Pirmą kartą čia?
Atnaujinta:

Ar galėtum praleisti mėnesį be interneto? Štai, ką patyriau!

Facebook, Gmail, Del­fis ir, o, žiū­rėk – juo­kin­gi paveiks­liu­kai! Oho­ooo…! …Na gerai, grįž­tu prie dar­bo. Bet pir­ma rei­kia patik­rin­ti, kas atsi­ti­ko feis­buke per pas­ku­ti­nes tris­de­šimt sekun­džių ir vėl patik­rin­ti el. paš­tą.

Tokia buvo mano kas­die­ny­bė, kai pali­kau sam­do­mą dar­bą ir pra­dė­jau dirb­ti inter­ne­te. 59 minu­tės pra­mo­goms ir 1 minu­tė dar­bui.

Ir tai tesė­si daug­maž pusę metų. Iki kol nete­kęs kant­ry­bės spjo­viau, tariau „dėjau“ bei išsi­jun­giau inter­ne­tą mėne­siui.

Atra­di­mas:

Mėnuo be inter­ne­to buvo tur­būt geriau­sia mano patir­tis per pasta­ruo­sius 3 gyve­ni­mo metus.

…Ir mie­lai tai pakar­to­čiau dar kar­tą.

Bet kodėl pri­ėmiau tokį iššū­kį, kaip jį vyk­džiau, ko išmo­kau, ko pasie­kiau, kaip pasi­kei­čiau? Ir kodėl tokio iššū­kio rei­kė­tų Tau?

Leisk, pra­dė­siu nuo pra­džios.

Kaip gerai tai buvo?

Labai gerai. Tai buvo geriau, įdo­miau, sma­giau, veiks­min­giau ir papras­čiau­siai malo­niau nei:

 • Ketu­ris metus užtru­ku­sių stu­di­jų bai­gi­mas ir dip­lo­mo atsi­ėmi­mas;
 • Pir­mo­sios mano gyve­ni­me moky­mų prog­ra­mos išlei­di­mas;
 • Pir­mo­sios ir ant­ro­sios nove­lių juo­d­raš­čių rašy­mas;
 • Pažin­tis su 87 žmo­nė­mis per vie­ną mėne­sį Čeki­jo­je;
 • Trys savai­tės, kai su vie­na mer­gi­na tiek užsi­ėmiau veik­la lovo­je, kad man net nebe­vei­kė kojos;
 • Mano pir­mi pasi­ro­dy­mai sce­no­je;
 • Die­na, kai radau spin­to­je dau­giau nei 600 eurų, kuriuos maniau, kad tik­rai buvau išlei­dęs;
 • Ar tos kelios nepa­kar­to­ja­mos minu­tės, juo­kian­tis iš drau­gų pokš­tų iki beveik apsi­si­sio­ji­mo.

Visą tai paty­riau per pasta­ruo­sius 3 gyve­ni­mo metus.

Ir mėnuo be inter­ne­to buvo geriau!

Šis iššū­kis kar­tu padė­jo:

 1. Pabaig­ti senus dar­bus, kurių nebu­vau bai­gęs dau­giau kaip 5 metus;
 2. Sustip­rin­ti ryšius su savo šei­ma;
 3. Per­skai­ty­ti dau­giau nei 15 kny­gų per mėne­sį;
 4. Para­šy­ti nau­jos Debe­sy­los kny­gos juo­d­raš­tį; 1
 5. Ir svar­biau­sia: Vėl pasi­jus­ti išties PATENKINTU savo gyve­ni­mu.

Na, neska­i­čiuo­jant kitos smulk­mės. Bet tai var­di­nu, kad susi­da­ry­tum vaiz­dą, kaip džiau­giuo­si šiuo iššū­kiu. Nes pasa­ky­mas „buvo labai gerai“, be patiks­li­ni­mų, tur­būt nebū­tų buvęs toks įti­ki­na­mas. :)

Leisk į tai atsakysiu. :: NASA nuotrauka.

A, neblogai. …O KODĖL šį iššūkį išsikėlei?

Atsa­ky­mus turiu du. Pir­ma­sis – kodėl nuspren­džiau tai pada­ry­ti aš, o ant­ra­sis – kodėl TU galė­tum šį iššū­kį pakar­to­ti.

Pra­dė­siu nuo tavęs. Nes, spė­ju, tu sau šiek tiek įdo­mes­nis.

Jei­gu inter­ne­te pra­lei­di mažiau nei 30 minu­čių per die­ną, neskai­tai nau­jie­nų por­ta­lų, nedir­bi inter­ne­te ir netu­ri feis­buko…

…Tada mėne­sio be inter­ne­to tau nerei­kia.

Nerei­kia ir savai­tės ar die­nos. Tu ir taip tink­le pra­lei­di tiek, kiek tri­me­čiai vai­kai 2 ar pen­si­nin­kai. 3 Vis­kas su tavi­mi gerai. Atsi­pa­lai­duok.

Tačiau, jei tavo situ­aci­ja kito­kia ir jei inter­ne­te pra­lei­di visą die­ną, juo kas­dien nau­do­jie­si jau ilgiau nei 13 metų ar savo gyve­ni­mo atsi­jun­gus įsi­vaiz­duo­ti nega­li…

…Inter­ne­to išjun­gi­mo išban­dy­mas sukur­tas būtent tau.

Tie­sa – nebū­ti­nai mėne­sio truk­mės. Užteks ir dvie­jų savai­čių, jei šį kar­tą bijai, 4 arba tavo paja­mų šal­ti­nis yra dar­bas inter­ne­te. Bet paban­dy­ti ver­ta ir tu tai gali. Tik­rai gali.

