Pirmą kartą čia?

Išbandyk šias dvi programėles ir tapk 90% produktyvesniu darbe

Tikiu, kad bent kar­tą paty­rei tokią die­ną: pra­si­dė­ju­sią įpras­tai, o pasi­bai­gu­sią šūks­niu: „Pala, o kur din­go vis­kas tas lai­kas?“.

Turė­jai visą die­ną, per kurią ver­sles­ni, talen­tin­ges­ni ir kitaip efek­ty­ves­ni 1 žmo­nės nuvei­kė tiek daug… O tu sėdė­jai ir rodos krapš­tei nosį.

Gal­būt feis­buke? You­tu­bė­je? Susi­ra­ši­nė­jant pažin­čių por­ta­le? Pen­kio­lik­tą kar­tą žiū­rė­jai „Game of Thro­nes“ arba „Friends“ seria­lus?

Ar žinai, KUR din­go tavo lai­kas?

Tu. Žmo­gus, geriau­siai pažįs­tan­tis save. Tu, žmo­gus, pri­iman­tis spren­di­mus, kuriuos, na… Pri­imi. Vei­kė­jas, apie kurį suka­si tavo gyve­ni­mas.

…Na, Kri­s­ti­na, ar žinai?

Pss! Gali būti, kad tavo var­das nėra Kri­s­ti­na. Tačiau, jei esi vie­na iš tri­jų šį straips­nį skai­tan­čių Kri­s­ti­nų, argi visa šitai neta­po labai keis­ta?

Aš nusprendžiau stebėti savo laiką internete!

Šis nesu­si­vo­ki­mas, kur, po vel­nių, dings­ta mano lai­kas ir pas­ka­ti­no imtis veiks­mų. Ką aš vei­kiu, kad visą die­ną „pra­dir­bu“, o vaka­re vis tiek netu­riu ką paro­dy­ti? Gal­būt mano lai­ką pra­ri­jo koks inter­ne­to žve­jys? 2

Jei tik­rai turiu tiek valan­dų, kiek turė­jo Ste­ve Jobs arba turi pre­zi­den­tė Dalia Gry­bauskai­tė, kodėl jų nei­š­nau­do­ju? Kur jos dings­ta?

Kur bl*t dings­ta mano lai­kas? >:(

Nega­liu nesi­keik­ti. Erzi­na.

Po savai­čių su tokiais klau­si­mais paga­liau suvo­kiau, kad man rei­kia kaž­ką dary­ti. Gal­būt išsi­kel­ti nau­ją iššū­kį: 3 mėne­sį ste­bė­ti savo kiek­vie­ną veiks­mą prie kom­piu­te­rio. Ste­bint, kur nau­do­ju savo tas 1440 minu­tes, kurios maž­daug suda­ro parą. 4

Šį iššū­kį pra­dė­jau bai­gęs eks­per­i­men­tą su anks­ty­vu kėli­mu­si, 2015 metų rug­pjū­tį. Vėliau, gruo­dį, ban­džiau gyven­ti išvis be inter­ne­to, bet apie tai papa­sa­ko­siu kita­me straips­ny­je. 5

Taigi, kaip save stebėjau?

Save aš ste­bė­jau tri­mis meto­dais:

 1. Savęs ste­bė­ji­mo, 6
 2. Res­cueTi­me ir Manic­Ti­me, 7
 3. Ir po-ste­bė­ji­mo ana­li­zės meto­du. 8

Leisk, apie šiuos meto­dus papa­sa­ko­siu pla­čiau.

Trys savęs stebėjimo būdai, kuriuos išbandžiau. Ir štai kaip jie veikia.

Taip, galė­jau savo dar­bus, pra­mo­gas bei nukry­pi­mus tik­rin­ti tik vie­nu šių būdų. Tačiau norė­jau įsi­ti­kin­ti savo sta­tis­ti­kos tiks­lu­mu.

Galė­čiau dirb­ti atmes­ti­nai. Bet man tai nema­lo­nu.

…Tai­gi, pir­mą­ją dalį ste­bė­ji­mo suda­rė:

A) Natūralaus savęs stebėjimo metodas.

Arba būdas, kurį kai kurie lai­ky­tų pakan­ka­mu. Tai – papras­čiau­sias „Aš tie­siog ste­bė­siu save“ meto­das, kai sutel­ki dis­ci­p­li­ną ir ste­bi, ką darai.

