Pirmą kartą čia?
Atnaujinta:

Svarbiausias mano gyvenimo principas: Minimalizmas

Paklausk bet kurio archi­tek­to, dizai­ne­rio, rašy­to­jo, režisie­riaus ar ora­to­riaus – kas ski­ria gerą kūri­nį, teo­ri­ją ar daik­tą nuo ne tiek gero?

Tikė­ti­na, kad sulauk­si vie­no atsa­ky­mo:

Papras­tu­mas.

Tai, ko nema­žai žmo­nių bijo. Tai, kas gali pasi­ro­dy­ti pana­šu į tuš­tu­mą. Tai, kas gali sukel­ti šal­tu­mo jaus­mą. Tai, kas gal­būt gąs­di­na ir atro­do nuo­bo­du.

Nes kaip įma­no­ma gyven­ti lai­min­gai, turint mažiau? Mažiau tiks­lų, daik­tų, drau­gų, įkve­pian­čių sva­jo­nių ar bega­li­nio kie­kio saviug­dos straips­nių čia ir kituo­se „būti­nuo­se“ por­ta­luo­se?

Kaip papras­tu­mas gali išgel­bė­ti tavo gyve­ni­mą…
…Jei tai atro­do taip sve­ti­ma?

Leisk, paban­dy­siu atsa­ky­ti.

Ką aš vadinu paprastumu?

Štai dvi iliust­ra­ci­jos. Pir­mo­ji:

Autorė Eglė Čečenikovaitė
Ir ant­ro­ji:

 

Autorė irgi Eglė Čečenikovaitė
Abe­jų iliust­ra­ci­jų auto­rė Eglė Čeče­ni­ko­vai­tė.

Vie­no­je yra papras­tu­mas.

Švel­nus, leng­vas ir ramus. Papras­tu­mas.

Ar atpa­žįs­ti?

Tikiuo­si, kad taip. Tačiau, vis­gi, leisk paly­gin­siu papras­tu­mą ir chao­są, pasi­telk­da­mas moks­li­nius tyri­mus:

Papras­tu­mą atra­dau prieš dau­giau nei tre­jus metus. Ir nuo tada jis mane vis labiau veža.

Tai pama­žu tapo mano požiū­riu į gyve­ni­mą.
Vers­lą, kūry­bą, san­ty­kius, apsi­pir­ki­mą, mity­bą, spor­tą… Ir dar dau­giau.

Nese­nai išlei­dau ir kny­gą apie Tin­gi­nys­tės bei Papras­tu­mo nau­dą mūsų svei­ka­tai, pozi­ty­viam požiū­riui, suge­bė­ji­mui džiaug­tis.

Ang­liš­kai papras­tu­mo judė­ji­mas vadi­na­mas Mini­ma­liz­mu. Tačiau, kol kas, lie­tu­viš­kai ši fra­zė į žody­nus įtrauk­ta tik kaip meno for­ma, tai­gi ren­kuo­si lie­tu­viš­ką ir supran­ta­mą žodį – Papras­tu­mas.

Kol kas pats sten­giuo­si tam ras­ti tin­ka­mes­nį žodį. :)

Kam skirtas paprastumas ir ar jis padės man gyventi geriau?

Štai keli pavyz­džiai žmo­nių, kurie kar­tu su mani­mi seka papras­tu­mo keliu. Jei nė vie­na prob­le­ma apa­čio­je tavęs nejau­di­na –gali būti, kad papras­tu­mo tau nerei­kia.