Štai kaip…

„Ei, palauk, pamir­šai save? O kodėl tu, Danie­liau, išjun­gei sau inter­ne­tą?“

Ak, tik­rai pamir­šau. Pame­ni, minė­jau inter­ne­tą kas­dien, 13 metų iš eilės?

Tai buvo pir­mo­ji mano prie­žas­tis. Inter­ne­tą namuo­se turiu nuo 10-ties, jame akty­viai gyve­nu ir per tuos metus nebu­vo nei mėne­sio, kai būčiau gyve­nęs be jo. Man buvo įdo­mu – ar pri­klau­so­my­bė inter­ne­tui išties egzis­tuo­ja.

Ant­ro­ji prie­žas­tis buvo ta, kad vadi­nu save rašy­to­ju. O rašy­to­jas, kuris nera­šo ir švais­to lai­ką inter­ne­te nėra rašy­to­jas. Tai­gi, nuspren­džiau patik­rin­ti savo ribas ir tap­ti efek­ty­ves­niu dar­be.

Pasaulis ryšyje. :: Vėlgi NASA nuotrauka.

Kaip pradėti savo mėnesį be interneto?

Atsa­ky­mą, kaip atsi­sa­ky­ti inter­ne­to mėne­siui, tikė­ti­na, kad ir taip žinai. Jei nori išjung­ti inter­ne­tą, išjun­gi­mo myg­tu­ką rasi skirs­ty­tu­vo gali­nė­je pusė­je arba išma­naus apa­ra­to nusta­ty­muo­se. Paspausk jį.

Tačiau, aiš­ku, tai nėra taip visa­da leng­va. Ypač, jei dir­bi inter­ne­te ir toks poky­tis būtų nau­jie­na tavo sie­lai.

Štai keli padė­sian­tys žings­niai:

A) Kiek įmanoma sutvarkyk ir užbaik senus reikalus.

Pavyz­džiui, jei turi neat­sa­ky­tų laiš­kų ar nebaig­tų dar­bų – pabaik. Kiek įma­no­ma ir kaip gali­ma grei­čiau, per­ne­lyg neuž­del­siant su iššū­kio pra­džia.

Aš, asme­niš­kai, visų dar­bų nebai­giau ir net pra­dė­jau kelis nau­jus. Tai­gi, šis žings­nis, galų gale, nėra TOKS svar­bus.

 Bet nėra rei­ka­lo savęs mėne­sio metu apkrau­ti papil­do­mu neri­mu
dėl neiš­te­sė­tų ar neįvyk­dy­tų paža­dų.

Sumo­kėk sko­las, atsa­kyk į laiš­kus ir pasa­kyk, kad dar­bus baig­si grį­žus, 5 iš anks­to pasvei­kink mamą su gim­ta­die­niu ir taip toliau. Kuo grei­čiau atsi­kra­ty­si naš­tų – tuo geriau. 6

B) Pranešk, jog dingsti, ir kur bus galima tave rasti.

Tai, kad atjun­gi inter­ne­tą, nereiš­kia, kad atsi­sa­kai ir gyvų susi­ti­ki­mų, tele­fo­no, popie­ri­nių laiš­kų, apsi­lan­ky­mų dar­be ar kitų nein­ter­ne­ti­nių bend­ra­vi­mo būdų.

Tai­gi, išnau­dok tai. Aš čia pasiel­giau šitaip:

 1. Pra­ne­šiau laiš­ku Debe­sy­lie­čiams, kad šiek tiek ding­siu;
 2. Para­šiau žinu­tes feis­buke svar­biems drau­gams bei kole­goms, kokiu tele­fo­nu jiems skam­bin­ti, jei stai­ga manęs pri­reik­tų;
 3. Sukū­riau Gmail auto­at­sa­kik­lį su tele­fo­no nume­riu sku­biems atve­jams.

Taip pat papra­šiau kelių koman­dos narių bei drau­gų, kad vis žvilg­te­lė­tų į mano rašo­mus tink­la­raš­čius, feis­buko anke­tas ir el. paš­to dėžu­tes, ar nie­ko blo­go neat­si­ti­ko. Jei nutik­tų – skam­bin­tų.

C) Nedelsk.

Leng­va gal­vo­ti „Gal­būt atei­ty­je tai pada­ry­siu“, pla­nuo­ti, lauk­ti idea­lios aki­mir­kos ir taip nie­ka­da, pra­keik­tai, neiš­ban­dy­ti to nau­jo daly­ko. Aš tai žinau, nes savo iššū­kį, pri­si­pa­žin­siu, ati­dė­lio­jau mėne­sį – nuo lap­kri­čio pra­džios.

Tačiau idea­laus lai­ko tavo poky­čiams nebus.

Papras­čiau­siai. Bus geres­ni lai­kai, 7 bet idea­laus lai­ko – ne. Pana­šiai, kaip ir kuriant vers­lą ar gim­dant vai­ką. Tai­gi, geriau­sia, ką gali pada­ry­ti: Paban­dy­ti.

Tau nerei­kia visam gyve­ni­mui atsi­sa­ky­ti inter­ne­to, išei­ti į kal­nus bei tap­ti jogu chi­rur­gu sam­u­ra­ju­mi. Tačiau tu tik­rai gali imti ir pasi­da­ry­ti mažą, savai­tės, ar dvie­jų, truk­mės eks­per­i­men­tą.

Jei dar vis bijai – nesi­jau­dink – nura­minsiu:

Tie­są sakant, aš nesu pir­mas žmo­gus, sugal­vo­jęs sau išjung­ti inter­ne­tą.