Taip pat tai meto­das, kuris 98 pro­cen­tams debe­sy­lie­čių nesu­vei­kia.
Nepai­sant, kad yra toks popu­lia­rus.

Nes tai suvei­kia tik vie­no tipo žmo­nėms: įval­džiu­siems savista­bos, medi­ta­ci­jos, mal­dos, susi­tel­ki­mo ir emo­ci­jų val­dy­mo įgū­džius.

Pana­šiai kaip kokiam video žai­di­me – norint suge­bė­ti paste­bė­ti, ką daro­me, visų pir­ma rei­kia įgau­ti kitų įgū­džių. Pakel­ti savo pasta­bu­mo įgū­džius 9 ir nudob­ti demo­ną Varo­ko mies­te. 10 Ar pakan­ka­mai ilgai medi­tuo­ti bei įgau­ti psi­cho­lo­gi­nių žinių apie save.

Taip tie­siog papras­čiau­siai yra. Savista­ba nevei­kia, jei netu­ri šių įgū­džių.

…Tai­gi, ar man to paka­ko? Ar tai suvei­kė?

Paban­dyk atspė­ti.

Jei­gu ką tik spė­jai „Ne“, tada svei­ki­nu! Tei­sin­gai. 11

Ne, man tai nepa­vy­ko. Tai nesu­vei­kė.

Nors, išties, nie­ko kito ir nesi­ti­kė­jau. Jau dešim­tis kar­tų pagal­vo­da­vau, kur dings­ta mano lai­kas, save ste­bė­da­vau ir po die­nos ar pus­va­lan­džio jau pamirš­da­vau, ką išvis dariau. Koks dar ste­bė­ji­mas, jei inter­ne­te tiek daug video su juo­kin­gais kačiu­kais?

Tai­gi nenu­ste­bau, kai po mėne­sio, eks­per­i­men­to pabai­go­je, mano atsa­ky­mas buvo: „Eee… Kaž­ką dariau?“. 12

Ir tai ypač matėsi patik­ri­nus rezul­ta­tą antruo­ju meto­du.

B) RescueTime ir ManicTime programų metodas.

Ant­ra­sis meto­das iš for­mu­lės išme­tė tur­būt nepa­ti­ki­miau­sią deta­lę. Mane.

Nes aš esu žmo­gus. Kaip ir tu. 13 Ir vie­nas svar­biau­sių daly­kų, kuriuos turė­tų supras­ti kiek­vie­nas 14 – mes nega­li­me pasi­ti­kė­ti pačiais savi­mi. 15

Kitus mes gali­me ste­bė­ti. Jei jie tai lei­džia ir nek­vie­čia poli­ci­jos. Mes gali­me paken­čia­mai įver­tin­ti jų veiks­mus, o kar­tu – paste­bė­ti, kada veiks­mai neati­tin­ka žodžių.

Tačiau save? Die­ve, padėk. Tai tas pats, kas nevei­kian­čiu skai­čiuo­tu­vu vie­ną kar­tą įves­ti 2+2, gau­ti 8 ir tuo­met atlik­ti patik­ri­ni­mą… Tuo pačiu skai­čiuo­tu­vu. Jei­gu būtu­me bepro­čiai – patys to nie­ka­da nepa­ste­bė­tu­me.

Mes esa­me mela­giai sau.

Ne iš pik­to, tie­sa. Mes tokie esa­me vien todėl, kad… Meluo­ti sau pato­gu, malo­nu ir gera. Tai net­gi apsau­go nuo psi­cho­lo­gi­nių ligų, prie­kaiš­tus nulei­džiant „Tai čia nusi­šne­ka“ take­liu. Meluo­ti sau pra­de­da­me vos tik gimę ir bai­gia­me tik po mir­ties.

Ir jei šią aki­mir­ką gal­vo­ji, kad sau neme­luo­ji, tada turiu džiu­gių nau­jie­nų! …Išties esi didžiau­sias visų lai­kų mela­gis ir to net nesu­pran­ti. Tai­gi, ša! Ir klau­syk toliau.

Šios mela­gys­tės ir yra prie­žas­tis, kodėl „kelios minu­tės feis­buke“ iš tik­rų­jų, matuo­jant su vei­kian­čiu laik­ro­džiu, yra pus­va­lan­dis.