Nes šis požiū­ris skir­tas:

 • Tiems, kurie nespė­ja pabaig­ti dar­bų lai­ku, nors ir labai sten­gia­si.
 • Tiems, kurie neiš­si­ren­ka, kokios atei­ties trokš­ta labiau­siai iš šim­tų gali­mų pasi­rin­ki­mų. 1
 • Tiems, kurie dir­ba daug, tačiau uždir­ba (ir nudir­ba) – mažai.
 • Tiems, kurie nesi­jau­čia lai­min­gi ir jau­čia tik liū­de­sį.
 • Tiems, kurie skun­džia­si, kad turi mažai pini­gų.
 • Tiems, kuriems rūpi eko­lo­gi­ja ir gyvo­ji gam­ta. 2
 • Tiems, kurie nori po savo neiš­ven­gia­mos mir­ties palik­ti kaž­ką įspū­din­go, o ne dirb­ti šim­tus bever­čių dar­bų. 3
 • Tiems, kuriems svar­biau­sia – nuo­šir­dūs, atvi­ri san­ty­kiai.
 • Tiems, kurie trokš­ta ramy­bės.
 • Tiems, kurie nemėgs­ta netvar­kos ir chao­so.
 • Tiems, kuriems kaž­ko yra papras­čiau­siai per daug.

Paten­ki į bent vie­ną šių gru­pių? Tuo­met skai­tyk toliau.

trys-paprastumo-principai

Trys pagrindinės paprastumo taisyklės:

Nenu­si­žen­giant savo tai­syk­lėms, papras­tu­mo tai­syk­lės yra… Papras­tos. Kas, spė­ju, tau nėra neti­kė­ta. :)

Tai­syk­lės tėra trys.

 1. Tu jau turi pakan­ka­mai. Tau nerei­kia dar vie­no žai­s­lo iš arti­miau­sios par­duo­tu­vės arba dar vie­nos geros sva­jo­nės, kad ras­tum sau lai­mę. Nes lai­mė nesly­pi daik­tuo­se, sva­jo­nė­se ar kito­kia­me tur­te. 4
 2. Papras­tu­mas yra lai­mė. Jei kaž­kas kelia kan­čią, liū­de­sį ar truk­do – tau to nerei­kia. Atsi­sa­kyk vis­ko, kas blo­ga ir taip atsi­ras vie­tos lai­mei, džiaugs­mui bei ramy­bei.
 3. Papras­tu­mas yra kelio­nė. Tai nėra sąra­šas tai­syk­lių, kurių pri­va­lai lai­ky­tis. Tai nėra per­dė­tai išsa­miai apra­šy­ti žings­niai iki „nušvi­ti­mo“. Tai tavo asme­ni­niai pasi­rin­ki­mai ir tavo gyve­ni­mo būdas. 5

Vis­kas! Ko imsie­si, ką dary­si, kur susto­si ar ko siek­si – tai tik TAVO pasi­rin­ki­mas. Ir nie­kas nega­li pasa­ki­nė­ti, ką tau dary­ti, kiek ko turė­ti, ką pirk­ti, o ką ne. Magiš­ki skai­čiai ir apri­bo­ji­mai netai­ko­mi.

Tai tik asme­ni­nis gyve­ni­mo būdas, ne reli­gi­ja. :)

Tai… Hm… Duok man pavyzdžių!

Na, bet aš kal­bu, kal­bu… Ir tur­būt nėra leng­va supras­ti, ką būtent siū­lau, tie­sa? Leisk paro­dy­siu kele­tą pavyz­džių iš savo, mano drau­gų ir mano hero­jų gyve­ni­mų.

Idėja 1: Pasilik 33 drabužius ir visada turėk, ką apsirengti.

Ši idė­ja skir­ta tau, jei: Dra­bu­žiams išlei­di mil­ži­niš­kus pini­gus, tačiau vis tiek netu­ri, ką apsi­reng­ti; norė­tum reng­tis sti­lin­gai ir gra­žiai.

Pro­jek­tas 333: 33 dra­bu­žiai, kas 3 mėne­sius, vie­niems metams. Iššū­kis, ska­ti­nan­tis išsi­rink­ti tik tuos dra­bu­žius, kuriuos nešio­ji, kurie tau tin­ka ir patin­ka. Nes visi likę 6 nėra rei­ka­lin­gi. Tu turė­tum tai paste­bė­ti.