Ir tai nėra kaž­kas neti­kė­to, tokius iššū­kius dalis inter­nau­tų kėlė sau nuo pat inter­ne­to atsi­ra­di­mo pra­džios. Pavyz­džiui, vie­nas jų yra Ams­ter­da­mo VU uni­ver­si­te­to tyrė­jas Jim Stol­ze, tik­ri­nęs inter­ne­to ir lai­mės ryšį.

Ant­ra­sis pavyz­dys būtų Paul Mil­ler, žinių por­ta­lo The Ver­ge redak­to­rius, pasa­ko­jęs apie savo iššū­kį TED kal­bo­je:

O ką per šį mėnesį patyrei tu?

Na, o aš… Tai, išties, nėra kaž­kas mil­ži­niš­ko. Kaž­ko­kio nušvi­ti­mo ir čak­rų atsi­vė­ri­mo nepa­ty­riau, neap­si­lan­kė pas mane nė drau­gas Jėzus. Tai buvo maži ir malo­nūs poty­riai.

Dalis šių poty­rių buvo nudirb­ti dar­bai. Buvo bepro­tiš­kai sma­gu, kai išjun­gus inter­ne­tą radau lai­ko visiems tiems ilgai ati­dė­lio­tiems dar­bams: tai­sy­mui, tvar­ky­mui, rašy­mui, spor­ta­vi­mui…

Kita dalis poty­rių buvo kiek mažiau apčiuo­pia­ma, bet užtat sutei­ku­si išlie­kan­tį pasi­ten­ki­ni­mą gyve­ni­mu:

PIRMA: Tapau labiau pasitikintis savimi.

Tai buvo keis­ta. Ir iki šiol netu­riu logiš­ko paaiš­ki­ni­mo, kodėl taip nuti­ko, bei kas būtent tą pas­ka­ti­no. Bet jei mėne­sio pra­džio­je bijo­jau dėl savo karje­ros (ir toli­mes­nio gyve­ni­mo), dėl rašy­mo (ir ar jis kam įdo­mus) ar savo san­ty­kių…

…Pabai­go­je buvau ramus kaip olan­das. Tai yra, pana­šiai kaip bel­gas, bet dar rames­nis.

Gal­būt padė­jo, kad įvei­kiau iššū­kį, nepai­sant pir­mos savai­tės sun­ku­mų. Gal­būt toks buvo pabaig­tų dar­bų ir pasiek­tų tiks­lų povei­kis. Gal­būt dar kaž­kas; mis­ti­ka. Bet tai įvy­ko ir įga­vau pasi­ti­kė­ji­mo savi­mi. 8

ANTRA: Šeštoji iššūkio diena buvo sunkiausia.

Pir­mos savai­tės pabai­go­je man pra­si­dė­jo tai, ką būtų gali­ma pava­din­ti lom­kė­mis – blo­ga savi­jau­ta, gal­vos skaus­mas, nuo­bo­du­lys ir dide­lis susier­zi­ni­mas. 9

O sep­tin­tą, ir toliau, tai stai­ga pra­ėjo ir vis­kas pasi­su­ko geryn.

Būtent šeš­tą die­ną buvo sudė­tin­giau­sia neįsi­jung­ti inter­ne­to tele­fo­ne ar kita­me kom­piu­te­ry­je. Bet pasi­ro­do, net didžiau­sia pagun­da ir noras pri­si­jung­ti yra įvei­kia­mas. :-)

TREČIA: Pagaliau radau laiko sau.

Jei­gu išties norė­tu­me išgy­dy­ti Lie­tu­vos žmo­nes nuo alko­ho­liz­mo, geriau­sia, ką mes galė­tu­me pada­ry­ti, tai duo­ti jiems inter­ne­to. Daug inter­ne­to.

Nes nar­šant inter­ne­te nepa­ste­bi­me savęs. Ir vis­kas būna gerai.

Kai ant gal­vos nuo­lat pila­mi mil­ži­niš­ki infor­ma­ci­jos kie­kiai, mus iš visų pusių spau­džia straips­niai, moty­va­ci­ja 10 ir viso­kie Del­fiai bei Debe­sy­los… Leng­va pames­ti save šia­me triukš­me. Tuo­met nerei­kia ir alko­ho­lio, jog pamirš­tum savo gyve­ni­mo klau­si­mus ar bėdas.

Tik išjun­gus šį triukš­mą ir nau­jų idė­jų gei­ze­rį Inter­ne­tą, paga­liau radau lai­ko sau ir savo prob­le­moms. Savo min­tims, dar­bams ir san­ty­kiams su svar­biais žmo­nė­mis.

Mėnuo be inter­ne­to buvo kos­mi­nė patir­tis!

Ši nuo­trauka, kaip ir dvi pra­ei­tos, yra foto­gra­fuo­tos NASA ir reda­guo­tos visai mini­ma­liai. Mane jos labai žavi.

Palauk, aš dar turiu klausimų!

Leisk, tada atsa­ky­siu į daž­niau­siai užduo­da­mus klau­si­mus ir paban­dy­siu išskai­dy­ti tavo bai­mių debe­sis, jei tokių turi. :)

Ar galiu atsi­sa­ky­ti inter­ne­to tik, tar­kim, namuo­se?

Taip! Ir aš taip elgiau­si dvi savai­tes prieš gruo­džio 12-tą die­ną. Įkvėp­tas šio straips­nio namuo­se atjun­giau inter­ne­tą ir dir­bau tik bib­lio­te­ko­se bei kavi­nė­se. Tai buvo sma­gu ir įdo­mu, o mano pro­duk­ty­vu­mas, dir­bant ne namie, buvo dides­nis.

