-pro-pro-močiutė nie­kada nesi­pyko su mama? Tavo giminė sie­kia šim­tus kartų.

  Skai­tyk „Wait But Why“ staipsnį „Your Family: Past, Pre­sent, and Future“. Ir mano „Tu esi dau­giau, nei manai + Atmink savo mirtį“ pir­mąją pusę.

 23. Gali skai­tyti inter­viu, tačiau taip pat gali sau išsi­kelti iššūkį kaip mėnesį su san­ty­kių atkū­rimu. Metas kal­bė­tis su savo ainiais.

 24. Pavyz­džiui, aš kėliausi 4-tą ryto net žino­da­mas, kad tai nieko naujo.

 25. O ji nėra.

 26. Nes idė­jos turi galio­jimo laiką, panašų į pieno.

 27. Štai taip. Ar ne per daž­nai tave nukrei­piu į šį straipsnį?

 28. Pir­miau­siai turėsi juos suprasti.

 29. Kiek kitaip. Tiesa, kal­bant apie jaus­mus – nesku­bink savęs per prie­vartą. Jei norisi verkti – verk. Liū­dėk. Tol, kol liū­de­sys pra­eis.

 30. Nes vis­kam, kas turi pra­džią, yra ir pabaiga. Man rodos taip ir Bibli­joje sakė toks bahū­riu­kas Die­vas, bet nesu tik­ras, gal su kaž­kuo mai­šau.

 31. Kaip pasa­koja debe­sy­lie­tis Tadas Rakaus­kas.

 32. Kaip pasa­koja debe­sy­lie­tis Gab­rie­lius Guoba.

 33. Kaip siū­lau aš.

 34. Ką, tave vai­kys­tėje skriaudė reikli mama ir tėtu­kas, tai dabar visą gyve­nimą su savimi nešiosi įsi­ti­ki­nimą, kad dar vis nesi pakan­ka­mai geras kaž­kuo pra­keik­tai pasi­mė­gauti?

  Rim­tai? Pažvelk į save šią aki­mirką. Koks tavo pasi­tei­si­ni­mas, kad dar negali pasi­mė­gauti savo gyve­nimu?

101 nuostabios mintys... Prisidėk ir tu!

Rikiuoti pagal:   naujausius | seniausius | mėgstamiausius