 

Visa tai yra mūsų žmo­giš­ko supra­t­imo relia­ty­vu­mas. Mums mūsų poel­giai atro­do ne tokie dide­li, bai­sūs ir blo­gi, kaip atro­do kitiems žmo­nėms arba yra iš tie­sų.

Todėl ste­bė­ti save pir­muo­ju – natū­ra­liuo­ju – ste­bė­ji­mo būdu, neįval­džius tik­ros savi­kont­ro­lės būdų, yra neprak­tiš­ka.

Pri­sta­tau Res­cueTi­me ir Manic­Ti­me prog­ra­mas.

Tai – dvi papras­tos prog­ra­mė­lės, įra­šo­mos į kom­piu­te­rį ar nar­šyk­lę ir sekan­čios, kokiam lan­ge lei­di lai­ką bei ką ten darai. Jos nežiū­ri pro video kame­rą ir netik­ri­na tavo el. paš­to dėžu­čių. Jos tik fik­suo­ja tavo lai­ką kom­piu­te­rio lan­guo­se.

Iš esmės, tą patį gali pada­ry­ti ir žmo­gus už tavęs. 16

Jos atlie­ka mecha­ni­nį dar­bą už tave. Be tavo įsi­ki­ši­mo ir sta­tis­ti­kos pag­ra­ži­ni­mų, kad: „Ai, man labai rei­kė­jo tada feis­buke būti“. 

…Ar šis meto­das man suvei­kė?

Taip, suvei­kė! Vel­niai, kaip gerai suvei­kė! Geriau nei tikė­jau­si.

Ir tuo­met tre­čia­sis meto­das buvo:

C) Eksperimento pabaigos analizės metodas.

Ir galiau­siai tre­čia­sis būdas. Irgi gana papras­tas.

Eks­per­i­men­to pra­džio­je pasi­žy­mė­jau, kiek esu pasie­kęs per pra­ei­tą mėne­sį ar du. Pabai­go­je – ką pasie­kiau per mėne­sį, su ste­bė­ji­mu. Ir tuo­met tik­ri­nau, kaip mano veik­los susi­ju­sios su kito­mis veik­lo­mis.

Pavyz­džiui, jei para­šiau 2 straips­nius – vadi­na­si, kaž­kiek lai­ko užtru­kau rašy­da­mas. Jei­gu sukū­riau 11 iliust­ra­ci­jų tiems straips­niams – vadi­na­si, ati­tin­ka­mai pra­lei­dau lai­ko foto­šo­pin­da­mas.

Tada, pagal kiek­vie­nos veik­los sudė­tin­gu­mą, pasky­riau truk­mę: pavyz­džiui, sukur­ti iliust­ra­ci­ją užtrun­ka apie 20 minu­čių, straips­nio juo­d­raš­tį – 2 valan­das, val­gau – po 40 minu­čių ir pana­šiai. Ir padau­gi­nęs suskai­čia­vau, kiek ir kam užtru­kau.

…Bei gavau rezul­ta­tą.

Ką supratau apie savo įpročius internete šio eksperimento metu?

Ketu­ri neti­kė­čiau­si daly­kai buvo…

Pasirodo: Feisbukas atima labai daug laiko.

Ir aš turiu ome­ny­je – LABAI. Matai, net didžio­sio­mis raidė­mis rašau. Ir nors šį socia­li­nį tink­lą aš įsi­jung­da­vau tik 10 minu­čių kas kelias valan­das… Susu­ma­vus per visą rug­pjū­tį, jame pra­lei­dau…

* Kos­te­li *

…37 valan­das su tru­pu­čiu. Vien feis­buko.

Štai kokia buvo mano vei­do išraiš­ka pama­čius šį skai­čių:

Kas per Š... ampūnas?
Aš nesu­pran­tu, kaip tai įma­no­ma.  ::  Foto Vi Kont­ri­mai­tė

Ką jame tiek veik­ti? Ką?! Rodos, nesu nei kokia Jus­tė Latau­skie­nė, rašan­ti ilgiau­sius teks­tus apie dak­ta­rų gyve­ni­mą, nera­šau ir pokš­tų kaip Jonas Jon­ka ar Robo­tas Meš­ka. Net ir drau­gų neste­biu labai…

Tačiau sta­tis­ti­ka yra sta­tis­ti­ka.