Tie­sa, vie­nas trū­ku­mas: keliau­ti iki bib­lio­te­kos ar kitos dar­bo vie­tos užtrun­ka. Nėra taip, kad atsi­kė­lus iš lovos lie­ka ženg­ti tris žings­nius iki kom­piu­te­rio. Auto­bu­sai kar­tais važiuo­ja itin lėtai.

Bet paban­dy­ti tik­rai gali­ma ir ver­ta. Jei tik­rai, tik­rai bijai nutik­sian­čios pasau­lio pabai­gos… Gali išban­dy­ti šį meto­dą. Net jei dir­bi neįga­lio­jo veži­mė­ly­je – vis tiek gali pava­žiuo­ti iki, tar­kim, kai­my­no ar arti­miau­sios užkan­di­nės.

Taip lai­ko žai­di­mams nešvais­ty­si, o kar­tu pil­nai neat­si­jung­si.

Ar tik­rai garan­tuo­ji, kad bus taip gerai ir sma­gu?

Ne. Nes kas aš – ponas Die­vas? Kol neat­lik­si eks­per­i­men­to asme­niš­kai, nega­lė­si žino­ti, kas nutin­ka. Kitų žmo­nių patir­tys ir moks­li­niai tyri­mai yra gerai, bet to nepa­kan­ka užtik­rin­tu­mui. 11

Užtat aš galiu nura­min­ti – tikė­ti­na, kad nie­ko blo­go tau nenu­tiks.

Oi, koks tu lepū­nė­lis, aš tai išvis be inter­ne­to gyve­nu!

…Kodėl tu skai­tai šį straips­nį? Tau iššū­kio be inter­ne­to nerei­kia – tą jau sakiau straips­nio pra­džio­je. Ir geres­nis klau­si­mas: KAIP tu skai­tai šį straips­nį? Ir išvis, čia tau ne Del­fi komen­ta­rų skil­tis. :-)

Kokia šio iššū­kio kai­na?

Nemo­ka­ma! Kar­tu sutei­kia­ma 100% pini­gų grą­ži­ni­mo garan­ti­ja.

O kas, jei per tą lai­ką nutiks kaž­kas bai­saus? Pra­si­dės karas, grius eko­no­mi­ka, išrinks į sei­mą dur­nius ar nulūš mano inter­ne­to pus­la­pis?

Jei­gu nutiks kaž­kas bai­saus, tai, mano bran­gio­ji… 12 TU PRAKEIKTAI TAI PAJAUSI. Jei kils karas – apie jį garan­tuo­tai suži­no­si net ir gyve­nant be inter­ne­to. Tau papa­sa­kos šei­ma, drau­gai, kole­gos. Atsi­ver­si popie­ri­nį laik­raš­tį ir jame rasi būti­nas žinias bei nau­jie­nas.

Tačiau kol tavęs kaž­kas nelie­čia ir vie­nin­te­lis būdas apie tai suži­no­ti yra tik pani­ką sklei­džian­čių por­ta­lų skai­ty­mas inter­ne­te…

…Gali atsi­pa­lai­duo­ti – tai nėra svar­bu.

Por­ta­lai inter­ne­te sklei­džia pani­ką, nes ši, moks­liš­kai įro­dy­ta, pri­trau­kia dėme­sį ir paspau­di­mus. 13 Tačiau anaip­tol ne vis­kas, kas pri­sta­to­ma siau­bin­gai, yra bai­su. Pavyz­džiui, ar tavo gyve­ni­mas labai pasi­kei­tė po 2008 metų kri­zės ir 2012 metų pasau­lio pabai­gos?

Nurimk, nie­ko blo­go nenu­tiks. O jei ir nutiks – visa­da galė­si grįž­ti prie senų įpro­čių vie­nai die­nai ir sutvar­ky­ti prob­le­mas. Šis iššū­kis nėra trem­tis. Tai tik eks­per­i­men­tas.

Tai die­no­raš­tis, kurį sau pil­džiau mėne­sio metu. Buvo nuo­sta­bu. Gali spręs­ti pagal šyp­se­nė­les ir pro­duk­ty­vaus dar­bo lai­ką!

O ar manęs nie­kas nepa­mirš, jei mėne­sį nesi­ro­dy­siu inter­ne­te?

Jei­gu tave gali pamirš­ti din­gus vos mėne­siui, tavo vie­to­je nesi­jau­din­čiau dėl tų žmo­nių. Aš jau­din­čiau­si dėl savęs.

Bet jei atvi­rai – nusi­ra­mink, nie­kas tavęs nepa­mirš. Jei tik žmo­nėms pažin­tis su tavi­mi buvo svar­bi, jie nie­kur nedings ir bend­ra­vi­mas tęsis toliau. Nedings nei pir­kė­jai, nei drau­gai, nei sekė­jai. Debe­sy­lo­je, tie­są sakant, jų per mano mėne­sį… Net padau­gė­jo. Kas buvo keis­ta.

Galų gale – susi­rink tele­fo­no nume­rius ir susi­pla­nuok susi­ti­ki­mus mėne­siui į prie­kį. Juk pame­ni tele­fo­nus, ar ne? Tai tokie apa­ra­tai, kuriems inter­ne­to nerei­kia. Paspau­di knop­kę. Dvi. Būm – ryšys! Neįti­kė­ti­na.

Ką aš veik­siu?!

Tu mie­go­si. Ilsė­sies. Dirb­si. Ste­bė­si paukš­čius, žiū­rė­si fil­mus, skai­ty­si kny­gas, nuei­si į muzie­jų ar kny­gy­ną, užkal­bin­si Maxi­mos par­da­vė­ją – veik­si vis­ką, ką seniau­siai norė­jai nuveik­ti, bet netu­rė­jai tam lai­ko.

