Svarbiausias mano gyvenimo principas: Minimalizmas

Paklausk bet kurio archi­tekto, dizai­ne­rio, rašy­tojo, režisie­riaus ar ora­to­riaus – kas ski­ria gerą kūrinį, teo­riją ar daiktą nuo ne tiek gero?

Tikė­tina, kad sulauksi vieno atsa­kymo:

Papras­tu­mas.

Tai, ko nema­žai žmo­nių bijo. Tai, kas gali pasi­ro­dyti panašu į tuš­tumą. Tai, kas gali sukelti šal­tumo jausmą. Tai, kas gal­būt gąs­dina ir atrodo nuo­bodu.

Nes kaip įma­noma gyventi lai­min­gai, turint mažiau? Mažiau tikslų, daiktų, draugų, įkve­pian­čių sva­jo­nių ar bega­li­nio kie­kio saviug­dos straips­nių čia ir kituose „būti­nuose“ por­ta­luose?

Kaip papras­tu­mas gali išgel­bėti tavo gyve­nimą…
…Jei tai atrodo taip sve­tima?

Leisk, paban­dy­siu atsa­kyti.

Ką aš vadinu paprastumu?

Štai dvi iliust­ra­ci­jos. Pir­moji:

Autorė Eglė Čečenikovaitė
Ir ant­roji:

 

Autorė irgi Eglė Čečenikovaitė
Abejų iliust­ra­cijų autorė Eglė Čeče­ni­ko­vaitė.

Vie­noje yra papras­tu­mas.

Švel­nus, leng­vas ir ramus. Papras­tu­mas.

Ar atpa­žįsti?

Tikiuosi, kad taip. Tačiau, visgi, leisk paly­gin­siu papras­tumą ir chaosą, pasi­telk­da­mas moks­li­nius tyri­mus:

Papras­tumą atra­dau prieš dau­giau nei tre­jus metus. Ir nuo tada jis mane vis labiau veža.

Tai pamažu tapo mano požiū­riu į gyve­nimą.
Verslą, kūrybą, san­ty­kius, apsi­pir­kimą, mitybą, sportą… Ir dar dau­giau.

Nese­nai išlei­dau ir knygą apie Tin­gi­nys­tės bei Papras­tumo naudą mūsų svei­ka­tai, pozi­ty­viam požiū­riui, suge­bė­ji­mui džiaug­tis.

Ang­liš­kai papras­tumo judė­ji­mas vadi­na­mas Mini­ma­lizmu. Tačiau, kol kas, lie­tu­viš­kai ši frazė į žody­nus įtraukta tik kaip meno forma, taigi ren­kuosi lie­tu­višką ir supran­tamą žodį – Papras­tu­mas.

Kol kas pats sten­giuosi tam rasti tin­ka­mesnį žodį. :)

Kam skirtas paprastumas ir ar jis padės man gyventi geriau?

Štai keli pavyz­džiai žmo­nių, kurie kartu su manimi seka papras­tumo keliu. Jei nė viena prob­lema apa­čioje tavęs nejau­dina –gali būti, kad papras­tumo tau nerei­kia.

Nes šis požiū­ris skir­tas:

 • Tiems, kurie nespėja pabaigti darbų laiku, nors ir labai sten­giasi.
 • Tiems, kurie neiš­si­renka, kokios atei­ties trokšta labiau­siai iš šimtų galimų pasi­rin­kimų. 1
 • Tiems, kurie dirba daug, tačiau uždirba (ir nudirba) – mažai.
 • Tiems, kurie nesi­jau­čia lai­mingi ir jau­čia tik liū­desį.
 • Tiems, kurie skun­džiasi, kad turi mažai pinigų.
 • Tiems, kuriems rūpi eko­lo­gija ir gyvoji gamta. 2
 • Tiems, kurie nori po savo neiš­ven­gia­mos mir­ties palikti kažką įspū­dingo, o ne dirbti šim­tus bever­čių darbų. 3
 • Tiems, kuriems svar­biau­sia – nuo­šir­dūs, atviri san­ty­kiai.
 • Tiems, kurie trokšta ramy­bės.
 • Tiems, kurie nemėgsta netvar­kos ir chaoso.
 • Tiems, kuriems kažko yra papras­čiau­siai per daug.