37 valan­dos, arba, gru­biai imant, apie 16–20% viso dar­bo lai­ko tą mėne­sį pra­lei­dau prie feis­buko. Ir nepa­ste­bė­jau. Juk tuo metu galė­jau rašy­ti arba su drau­gais susi­tik­ti, tie­sa?

Pasirodo: Video pramogos atima DAR daugiau laiko.

Taip. Per rug­pjū­čio mėne­sį, Res­cueTi­me ir Manic­Ti­me duo­me­ni­mis, įvai­riems You­tu­be fil­mu­kams, TED paskai­toms, seria­lams, ani­ma­ci­niams fil­mams ir ani­me ir Imgur pra­lei­dau…

…Apie 72 valan­das. Vėl­gi, gry­nai.

Tai dar apie 32% viso mėne­sio dar­bo lai­ko. Ech.

Pasirodo: Parašyti, sutvarkyti, iliustruoti ir išleisti Debesylos straipsnį, kaip ir maniau anksčiau, užtrunka apie milijoną valandų.

Na, šiek tiek padau­gi­nu, iš tie­sų aš rug­pjū­tį para­šiau vie­ną straips­nį ir vie­ną reda­ga­vau. Bet rašy­mui užtru­kau apie 4 valan­das, tai­sy­mui 17 – apie 10 valan­dų. Iliust­ra­ci­joms pra­lei­dau apie 4–5 valan­das, o sukė­li­mui ir for­ma­ta­vi­mui – dar 3 valan­das.

Nesu tik­ras, ar tai yra nor­ma­lūs skai­čiai. Gal­būt aš papras­čiau­siai labai lėtai dir­bau. Gal­būt per­ne­lyg blaš­kiau­si. Gal­būt mano mėsa­val­giš­ka die­ta nėra geras pasi­rin­ki­mas ir ant­ro­jo straips­nio auto­rė tei­si… Hm.

Pasirodo: El. paštui praleidau tiek laiko, kiek galėjau.

Arba tiks­liau – apie 15 valan­dų per mėne­sį, kas gra­žiai per tris­de­šimt die­nų pasi­da­li­na po pus­va­lan­dį kas­die­nai. Visai paly­gi­nus nedaug.

Tačiau manęs šis skai­čius nenu­ste­bi­no, nes jau lie­pą buvau į kom­piu­te­rį įsi­ra­šęs prog­ra­mė­lę, ribo­jan­čią lai­ką Gmai­le būtent pus­va­lan­džiui per parą. Tai­gi, pasi­ro­do, kaip nar­ko­ma­nas esu toks, kuris nau­do­ja tol, kol duo­da. Gal tai ir pozi­ty­vu?

Taigi, ką nuo šio mėnesio dariau kitaip
ir kaip atgavau savo darbo laiką?

Tačiau ana­li­zė be veiks­mų nėra per­ne­lyg nau­din­gas dar­bas. Tai­gi, po eks­per­i­men­to, ėmiau­si poky­čių. Pada­riau papras­tai:

Užblo­ka­vau arba apri­bo­jau savo veik­las inter­ne­te, kurios truk­dė man siek­ti mano kitų tiks­lų.
Geres­nių tiks­lų.

 • You­tu­be, Buzz­Fe­ed: Visiš­kai užblo­kuo­ti.
 • Feis­bukas, Reddit: Pir­miau 18 minu­čių per 3 valan­das, vėliau per kitus tris mėne­sius suma­žė­jo iki 10 min per 2 valan­das.
 • Gmail: 30 minu­čių kas 6 valan­das. Norė­jau mažin­ti iki 20-ties minu­čių, bet supra­tau, kad po to nie­ko nespė­ju.
 • Įvai­rūs komik­sai: 18 45 minu­tės per die­ną. Po to suma­ži­nau iki 15-kos.
 • Del­fi, 15min, Lry­tas: Neblo­kuo­ju, nes neskai­tau, bet jei pra­dė­čiau skai­ty­ti – tai pada­ry­čiau.

Ir pana­šiai. Jei atsi­rastų dar truk­dan­čių veik­lų – joms nutik­tų tas pats.

Na, o kaip tai pada­riau?

Man padė­jo: Cold Tur­key.

Tai maža prog­ra­mė­lė tavo kom­piu­te­riui, kuri padės apsi­ri­bo­ti ką tik tet­rokš­ti. Nau­do­jau visos Chro­me nar­šyk­lės blo­ka­vi­mui įtemp­to rašy­mo die­nų metu, nau­do­jau kaip prie­mo­nę išjung­ti kom­piu­te­rį po vidur­nak­čio.