Vie­nin­te­lis skir­tu­mas: tą dary­si be inter­ne­to.

Po pir­mos savai­tės tu supra­si, kad įma­no­ma nuveik­ti žymiai dau­giau nei atro­dė. Pama­ty­si, kad inter­ne­tas nėra toks jau svar­bus, kaip atro­do prie jo kas­dien pri­si­jun­giant.

Tu galė­si aug­ti ir moky­tis. Lais­vai. 14 Galė­si išties būti savi­mi, ir nevar­žo­mai bend­rau­ti su arti­mais ir bran­giais žmo­nė­mis. Gal­būt net sukur­ti kaž­ką nau­jo. 15

Ar galiu paklaus­ti dar vie­no klau­si­mo?

Be abe­jo, gali! Ir ką tik jo paklau­sei, o atsa­ky­mas buvo „Be abe­jo, gali“. Tačiau jei norė­tum paklaust dar vie­no – rašyk komen­ta­ruo­se žemiau ir aš tau atsa­ky­siu, padė­siu, patar­siu.

Mėnuo be inter­ne­to gali būti geriau­siu poky­čiu tavo gyve­ni­me.
 Ir aš nuo­šir­džiai reko­men­duo­ju tai išban­dy­ti.

Tai buvo tur­būt geriau­sias mano iššū­kis per pasta­ruo­sius 3 metus. Ir tu gali tai pakar­to­ti. Tau patiks. Pati­kėk mani­mi. :)

…O aš grei­tu metu šį iššū­kį kar­to­siu! Ar pri­si­jung­si?

Atsi­jun­gęs,


 1. Atnau­ji­ni­mas: Dabar jau išleis­ta!

 2. Dar netu­rin­tys iPa­dų

 3. Dar nemo­kan­tys iPa­dais nau­do­tis.

 4. Pra­džio­je bijo­jau ir aš, bet pasi­ro­do tai buvo daug malo­niau, nei tikė­jau­si.

  Hm… Tai gali­ma pasa­ky­ti ir apie mėne­sį be inter­ne­to, ir apie sek­są.

 5. Arba, jei kuri kaž­ką kom­piu­te­riu – visa­da gali apsi­keis­ti USB rak­tais arba užblo­kuo­ti sau visą inter­ne­tą išsky­rus Drop­box.

  Kaip užblo­kuo­ti vis­ką išsky­rus…? Apie tai kal­bė­jau „Eks­per­i­men­tas 002: Kaip atga­vau 90% die­nos iš lip­nių inter­ne­to spąs­tų“.

 6. Netempk. O kai kurių, ypač ilgai besi­te­sian­čių dar­bų, gali išvis atsi­sa­ky­ti: „Kaip susi­tvar­ky­ti su bega­li­niais nebaig­tų dar­bų sąra­šais?“.

 7. Pavyz­džiui, sutvar­kius sku­bius rei­ka­lus ir susi­kū­rus auto­at­sa­kik­lį. *Niuk­sas, niuk­sas*

 8. Apie pasi­ti­kė­ji­mą savi­mi, beje, pla­čiau yra pasa­ko­jęs debe­sy­lie­tis Gab­rie­lius: „Kaip įgau­ti pasi­ti­kė­ji­mo savi­mi prak­tiš­kai?“.

 9. Nesu tik­ras iš kur atsi­ra­dęs šis žodis, bet, be abe­jo, aš kal­bu apie Abs­ti­nen­ci­jos sind­ro­mą.

 10. Kuo ji kliu­do pasa­ko­jau „Įkvė­pi­mas poky­čiams, kurio tau visa­dos trū­ko“.

 11. Tai­gi čia, kaip ir daž­nai būna, gera nie­ko nesi­ti­kė­ti.

 12. Ar bran­gu­sis. Susi­tai­kyk – lyčių lygy­bė.

 13. Apie tai pla­čiau, be abe­jo, su moks­li­nių tyri­mų nuo­ro­do­mis, pasa­ko­ja­ma Psy­cho­lo­gy Today žur­na­le: „Why We Love Bad News More Than Good News“.

 14. Sako­ma, kad kaip medis.

 15. O žino­ma, kad kūry­bos tu nesto­ko­ji. Jei tik esi žmo­gus, ne šuniu­kas.

37 nuomonės... O ką manai tu?

avatar
naujausius seniausius mėgstamiausius
Prieš tris metus ištry­niau savo facebook pasky­rą. Sky­pe įsi­jun­giu tik tada, kai susi­ta­riu su kuo nors susi­siek­ti. Namuo­se kom­piu­te­rį įsi­jun­giu nebent tik mokes­čius sumo­kė­ti. Ir nesi­jau­čiu ką nors pra­ra­dęs. Žino­te, ko labiau­siai pasi­ges­da­vau kai turė­jau facebook? Gyvo bend­ra­vi­mo su gyvais žmo­nė­mis! Todėl ir ištry­niau savo pasky­rą. Nes nuo­la­tos apim­da­vo jaus­mas, kad gyve­ni­mas slen­ka pro šalį. Tavo drau­gai dali­na­si patir­ti­mis ir įspū­džiais, o tu vis­tiek lie­ki vie­nas šia­pus ekra­no su savo rūpes­čiais ir prob­le­mo­mis, kurioms netu­ri lai­ko, nes juk sėdi face­bo­o­ke! Debe­sy­lą atra­dau nese­niai ieš­ko­da­mas gerų tink­la­pių pavyz­džių (mat turiu pasi­rū­pin­ti įstai­gos tink­la­pio atnau­ji­ni­mu). Danie­liau, esi šau­nus vyru­kas jau vien todėl,… Skaityk toliau...
Danielius