Patenki į bent vieną šių gru­pių? Tuo­met skai­tyk toliau.

trys-paprastumo-principai

Trys pagrindinės paprastumo taisyklės:

Nenu­si­žen­giant savo tai­syk­lėms, papras­tumo tai­syk­lės yra… Papras­tos. Kas, spėju, tau nėra neti­kėta. :)

Tai­syk­lės tėra trys.

 1. Tu jau turi pakan­ka­mai. Tau nerei­kia dar vieno žai­slo iš arti­miau­sios par­duo­tu­vės arba dar vie­nos geros sva­jo­nės, kad ras­tum sau laimę. Nes laimė neslypi daik­tuose, sva­jo­nėse ar kito­kiame turte. 4
 2. Papras­tu­mas yra laimė. Jei kaž­kas kelia kan­čią, liū­desį ar trukdo – tau to nerei­kia. Atsi­sa­kyk visko, kas bloga ir taip atsi­ras vie­tos lai­mei, džiaugs­mui bei ramy­bei.
 3. Papras­tu­mas yra kelionė. Tai nėra sąra­šas tai­syk­lių, kurių pri­va­lai lai­ky­tis. Tai nėra per­dė­tai išsa­miai apra­šyti žings­niai iki „nušvi­timo“. Tai tavo asme­ni­niai pasi­rin­ki­mai ir tavo gyve­nimo būdas. 5

Vis­kas! Ko imsiesi, ką darysi, kur sustosi ar ko sieksi – tai tik TAVO pasi­rin­ki­mas. Ir nie­kas negali pasa­ki­nėti, ką tau daryti, kiek ko turėti, ką pirkti, o ką ne. Magiški skai­čiai ir apri­bo­ji­mai netai­komi.

Tai tik asme­ni­nis gyve­nimo būdas, ne reli­gija. :)

Tai… Hm… Duok man pavyzdžių!

Na, bet aš kalbu, kalbu… Ir tur­būt nėra lengva suprasti, ką būtent siū­lau, tiesa? Leisk paro­dy­siu keletą pavyz­džių iš savo, mano draugų ir mano herojų gyve­nimų.

Idėja 1: Pasilik 33 drabužius ir visada turėk, ką apsirengti.

Ši idėja skirta tau, jei: Dra­bu­žiams išleidi mil­ži­niš­kus pini­gus, tačiau vis tiek neturi, ką apsi­rengti; norė­tum reng­tis sti­lin­gai ir gra­žiai.

Pro­jek­tas 333: 33 dra­bu­žiai, kas 3 mėne­sius, vie­niems metams. Iššū­kis, ska­ti­nan­tis išsi­rinkti tik tuos dra­bu­žius, kuriuos nešioji, kurie tau tinka ir patinka. Nes visi likę 6 nėra rei­ka­lingi. Tu turė­tum tai paste­bėti.

Šis pro­jek­tas sukur­tas mote­rims, bet tinka ir vyrams. Ypač, jei tavo spinta kos­mi­nio dydžio ir vie­tos vis tiek nepa­kanka.

Pla­čiau: Pro­jekto 333 pus­la­pis ir lie­tu­vai­tės Živi­lės atsi­lie­pi­mai.

Idėja 2: Pirk brangesnius daiktus ir išleisk mažiau eurų.

Ši idėja skirta tau, jei: „TopS­hop“ ir „Norfa“ yra tavo mėgs­ta­miau­sios par­duo­tu­vės; nori gyventi pra­ban­giai; nori sutau­pyti eurų.

Visą gyve­nimą iš sene­lių gir­dė­da­vau posakį: „Skū­pas moka dukart“.