Šiai prog­ra­mai nepa­gai­lė­jau 12-kos eurų 19, kas yra… Vel­niš­kai pigu. Ypač, kai prog­ra­mos galio­ji­mo lai­kas neri­bo­tas, o pana­šiai tiek kai­nuo­ja vie­ni pie­tūs res­to­ra­ne. :-)

(O kok­sai pro­duk­ty­vu­mas!)

Taip pat yra alter­na­ty­vų, kurias išban­džiau prieš ran­dant Cold Tur­key:

Jos taip pat vei­kia. Ne tiek pato­giai ir koky­biš­kai, kaip Cold Tur­key, tačiau vei­kia. Iš alter­na­ty­vų nau­din­giau­sias galė­tų būti Res­cue Time, kadan­gi šis – kar­tu gali matuo­ti tavo pra­lei­džia­mą lai­ką, ves­ti sta­tis­ti­ką. 20

O ką patarčiau tau?

Tai buvo nau­din­ga man. Pana­šus iššū­kis būtų nau­din­gas ir tau, jei irgi visą die­ną dir­bi, tačiau vaka­re netu­ri ką sau paro­dy­ti.

Nes kar­tais aki­vaiz­dūs daly­kai sle­pia­si pli­kam lau­ke. Kar­tais nepa­ste­bi­me tų minu­čių, kurias pra­lei­džia­me prie kom­piu­te­rio. O paste­bė­ję, kar­tais ir neįdie­gia­me į savo kas­die­ny­bę sau­gan­čių ribų, savo lai­ko sar­gy­bos.

Reko­men­duo­ju šį mažą eks­per­i­men­tą tau.

Įsi­ra­šyk Res­cueTi­me, pasi­imk laik­ma­tį ir užra­ši­nę, pasi­sam­dyk žmo­gų, kuris ste­bė­tų tave arba pada­ryk bet ką pana­šaus. Ir ste­bėk save.

Patik­rink save. Nes tu gali dau­giau, nei tik sėdė­ti ir švais­ty­ti savo lai­ką.

Norė­tum suži­no­ti, kaip man sekė­si rug­sė­jį – mėne­sį po poky­čių?

Atsa­ky­mas: daug geriau. Nors Feis­buko, Gmail, kitų por­ta­lų ir kitų pra­mo­gų dar liko, tačiau dabar galė­jau skir­ti dėme­sį kūry­bai.

…Aš galė­jau kūry­bai skir­ti daug­maž šešis kar­tus dau­giau valan­dų.

Kas, po per­kū­nais, yra nuo­sta­bu!

Per rug­sė­jį bai­giau ir palei­dau Debe­sy­los Gūsį. 21 Taip pat supla­na­vau pasi­ro­džiu­sį Debe­sy­los foru­mą. 22 Para­šiau be galo ilgą straips­nį, kuris pasi­ro­dė kita­me saviug­dos žur­na­le. Ir taip pat beveik 70-čia pro­cen­tų bai­giau nau­jų namų remon­tą. 23

Tai, be abe­jo, neska­i­čiuo­jant bega­lės smul­kes­nių dar­bų.

Tai vei­kia. Tai man padė­jo. Ir tikiu, kad gali padė­ti tau.

Šian­die­nos užduo­tis tau:

 1. Pra­dėk save ste­bė­ti bent vie­nu iš tri­jų meto­dų.
 2. Taip ste­bėk dvi savai­tes. Arba ilgiau. 24
 3. Kai pama­ty­si, kur švais­tai lai­ką – užsi­blo­kuok nuo lai­ko vagių. Rask būdą neda­ry­ti to, kas never­ta tavo lai­ko bei jėgų.
 4. Ir džiau­kis savo nau­ju gyve­ni­mu, kai inter­ne­tu nau­do­jie­si tu, o ne jis tavi­mi.

Tikiuo­si pada­ry­si tai? Nes jei nepra­dė­si žiū­rė­ti, ką darai ir kas esi, tai kaip supra­si – rei­kia tų poky­čių gyve­ni­me, ar vis­gi ne?

Gero lai­ko inter­ne­te!