Ačiū labai, Augus­tai! :) Ir nie­kis, aš supran­tu. Dėl to išties ir yra knop­kė straips­niuo­se, jei nori­si, straips­nius spaus­din­tis. Nes jie nors ir ilgi, bet gali­ma taip skai­ty­ti atsi­jun­gus. :F

Augustas

O spaus­din­da­mas eik­vo­ji popie­rių! Nee­ko­lo­giš­ka. Žino­ma, gali­ma ir copy-paste tam pačiam kom­pe išsi­sau­go­ti. Galų gale skai­ty­mas pri­si­jun­gus nėra blo­gai. Kaip ir visa­me kame rei­kia turė­ti sai­ką. Pvz. jei nar­šai ieš­ko­da­mas infor­ma­ci­jos, tai nėra blo­gai. Bet jei­gu nar­šy­mas ir infor­ma­ci­jos ieš­ko­ji­mas tam­pa mani­ja – rei­kia susi­rū­pin­ti. Jei skai­tai Debe­sy­lą iško­da­mas atsa­ky­mų arba norė­da­mas turi­nin­gai pra­leis­ti lai­ką – nie­ko blo­go. Bet jei­gu tai užgo­žia visus kitus daly­kus – kve­pia reli­gi­niu fana­tiz­mu :)

Ilona

Augus­tai, mano šei­ma nesi­nau­do­ja tele­vi­zi­ja ir tele­vi­zo­riu­mi jau daug metų. Tos zom­ba­dė­žės netrūks­ta visiš­kai. Taip , kad drą­siai tai pada­ryk!

Kan

Aš neken­čiu tele­ko. Seniai būčiau sudau­žius, bet vyras kitą nupirk­tų, dides­nį. O vai­kams griež­tai ribo­ju apie 1val tech­no­lo­gi­nių daly­kų per die­ną. ( Na jei žiū­ri kokį fil­mu­ką, tai pasi­žiū­ri iki pabai­gos). AŠ nuspau­džiu išjun­gi­mo myg­tu­ką be dis­ku­si­jų. Vai­kams ken­kia – tai fak­tas ir jokių dis­ku­si­jų nega­li būti. Po kurio lai­ko, pažiū­rė­ję savo fil­mu­kus, vai­kai pra­dė­jo išjun­gi­nė­ti tele­vi­zo­rių net nepra­šy­ti, net jei dar kas nors žiū­rė­da­vo! O išjung­ti kom­piu­te­ri­nių žai­di­mų dar nemo­ka, jiems rei­kia padė­ti. Čia yra tas pavyz­dys, kai mes turi­me būti suau­gę be dis­ku­si­jų.
P. S. Nekeisk savo žodžio, nesi­leisk per­kal­ba­mas, pakeisk teli­ką įdo­mes­ne veik­la.

Kan

Labai juo­kin­gas straips­nis! Aš sek­ma­die­niais darau tik­rą išei­gi­nę ne tik sau, bet ir visiems kas del manęs turė­tų dirb­ti. Neei­nu į par­duo­ti­ves, kavi­nes. Tele­fo­no neiš­jun­giu, bet pade­du į šalį, nelan­džio­ju po inter­ne­tą. ( Kitas rim­tas žings­nis būtų atsi­jung­ti nuo elekt­ros sek­ma­die­niais). Tada pra­de­di kur­ti – ką veik­ti, kad tai nebū­tų dar­bas. Atran­di spor­tą, pri­si­me­ni vai­kus, ran­di senus sta­lo žai­di­mus. Bet geriau­sia, žino­ma, lau­ke. Bend­ra­min­čiu tik trūks­ta.

Rasa

Vadi­na­si, mėnuo be inter­ne­to vie­nu atžvil­giu buvo tik „mėnuo be inter­ne­to“, bet ne „mėnuo be kom­piu­te­rio?“

Vilgailė

O aš pame­nu kaip buvo su tele­vi­zi­ja. Vai­kys­tė­je aš ją taip mėg­da­vau. Net pyk­da­vau jei kaž­kas sutruk­dy­da­vo ją žiū­rė­ti. Mano paaug­lys­tės metu tėvai nuspren­dė atsi­sa­ky­ti tele­vi­zi­jos, nes paki­lo kai­nos. Kaip pra­džioj aš ban­džiau juos per­kal­bė­ti! Bet pra­ėjus labai nedaug lai­ko, pama­čiau kaip tai yra gerai. Dabar jau kokie 9 metai kaip nežiū­riu tele­vi­zo­riaus, nebent nety­čia pama­tau pas ką nors sve­čiuo­se. Ir paste­biu kaip kin­ta visos rekla­mos ir tik­rai ne į gerą pusę ir kaip tai kei­čia žmo­nių ver­ty­bes. Dabar tvir­tai žinau, kad gyve­ni­me nepirk­siu tele­vi­zo­riaus, plius išmo­kau atsi­ri­bo­ti nuo supan­čių rekla­mų! Taip, kad reko­men­duo­ju iššū­kį „gyve­ni­mas be tele­vi­zo­riaus“. :)

Jurgita

Geras jaus­mas kai atsi­sa­kai kaz­ko­kios pri­klau­so­my­bes, aplan­ko palai­ma ir pama­tai, kad pasau­ly­je yra gra­ziu daly­ku. Be inter­ne­to pavyks­ta gyvent savait­ga­liais.