O dabar, kai pats pra­dedu gyventi be tėvų, suprantu, kad tai yra tiesa. Jokie pini­gai nėra verti svei­ka­tos ir laiko, kuriuos pra­randi per­kant neko­ky­biš­kus įran­kius, dra­bu­žius, vais­tus, namų prie­žiū­ros pre­kes ar pačius namus. 7

Pla­čiau: Vie­nas geriau­sių mano skai­tytų tekstų šia tema, tave gali įkvėpti mano tau skir­tas 150 daiktų iššū­kis ir šis TED talk:

Yra ir sub­ti­trai lie­tu­vių kalba.

Idėja 3: Liaukis skaičiavęs pinigus ir susitvarkyk finansus.

Ši idėja skirta tau, jei: Asme­ni­nių finansų tvar­ky­mas atrodo lyg bai­sus monst­ras, taigi to labai vengi; išvis nenori skai­čiuoti savo pinigų.

Tau nebū­tina lai­mėti 90 mili­jonų eurų, kad galė­tum nesi­rū­pinti savo mėne­sio išlai­dom ir nebūti nuo­la­ti­nėse sko­lose grei­tųjų pas­kolų kom­pa­ni­joms ar drau­gams.

Vie­toj to, tu gali susi­telkti į tai, kas svar­biau­sia ir…

a) Neska­i­čia­vus pinigų, tie­siog nepirkti to, ko nerei­kia ir b) Turint skolų, jas kuo grei­čiau grą­žinti pir­miau­siai, kol jos nenu­si­tempė tavęs per devy­nis pra­garo ratus.

Pla­čiau: Šei­mos vyro, atsi­kra­čiu­sio virš 100 tūkst. eurų sko­los, tink­la­raš­tis.

Idėja 4: Liaukis kėlęs sau naujus tikslus ir pradėk dirbti.

Ši idėja skirta tau, jei: Turi šim­tus sva­jo­nių, norų ir tikslų, tačiau nė vieno tų dalykų neįgy­ven­dini.

Nors aš mėgstu kal­bėti apie nau­jus tiks­lus ir iššū­kius, 8 turė­tum suprasti, kad vie­nas baig­tas dar­bas yra geriau, nei pen­kio­lika pra­dėtų. Net jeigu tuos pen­kio­lika „tuo­jau pabaigsi“. 9

Pla­čiau: Išban­dyk Upės filo­so­fiją, o tada rin­kis tai, kas tave veža labiau­siai.

Idėja 5: Sportuok lyg urvinis žmogus ir atrodyk kaip Konanas barbaras.

Ši idėja skirta tau, jei: Trokšti spor­tuoti, tačiau neži­nai nuo ko pra­dėti; sporto salės atrodo per­ne­lyg sudė­tin­gas rei­ka­las.

Aš neži­nau kas mums įkalė į gal­vas, kad norint turėti gerą svei­katą, būtina eiti į mili­jo­nais įren­gi­nių apsta­ty­tus sporto klu­bus arba pirkti iš „TopS­hop“ vibruo­jan­čias kėdes.

Kaip, tavo manymu, gla­dia­to­riai ruoš­da­vosi kovoms koli­zie­juje? Arba toli­mieji pro­tė­viai vien tik nusmai­lintu medžio gabalu nudob­davo liū­tus ir dvi­gu­bai už dramb­lius dides­nius mamu­tus?

Pla­čiau: Urvi­nio žmo­gaus fitneso pla­nas ir kaip susi­kurti sporto salę su pen­kiais litrais pieno.