Jau pro­duk­ty­ves­nis,


 1. Sakau „Efek­ty­ves­ni“ vie­toj „Pro­duk­ty­ves­ni“, nes tikiu, jog efek­ty­vu­mas daug svar­biau. Apie tai pla­čiau pasa­ko­jau „Jei nori pasiek­ti dau­giau – nebūk pro­duk­ty­vus“.

 2. Na, nes tink­le jis gau­do žuvis ir val­go. O inter­ne­tas… Yra tink­las? Pagau­ni?

 3. Man iššū­kiai nėra nau­jie­na. Gali prie jų pri­si­jung­ti ir tu! Pla­čiau: „Neįma­no­mų iššū­kių metai“ ir „Jei trokš­ti geres­nio gyve­ni­mo – nuo­lat kelk sau nau­jus iššū­kius!“.

 4. Fak­tiš­kai para yra kelio­mis aki­mir­ko­mis ilges­nė. Trum­pą įžan­gą rašė Kons­tan­ta-42 teks­te „Kaip kin­ta Žemės die­nos truk­mė?“.

  Reko­men­duo­ju ir liku­sį tink­la­raš­tį, jei tau patin­ka fizi­kos moks­lo idė­jos tiek, kiek jos patin­ka man.

 5. Atnau­ji­ni­mas: Ir papa­sa­ko­jau.

 6. Tai kiek sudė­tin­giau, nei skam­ba. O taip – skam­ba idio­tiš­kai. :-D

 7. Tai dvi kom­piu­te­rio bei tele­fo­no apli­ka­ci­jos.

 8. Tai mano sugal­vo­tas įsi­ver­ti­ni­mo būdas.

 9. Nes vagi­šius su žemais per­cep­tion lygiais pateks į pačius pir­mus pože­mio spąs­tus.

 10. Nes, šiaip, tas kar­das atro­do itin kie­tai.

 11. Ką tik lai­mė­jai auk­so puo­dą! Pri­zą gali atsi­im­ti adre­su: Labai­tik­ra gat­vė 42d. Kreip­kis į sek­re­torę minus ket­vir­ta­me aukš­te.

 12. Gal­būt savista­ba ir padė­jo tap­ti pro­duk­ty­ves­niam, tačiau efek­tas buvo nie­ki­nis. Gal­būt rei­kė­tų pasi­nau­do­ti psi­cho­lo­go Luko Mar­cin­ke­vi­čiaus pata­ri­mais?

 13. Tikiuo­si. Jei nesi žmo­gus, tai… Uuh… BYP-BŪP?

 14. Ir kurį išmoks­ta psi­cho­lo­gi­jos ir filo­so­fi­jos pir­ma­kur­siai.

 15. Nuo šiol fra­zė „pasi­ti­kė­ji­mas savi­mi“ man skam­bės kaž­kaip keis­tai.

 16. Atsi­suk!

 17. Tai didžio­ji dalis dar­bo.

 18. Esu XKCD, Ques­tio­nab­le Con­tent, Oglaf, SMBC ir Mig­lės Anu­šauskai­tės komik­sų fanas.

 19. Kai­na pus­la­py­je nuro­dy­ta kana­die­tiš­kais dole­riais, dabar­ti­nis kur­sas gali būti kitoks.

 20. Pasta­ro­jo trū­ku­mas, kad blo­ka­vi­mas yra gali­mas tik su Pre­mium ver­si­ja, kuri kai­nuo­ja po 9 JAV dole­rius per mėne­sį. Nedaug, bet tai tam­pa bran­giau, nei Cold Tur­key.

 21. Tokią palai­ky­mo ir šik­nos spar­dy­mo sis­te­mą, kurią šiuo metu atnau­ji­nu.

 22. Kurį po kurio lai­ko užda­riau, nes eks­per­i­men­tas nevi­sai pavy­ko. Bet apie tai kitą kar­tą.

 23. Kar­tu išsi­te­piau savo tre­nin­gus mak­rof­lek­su. Na ką, nuo dabar jie bus nami­niai tre­nin­gai. :)

  Atnau­ji­ni­mas: Arba nebus!

 24. Patar­ti­na ilgiau; pla­čiau apie tai pasa­ko­jau straips­ny­je „Kiek turė­tų truk­ti tavo iššū­kiai?“.

19 nuomonės... Prisidėk ir tu!

Rikiuoti pagal:   naujausius | seniausius | mėgstamiausius