zxde

Kaž­ka­da kai jau turė­jau kom­piu­te­rį, ilgą lai­ką netu­rė­jau inter­ne­to, tai bib­lio­te­ko­se tik ir kopi­juo­da­vau į atmin­ti­nę teks­tus skai­ty­mui.. nors rea­liai jų nie­ka­da nebe­skai­ty­da­vau.. Tur­būt reik įsi­gyt kele­tą enciklo­pe­di­jų įvai­riom temom, kad nusto­čiau šio įpro­čio kaup­ti info.. Dabar jau seniai turiu inter­ne­tą.. lai­ko jame pra­lei­džiu tur­būt daug. Reiks pasekt savo lai­ką inter­ne­te.. tačiau nei nau­jie­nų del­fy nese­ku, nei fb daž­nai būnu.. o inter­ne­tas gerai, kai stai­ga pri­rei­kia ko įsi­gyt, kaž­ką suži­not ar nuspręst.. manau, kad ir inter­ne­to apri­bo­ji­mas nau­dos duo­tų, tad suži­no­ju­si, kiek jame pra­lei­džiu, pamė­gin­siu ribo­ti. Pažiū­rė­sim kas bus.. Ačiū už idė­ją. :)

Sigita
O ką dary­ti jei duo­ną val­gau iš to, kad sėdžiu inter­ne­te? Neno­riu keis­ti dar­bo, nes būtent inter­ne­tas į mano gyve­ni­mą atne­šė tokią lais­vę, apie kokią net pasva­jo­ti nega­lė­jau. Juk kai mokiau­si mokyk­lo­je, mes net skai­čia­vi­mo maši­nė­les lai­kėm pra­ban­ga. Tačiau jau­čiu, kaip stip­riai esu nuo jo pri­klau­so­ma ne tik dėl to kad, toks dar­bas, bet ir dėl to, kad esu jį įsi­my­lė­ju­si ir suas­me­ni­nu­si, kaip kokį žmo­gų. Kvai­liau­sia, kad netu­riu net lai­ko panar­šy­ti po tuos visus tink­la­pius, nepa­me­nu, prieš kiek lai­ko buvau į nau­jie­nų por­ta­lus įėju­si. Taip žiau­riai mėgs­tu savo dar­bą, kad man pakan­ka visą die­ną tie­siog dirb­ti inter­ne­te. Tačiau aš… Skaityk toliau...
Danielius

Gali, Sigi­ta, lai­ką inter­ne­te pra­dėt ste­bė­ti (http://debesyla.lt/laikas-internete/) ir tuo­met blo­kuo­ti. Pavyz­džiui su Cold Tur­key vaka­rais ir sau leis­ti tik tas 7–8 valan­das dar­bui (na, ir vie­ną kokią ar dvi pra­mo­goms) per parą. Sumoj 10 val inter­ne­tui ir 6 lais­vos be jo – visai gal ir gerai? :)

Žodžiu, po tru­pu­tį gali­ma! Gal­būt pake­liui supra­si, kad dirb­ti inter­ne­te gali ir be inter­ne­to. Pavyz­džiui jo gal rei­kia tik tam, kad kaž­ką įkel­tum, o šiaip kur­ti gali atsi­jun­gus. Ir pana­šiai. Čia jau nuo sri­ties pri­klau­so ;-)

Gintare

Šian­dien kaip tik vėl pri­si­jun­giau prie inter­ne­to po to, kai jame nebu­vau visą savai­tę ( anks­čiau būda­vau onli­ne 24/7 , tai man ir ta savai­tė buvo dide­lis iššū­kis :D ) ir tai buvo tokios geros ato­sto­gos:) Tik­rai reko­men­duo­ju visiems išban­dy­ti savai­tei ar net ilges­niam lai­kui.

Prieš tai jau kokius porą metų bran­di­nau šitą min­tį pabū­ti off­li­ne, bet visa­da atro­dė kad dar ne lai­kas, kad turiu kaž­ko­kių neati­dė­lio­ti­nų rei­ka­lų, kol galiau­siai pamirš­da­vau savo pla­nus:). Tai­gi ačiū tau, kad pri­mi­nei man šitą norą, kurį paga­liau įgy­ven­di­nau:). Manau kitą kar­tą pasi­da­ry­siu ilges­nes ato­sto­gas:))

Danielius

Oho, super, Gin­ta­re! Esi pavyz­dys. :)

Gretė

Super! Skai­tant tavo straips­nius, Danie­liau, jau susi­pla­na­vau penk­tą mėne­sio iššū­kį! Tokios idė­jos pri­ve­da prie tei­gia­mų poky­čių, kei­čiant savo įpro­čius :) Sėk­mės dar­buo­se! :)

Danielius

Ačiū, Gre­te!

Manta
Tur­būt vie­na iš pag­rin­di­nių prie­žas­čių, kodėl sėdė­da­vau inter­ne­te, buvo daug lais­vo lai­ko turė­ji­mas. Ir žino­ma, tas įky­rus įpro­tis kas kele­tą minu­čių tik­rin­ti fb užuot dir­bus, nors žinai, kad nie­kas ten nepa­si­kei­tė. Jau kiek anks­čiau pra­dė­jau nebe­skai­ty­ti nau­jie­nų por­ta­lų, nes supra­tau, kad juo­se patei­kia­ma infor­ma­ci­ja man visiš­kai nenau­din­ga. Su fb rei­ka­lai susi­tvar­kė, kai daly­va­vau „Lūšies“ prog­ra­mo­je. Ji vyko gruo­džio mėne­sį ir tai suta­po su dar­bų užbai­gi­mais ir pasi­ruo­ši­mais sesi­jai, šven­ti­niu lai­ko­tar­piu, tad tie­siog nebe­lik­da­vo lai­ko nar­šy­mui inter­ne­te. Nebu­vau itin pri­si­ri­šu­si prie inter­ne­to. Jei pasi­tai­ky­da­vo užim­tes­nė die­na, džiaug­da­vaus, kad neli­ko lai­ko var­vin­ti akių prie moni­to­riaus. Bet iššū­kio vis­tiek nuta­riau imtis. Svars­čiau, dve­jo­jau,… Skaityk toliau...
Danielius

