(Tinginių) gyvenimui

Vocus.io

Nepra­leisk viso gyve­ni­mo el. paš­to dėžu­tė­je. Auto­ma­ti­zuok laiš­kus ir kitaip tapk el. laiš­kų dže­da­ju­mi.

IFTTT

Pasvei­kink drau­gus su gim­ta­die­niu, išjunk švie­sas namuo­se, jei išėjai jas pamir­šęs… Ir dar 10+ tūkst. auto­ma­ti­nių recep­tų tavo gyve­ni­mui ir namams. Nau­do­ju ir aš!

Tinginio Manifestas

Tin­gi­niau­ti ne tik svei­ka ar sma­gu – tai pro­duk­ty­vu. Pir­mo­ji mano kny­ga; ją išlei­dau spe­cia­liai jums.

Gau­ni per daug el. laiš­kų? Išban­dyk šitai.

Neleisk inter­ne­tui vog­ti tavo lai­ko!

Sukurk šiuo­lai­ki­nį vers­lą ir dirbk 4 val. per savai­tę.

Pajusk lais­vę, už kurią kovo­jo­me.

Bend­rau­ji feis­buke? Tau nebū­ti­na gyven­ti triukš­me.

Pla­nuok ir dirbk iš Goog­le vir­tu­alaus dar­bo sta­lo.

Mais­tas. Pro­tin­gu for­ma­tu.

Inves­tuok eurus – uždirbk eurus. (Rei­kės IVP.)

Savęs pažinimui

Valtininko klausimai

Atsa­kyk į 52 klau­si­mus ir atpa­žin­si ne tik tai, kuo tavo požiū­ris išskir­ti­nis, bet ir rasi min­čių, ką su savi­mi veik­ti atei­ty­je.

Charakteris.info

Tai vie­nas tų testų, kurį ban­dė tur­būt kiek­vie­nas. Nors Myers – Briggs tem­pe­ra­men­to indi­ka­to­rius (MBTI) nėra labai moks­liš­kas, bet tai gera įžan­ga į savęs paži­ni­mą. Padė­jo ir man!

Atradimai.lt

Pri­si­junk, kiek­vie­ną sek­ma­die­nį gauk užduo­tis ir klau­si­mus, per 7 savai­tes pažink savo stip­ry­bes!

Savęs ugdymui

Onbo

Tai nėra moky­mai – tai nau­jas saviug­dos būdas! Tre­ni­ruok savo sme­ge­nis ir vos per 30 die­nų paju­si poky­čius kas­die­ny­bė­je!

Audioteka

Kny­gas gali ne tik skai­ty­ti; gali ir klau­sy­ti! Įgar­sin­tos lie­tu­viš­kai šios kny­gos tau­po tavo lai­ką ir pade­da grei­čiau įgau­ti žinių. Rasi popu­lia­riau­sias Lie­tu­vos ir pasau­lio kny­gas.

TED

Tech­no­lo­gi­jos, pra­mo­gos ir dizai­nas. Užsuk, jei nori­si atras­ti idė­jų, apie kurias ankš­čiau net nepa­gal­vo­jai.

Moky­kis inter­ne­tu lie­tu­vių kal­ba. Ugdyk įgū­džius.

Tapk pasi­ti­kin­ti savi­mi!

Gauk psi­cho­lo­gų įran­kius saviug­dai. Esmė.

Tapk stip­rus ir pro­tin­gas kaip miš­kų lūšis!

Pil­dyk die­no­raš­tį, dėkok, tapk lai­min­ges­niu.

Paversk nau­jus įpro­čius į sma­gų žai­di­mą.

Bepro­tiš­kų tiks­lų sąra­šas užtik­rins tavo poky­čius.

Papras­tu­mo iššū­kis tave išlais­vins nuo daik­tų.

Šiuos lie­tu­viš­kus saviug­dos tink­la­raš­čius sek­ti ver­ta.

…Ir ver­ta sek­ti šiuos, ang­liš­kus!

Šis nemo­ka­mas pla­ka­tas padės netap­ti mėme.

 

Rašytojams

Cold Turkey Writer

Kaip para­šy­ti dau­giau? Kaip nuga­lė­ti pik­tą­jį inter­ne­tų sli­bi­ną? Užsi­blo­kuok vis­ką na… (mo) – kol nepa­ra­šy­si žodžių, tol tavo kom­piu­te­ris neat­si­ra­kins!

Asmeninis tinklaraštis

Kiek­vie­nam dai­li­nin­kui rei­kia sie­nos, kur jis galė­tų rody­ti savo dar­bus. Taip pat ir kiek­vie­nam rašy­to­jui.

Kūrybiškumo kliūtys

Tai pažįs­ta­ma – bal­tas lapas. Jis kan­ki­na, jis per­se­kio­ja, jis rėkia „koks tu rašy­to­jas!?“. Atrask 4 daž­niau­sias kūry­biš­ku­mo ligas ir išmok jas išsi­gy­dy­ti; nemo­ka­ma kny­ge­lė.

Rašyk su medi­ta­ci­ne muzi­ka, susi­tel­kęs!

Muzi­ka tavo kūry­biš­ku­mui.

Sukurk pag­rin­dą bet kokiai isto­ri­jai ar kūri­niui.

Patik­rink, ar tavo kal­ba yra supran­ta­ma.

…Nori dar? Prenumeruok!