Šis pro­jek­tas sukur­tas mote­rims, bet tin­ka ir vyrams. Ypač, jei tavo spin­ta kos­mi­nio dydžio ir vie­tos vis tiek nepa­kan­ka.

Pla­čiau: Pro­jek­to 333 pus­la­pis ir lie­tu­vai­tės Živi­lės atsi­lie­pi­mai.

Idėja 2: Pirk brangesnius daiktus ir išleisk mažiau eurų.

Ši idė­ja skir­ta tau, jei: „TopS­hop“ ir „Nor­fa“ yra tavo mėgs­ta­miau­sios par­duo­tu­vės; nori gyven­ti pra­ban­giai; nori sutau­py­ti eurų.

Visą gyve­ni­mą iš sene­lių gir­dė­da­vau posa­kį: „Skū­pas moka dukart“.

O dabar, kai pats pra­de­du gyven­ti be tėvų, supran­tu, kad tai yra tie­sa. Jokie pini­gai nėra ver­ti svei­ka­tos ir lai­ko, kuriuos pra­ran­di per­kant neko­ky­biš­kus įran­kius, dra­bu­žius, vais­tus, namų prie­žiū­ros pre­kes ar pačius namus. 7

Pla­čiau: Vie­nas geriau­sių mano skai­ty­tų teks­tų šia tema, tave gali įkvėp­ti mano tau skir­tas 150 daik­tų iššū­kis ir šis TED talk:

Yra ir sub­ti­trai lie­tu­vių kal­ba.

Idėja 3: Liaukis skaičiavęs pinigus ir susitvarkyk finansus.

Ši idė­ja skir­ta tau, jei: Asme­ni­nių finan­sų tvar­ky­mas atro­do lyg bai­sus monst­ras, tai­gi to labai ven­gi; išvis neno­ri skai­čiuo­ti savo pini­gų.

Tau nebū­ti­na lai­mė­ti 90 mili­jo­nų eurų, kad galė­tum nesi­rū­pin­ti savo mėne­sio išlai­dom ir nebū­ti nuo­la­ti­nė­se sko­lo­se grei­tų­jų pas­ko­lų kom­pa­ni­joms ar drau­gams.

Vie­toj to, tu gali susi­telk­ti į tai, kas svar­biau­sia ir…

a) Neska­i­čia­vus pini­gų, tie­siog nepirk­ti to, ko nerei­kia ir b) Turint sko­lų, jas kuo grei­čiau grą­žin­ti pir­miau­siai, kol jos nenu­si­tem­pė tavęs per devy­nis pra­ga­ro ratus.

Pla­čiau: Šei­mos vyro, atsi­kra­čiu­sio virš 100 tūkst. eurų sko­los, tink­la­raš­tis.

Idėja 4: Liaukis kėlęs sau naujus tikslus ir pradėk dirbti.

Ši idė­ja skir­ta tau, jei: Turi šim­tus sva­jo­nių, norų ir tiks­lų, tačiau nė vie­no tų daly­kų neįgy­ven­di­ni.

Nors aš mėgs­tu kal­bė­ti apie nau­jus tiks­lus ir iššū­kius, 8 turė­tum supras­ti, kad vie­nas baig­tas dar­bas yra geriau, nei pen­kio­li­ka pra­dė­tų. Net jei­gu tuos pen­kio­li­ka „tuo­jau pabaig­si“. 9

Pla­čiau: Išban­dyk Upės filo­so­fi­ją, o tada rin­kis tai, kas tave veža labiau­siai.

Idėja 5: Sportuok lyg urvinis žmogus ir atrodyk kaip Konanas barbaras.

Ši idė­ja skir­ta tau, jei: Trokš­ti spor­tuo­ti, tačiau neži­nai nuo ko pra­dė­ti; spor­to salės atro­do per­ne­lyg sudė­tin­gas rei­ka­las.