…Ir taip toliau…

Aš galė­čiau var­dinti ir var­dinti. Kodėl geriau­siai atsi­sa­kyti „draugų“, kurie nesu­tei­kia nieko gero, 10 kaip mai­ti­nan­tis vega­niš­kai per savaitę įma­noma išleisti mais­tui vos 10 eurų, kodėl papras­tu­mas gerai kelio­nėse ar kuriant vers­lus…

…Tačiau tuo­met šis straips­nis apie papras­tumą taptų ne toks jau papras­tas. :)

Todėl pir­mam kar­tui užteks. O jei norė­tum paskai­tyti dau­giau, reko­men­duoju šiuos pus­la­pius apie papras­tesnį gyve­nimo būdą:

 1. The Mini­ma­lists
 2. Beco­ming Mini­ma­list
 3. Be More with Less
 4. Miss Mini­ma­list
 5. Mnm­list

Paprastumas: šiandienos filosofija!

Kai pasau­lis tampa toks sudė­tin­gas, lieka viena išei­tis – paversti jį sau papras­tes­niu. Tai gali būti sun­kiau, nei sėdėti 11 dabar­ti­nėje būse­noje, tačiau rezul­ta­tai atpirks pastan­gas.

Jei iki šiol troš­kai tik dau­giau (tavęs netei­siu – tai mūsuose įprasta 12), raginu tave pažvelgti į pasaulį kito­mis aki­mis. Pri­imti jį tokį, koks jis yra. Ir pagy­venti papras­čiau.

Kaip man Val­ti­nin­kas kartą pasakė:

Papras­tu­mas – tai lyg akmenų išme­ti­mas iš oro baliono krep­šio, kad
galė­tum pakilti aukš­tyn ir skirsti tolyn.

Kodėl to nepa­da­rius jau šian­dien?

Tavo arti­mas,


 1. Mokaisi mokyk­loje? Stu­di­juoji? Nori mesti psi­cho­lo­giš­kai žudantį darbą? Taip – žinai, jei tai esi tu.

 2. Tech­niš­kai kal­bant – vis­kas yra gamta. Tu, aš, mūsų auto­mo­bi­liai… Tai atsi­rado per evo­liu­ciją. Tačiau čia labiau turiu ome­nyje amžiais augu­sius miš­kus, šimtų tūks­tan­čių metų senumo gyvy­bės rūšis ir švarų van­denį, žemę ir orą. Tai lengva sunai­kinti, tačiau vis dar tech­niš­kai sunku atkurti.

 3. Žmo­nes, kurie vado­va­vosi Papras­tumo prin­ci­pais, mes pri­si­me­name. Mika­lo­jus Kons­tan­ti­nas Čiur­lio­nis ar Chiune Sugi­hara buvo vieni tokių žmo­nių.

 4. Ją sau susi­kuri tu. Bet apie tai pla­čiau jau po aki­mir­kos.

 5. Taip, tai tai­koma ir šioms trims tai­syk­lėms.

 6. Ir kuriems įpras­tai išleis­tum šim­tus eurų

 7. Pri­sie­kiu – LED apšvie­ti­mas ir geras šil­dymo kati­las buvo tur­būt dvi geriau­sios mano inves­ti­ci­jos. Per mėnesį elekt­rai išlei­džiu po vos 5 eurus (!!!), įskai­čiuo­jant ir induk­ci­nės kait­len­tės vei­kimą. Šil­dy­mui žie­mos metu – apie 15 eurų per mėnesį. Aišku, gyvenu vie­nas, tačiau visgi… Ir tai 50 kvad­ratų namas. :)

 8. Ehei! Iššū­kių sąra­šai, iššū­kių metai… Tur­būt paste­bė­jai. ;-)

 9. Ar tik­rai tuo­jau? Tik­rai?

 10. Ir tik įpro­čius kartu parū­kyti.

 11. Ir kan­kin­tis.

 12. Ypač tuo pasi­žymi seno raugo asme­ny­bės. Mano tėvai ir sene­liai per soviet­metį spėjo įprasti rinkti viską, kas papuls, „Nes gali pri­reikti“. Tada juk ir pre­ky­bos centrų ties kiek­vienu kampu nebuvo. Šian­diena – jau kito­kia.

20 nuostabios mintys... Prisidėk ir tu!

Rikiuoti pagal:   naujausius | seniausius | mėgstamiausius