Oho! Taip ir žino­jau, kad reiks tikė­tis iš tavęs ilgo laiš­ko ar žinu­tės! Ačiū, Man­ta! :))

Bet tai jėga – atjun­gei inter­ne­tą nie­kam beveik nepra­ne­šus ir dar­bų nebai­gus ir vis­tiek buvo jėga. Neži­nau ar čia dar kas truk­džių gali tuo­met rast. :-D Super!

Manta

Tai va, toks būdas atro­dė geriau­sias. Nes kitaip tai ir nusi­tę­sia visi tie „na, gal kada reiks pamė­gint“. Jei imtis, tai dabar. :D Tik­rai nesi­gai­liu tai išmė­gi­nu­si. Lauk­sim kitų įkve­pian­čių iššū­kių :)

Diana

Nuo­sta­bi idė­ja, nese­niai bai­giau mėne­sį be FB, o dabar jau knie­ti išban­dyt save ir visiš­kai atsi­sa­kyt inter­ne­to :) įkve­pi, Danie­liau, ačiū :D

Danielius

Ačiū, Dia­na! :3 Jei Paul Mil­ler (video kur buvo) metus galė­jo, tai mėne­siui tik­rai gali­ma! Gali­ma kar­tu suriš­ti dar su kokių, saky­ki­me, kelio­nių mėne­siu. Ar šiaip – kūry­bos ir dar­bų pabai­gi­mo mėne­siu. :)) Ačiū!

Aušrinė

Aš taip įpra­tu­si prie interneto,kad grį­žus namo su kavos puo­de­liu pir­miau­siai sutvar­kau iški­lu­sius reikalus,paskaitau Debe­sy­lą ar dar ką nors,o vaka­rais mėgs­tu bend­rau­ti su gera drauge,kuri šiuo metu užsie­ny­je ir kitaip bend­rau­ti su ja šiuo metu nėra gali­my­bės. Inter­ne­te pra­lei­džiu san­ty­ki­nai daug laiko,o jei­gu įsi­su­ku į skaitalus,tai išvis. Bee­et, atsi­sa­ky­ti inter­ne­to išviiis,kad ir savai­tei ar dviems,manau būtų per stai­gu. Jau­čiu pra­džiai man rei­kė­tų tą eks­per­i­men­tą vyk­dy­ti savaip,tarsi pasi­ruo­ši­mą rim­tes­niems išban­dy­mams;) pvz nusi­sta­ty­ti sau,kad prie inter­ne­to kas­dien pra­bū­siu valan­dą lai­ko ir žiū­rė­ti kas nutiks:) Kaip manai,Danieliau?

Danielius

Aš pana­šiai ir dariau, kaip minė­jau teks­te, kelias savai­tes prieš iššū­kį inter­ne­tu nau­do­da­vau­si tik bib­lio­te­ko­se ir kavi­nė­se (ne namie, žodžiu, namie atjun­giau visai sau inter­ne­to skirs­ty­tu­vą). Tai taip, gavo­si toks kaip ir pasi­ruo­ši­mas ir visai malo­nus.

Gali išban­dy­ti tai ir tu, Auš­ri­ne! Ir ei, kai sma­gu, kad tik grįž­ti, o iškart į Debe­sy­lą..! :D

Ausrine

Teip,seku kiek­vie­ną nau­ją straips­nį:) kada bus kny­ga?
p.s. dar labai megs­tu paskai­ty­ti ilzes but­ku­tes pus­la­pi!

Danielius

Tikė­ti­na, kad po kelių mėne­sių. Šian­dien pra­de­du juo­d­raš­čio tai­sy­mą. Tada po tru­pu­čio lai­ko tai­sy­siu kitą kny­ge­lę, kurią kar­tu su Val­ti­nin­ku rašau. Iš esmės kelis mėne­sius turė­tų užtrukt pro­ce­sas, nes kny­gos rašy­mas čia ne teks­tu­ką feis­buke papil­ti ;))

Silvija

Aha­ha­ha­ha­ha­aa :D
sma­giai :) skai­tai ir šyp­sais, štai kur dva­sia !
šau­nuo­liš­ka, tokie eks­per­i­men­tai veda prie rea­laus gyve­ni­mo paži­ni­mo :} taip ir toliau , aš irgi ban­dy­siu, savai­tei bent,porai,bet jau nusi­tei­kiau.

Danielius

Gerai, šau­nuo­lė. Kada pra­de­di? Tikiuos datą jau užsi­brė­žei, kad po to nebū­tų „ai vėliau“? ;)

Laurynas

Super straips­nis! Būti­nai išban­dy­siu. Pats ati­li­kau kiek papras­tes­nį išban­dy­mą – savai­tę be Facebook. Ir galiu pasa­ky­ti, kad nesi­gai­liu. Patir­tis neap­sa­ko­ma, jau­čiau lai­mę ir moty­va­ci­ją užsi­im­ti veik­la kuriai vis neras­da­vau lai­ko :)

Danielius

Ačiū, Lau­ry­nai! Ir dar svar­bu Feis­bu­ki­tą (http://debesyla.lt/kaip-atrasti-save/) bent kuriam lai­kui sugniuž­dei! :P