Aš neži­nau kas mums įka­lė į gal­vas, kad norint turė­ti gerą svei­ka­tą, būti­na eiti į mili­jo­nais įren­gi­nių apsta­ty­tus spor­to klu­bus arba pirk­ti iš „TopS­hop“ vibruo­jan­čias kėdes.

Kaip, tavo many­mu, gla­dia­to­riai ruoš­da­vo­si kovoms koli­zie­ju­je? Arba toli­mie­ji pro­tė­viai vien tik nusmai­lin­tu medžio gaba­lu nudob­da­vo liū­tus ir dvi­gu­bai už dramb­lius dides­nius mamu­tus?

Pla­čiau: Urvi­nio žmo­gaus fitne­so pla­nas ir kaip susi­kur­ti spor­to salę su pen­kiais litrais pie­no.

…Ir taip toliau…

Aš galė­čiau var­din­ti ir var­din­ti. Kodėl geriau­siai atsi­sa­ky­ti „drau­gų“, kurie nesu­tei­kia nie­ko gero, 10 kaip mai­ti­nan­tis vega­niš­kai per savai­tę įma­no­ma išleis­ti mais­tui vos 10 eurų, kodėl papras­tu­mas gerai kelio­nė­se ar kuriant vers­lus…

…Tačiau tuo­met šis straips­nis apie papras­tu­mą tap­tų ne toks jau papras­tas. :)

Todėl pir­mam kar­tui užteks. O jei norė­tum paskai­ty­ti dau­giau, reko­men­duo­ju šiuos pus­la­pius apie papras­tes­nį gyve­ni­mo būdą:

 1. The Mini­ma­lists
 2. Beco­ming Mini­ma­list
 3. Be More with Less
 4. Miss Mini­ma­list
 5. Mnm­list

Paprastumas: šiandienos filosofija!

Kai pasau­lis tam­pa toks sudė­tin­gas, lie­ka vie­na išei­tis – pavers­ti jį sau papras­tes­niu. Tai gali būti sun­kiau, nei sėdė­ti 11 dabar­ti­nė­je būse­no­je, tačiau rezul­ta­tai atpirks pastan­gas.

Jei iki šiol troš­kai tik dau­giau (tavęs netei­siu – tai mūsuo­se įpras­ta 12), ragi­nu tave pažvelg­ti į pasau­lį kito­mis aki­mis. Pri­im­ti jį tokį, koks jis yra. Ir pagy­ven­ti papras­čiau.

Kaip man Val­ti­nin­kas kar­tą pasa­kė:

Papras­tu­mas – tai lyg akme­nų išme­ti­mas iš oro balio­no krep­šio, kad
galė­tum pakil­ti aukš­tyn ir skirs­ti tolyn.

Kodėl to nepa­da­rius jau šian­dien?

Tavo arti­mas,


 1. Mokai­si mokyk­lo­je? Stu­di­juo­ji? Nori mes­ti psi­cho­lo­giš­kai žudan­tį dar­bą? Taip – žinai, jei tai esi tu.

 2. Tech­niš­kai kal­bant – vis­kas yra gam­ta. Tu, aš, mūsų auto­mo­bi­liai… Tai atsi­ra­do per evo­liu­ci­ją. Tačiau čia labiau turiu ome­ny­je amžiais augu­sius miš­kus, šim­tų tūks­tan­čių metų senu­mo gyvy­bės rūšis ir šva­rų van­de­nį, žemę ir orą. Tai leng­va sunai­kin­ti, tačiau vis dar tech­niš­kai sun­ku atkur­ti.

 3. Žmo­nes, kurie vado­va­vo­si Papras­tu­mo prin­ci­pais, mes pri­si­me­na­me. Mika­lo­jus Kons­tan­ti­nas Čiur­lio­nis ar Chiu­ne Sugi­ha­ra buvo vie­ni tokių žmo­nių.

 4. Ją sau susi­ku­ri tu. Bet apie tai pla­čiau jau po aki­mir­kos.

 5. Taip, tai tai­ko­ma ir šioms trims tai­syk­lėms.

 6. Ir kuriems įpras­tai išleis­tum šim­tus eurų

 7. Pri­sie­kiu – LED apšvie­ti­mas ir geras šil­dy­mo kati­las buvo tur­būt dvi geriau­sios mano inves­ti­ci­jos. Per mėne­sį elekt­rai išlei­džiu po vos 5 eurus (!!!), įskai­čiuo­jant ir induk­ci­nės kait­len­tės vei­ki­mą. Šil­dy­mui žie­mos metu – apie 15 eurų per mėne­sį. Aiš­ku, gyve­nu vie­nas, tačiau vis­gi… Ir tai 50 kvad­ra­tų namas. :)

 8. Ehei! Iššū­kių sąra­šai, iššū­kių metai… Tur­būt paste­bė­jai. ;-)

 9. Ar tik­rai tuo­jau? Tik­rai?

 10. Ir tik įpro­čius kar­tu parū­ky­ti.

 11. Ir kan­kin­tis.

 12. Ypač tuo pasi­žy­mi seno rau­go asme­ny­bės. Mano tėvai ir sene­liai per soviet­me­tį spė­jo įpras­ti rink­ti vis­ką, kas papuls, „Nes gali pri­reik­ti“. Tada juk ir pre­ky­bos cent­rų ties kiek­vie­nu kam­pu nebu­vo. Šian­die­na – jau kito­kia.

20 nuomonės... O ką manai tu?

avatar
naujausius seniausius mėgstamiausius
Simas Balčiūnas

Mini­ma­liz­mas yra labai geras žodis ir jo rei­kia lai­ky­tis. Aš esu prieš kiek­vie­no nau­jo ter­mi­no sulie­tu­vi­ni­mą. Vlkk yra anti­mi­ni­ma­lis­ti­nė ir pri­grū­do į kal­bą labai daug nerei­ka­lin­gų ter­mi­nų

Valtininkas

Man pačiam atro­do, kad ir mini­ma­liz­mas ne visai api­bū­di­na tą min­tį apie kurią kal­ba­mą. Aš pats ir savo „Apie“ skil­ty­je kaip vie­ną pama­ti­nių tink­la­raš­čio ver­ty­bių api­brė­žiu „Mini­ma­liz­mas arba papras­tu­mas arba funk­ci­nis požiū­ris“. Nie­kaip nega­lė­jau apsi­spręs­ti kuris tei­gi­nys geriau tin­ka, todėl pali­kau visus :D

Simas Balčiūnas

Lie­tu­viš­kai papras­tas yra labai arti įprasto/standartinio/nuobodaus. Mini­ma­liz­mas (vaka­rie­tiš­ka jo ver­si­ja) yra kaž­kas nau­jo. Nau­jo­ves tau­ta mėgs­ta. Net jei ta nau­jo­vė yra kaž­kas papras­to, įvilk­to į nau­jus dra­bu­žius.

Mini­ma­liz­mas yra pla­tes­nis ter­mi­nas nei papras­tu­mas ar Simp­le, taip. Zen sodas yra papras­tas ir mini­ma­lis­ti­nis. Ins­tag­ra­mas yra mini­ma­lis­ti­nis, bet ne papras­tas.

Valtininkas

Simp­le yra 6 rai­džių žodis. Mini­ma­lism yra 10 rai­džių žodis :) Lie­tu­viš­kai šis skir­tu­mas išnyks­ta. Manau, klau­si­mas dėl pava­di­ni­mo lie­ka atvi­ras :) Dėl šios prie­žas­ties ilgai neno­rė­ta vers­ti bibli­jos ir vers­tas kora­nas yra ne tas – večiant susi­virš­ki­na sub­ti­lios žodžių pra­s­mės. Atsi­ran­da nau­jos – atei­nan­čios su nau­ja kal­ba. Visa­dos kovo­jau ir kovo­siu už tai, kad pir­ma api­brėž­ti reiš­ki­nį, o tada ieš­ko­ti jam pava­di­ni­mo, o ne atvirškčiai. Danie­lius išsa­kė savo idė­ją – metas jai visiems drau­ge sugal­vo­ti pava­di­ni­mą :)

Simas Balčiūnas

Liuks. Nuke­liu kepu­rę prieš Val­ti­nin­ką, dėl jo tiks­lo pir­ma api­brėž­ti reiš­ki­nį.

Valdonė Juchmankov

Pame­nu, kai teko vis­ka palik­ti ir isva­ziuo­ti i Ang­li­ja, gyven­ti mazam kam­ba­re­ly­je ir ture­ti mazai daik­tu. Man tai labai pati­ko, gal­vo­jau vis­kas, nuo siol taip ir gyven­siu, bet..prasidejo sei­ma, vai­kai ir daik­tu vel bega­les. Siaip ide­ja tik­rai ver­ta deme­sio. Aciu, kad pasi­da­li­not. Einu spin­tos tvar­ky­ti :)

Ernestas Latakas

Labas. :) Man labai įdo­mu, kaip siū­lot už 10eurų pra­gy­vent savai­tę vega­niš­kai. Norė­čiau, kad pasi­da­lin­tu­mėt šia patir­ti­mi. :) Kaž­ką pana­šaus esu ban­dęs, porą mėne­sių, į die­ną išlei­džiant tik po 13lt mais­tui (dau­giau­sia žalia mity­ba), pavy­ko dar ir sutau­pyt. :D :)

Saulės Spindulėlis

Die­ną pra­dė­jau mažin­ti spin­tą, o vaka­re per­skai­tau šį pui­kų straips­nį. Mū

Julija Judeikyte

Jo manau mini­ma­liz­mas labai geras daly­kas, nusto­ji nešt ant pečių tą daigtų,darbų,neįgivendintų sva­jo­nių ir t.t. baga­žą. O ‚kai pra­de­di išsi­va­ly­ti atei­na nau­ji daly­kai, dar nepa­tir­ti.

Žydruolė Morkūnienė

lb pati­ko šitas straips­nis. Ištie­sų pri­ver­čia susi­mas­ty­ti kas kiek­vie­nam yra svar­bu ir kiek nedaug rei­kia, kad tap­tum lai­min­gu žmo­gu­mi…
Tik nusto­ti teik­ti pir­me­ny­bę neap­ga­vo­tam var­to­ji­mui .…

Daina Dainele

zmo­gui juk daug nerei­kia, o kas troks­ta daug- tai tie­siog noras pasi­pui­kuo­ti!!!! pati­ko ir pri­li­po beziu­rint fil­ma Fores­tas Gumpas.…nu gal ne tiks­liai pazo­dziui atkar­to­jau

Jurga Laurinavičienė

Genia­lu­mas visa­da sly­pi papras­tu­me. Patys įdo­miau­si yra papras­ti žmo­nės, nes jie gyve­na į gylį, o ne į daik­tų plo­tį.

Inesa

Man straips­nis irgi pati­ko. Bet čia dau­giau bend­ros gai­rės. Man norė­tų­si dau­giau suži­no­ti, ką tu, Danie­liau, konk­re­čiai kei­tei kely­je į papras­tu­mą.

Žydruolė

Labai pati­ko šitas straips­nis. Ištie­sų pri­ver­čia susi­mas­ty­ti kas kiek­vie­nam yra svar­bu ir kiek nedaug rei­kia, kad tap­tum lai­min­gu žmo­gu­mi…
Tik nusto­ti teik­ti pir­me­ny­bę neap­ga­vo­tam var­to­ji­mui .…