Pirmą kartą čia?
Atnaujinta:

Nuo mėmės iki superžvaigždės: Debesylos autobiografija

Labas, aš Danie­lius! 25-erių metų moky­mo­si fana­ti­kas, prieš dve­jus metus bai­gęs sta­ty­bos inži­ne­ri­ją KTU ir rašan­tis tink­la­raš­tį, kuria­me esi dabar.

Nelai­kau savęs labai ypa­tin­gu: paty­ru­siu, pro­tin­gu, gra­žiu, juo­kin­gu ar kitaip gam­tos apdo­va­no­tu. Tai­gi ir rašy­ti apie save ne itin mėgs­tu.

Tačiau vis sulau­kiu laiš­kų iš įvai­rių skai­ty­to­jų, 1 moky­to­jų, žur­na­lis­tų ar vos pažįs­ta­mų žmo­nių…

 • Danie­liau, kas tu toks?
 • Kodėl rašai šį tink­la­raš­tį?
 • Ko sie­ki iš jo ir savo gyve­ni­mo?
 • Ar visa­da buvai toks, koks esi šian­dien?
 • Koks tavo batų dydis…? 2

…Tai­gi, leisk, šian­dien per­ženg­siu savo ribas ir papa­sa­ko­siu isto­ri­ją.

Aš tikiu, kad šis pasa­ko­ji­mas gali tave įkvėp­ti įveik­ti senas bai­mes ir pagy­ven­ti kitaip nei įpra­tai. Jei nema­tai švie­sos ryto­ju­je – aš galiu pabū­ti įro­dy­mu, jog gerai pasi­sten­gus ją gali­ma sukur­ti.

Nes kadai­se tik­rai nebu­vau toks žmo­gus, kuriuo didžiuo­čiau­si. Bet dabar supran­tu, kad visa tai, ką išgy­ve­nau, mane pri­ve­dė prie šio momen­to – rašy­mo tau, moky­mo, nuo­ty­kių ir augi­mo.

Kitaip tariant – įvy­ko trans­for­ma­ci­ja, kurios nesi­ti­kė­jau.

Iš kar­to per­spė­ju: šia­me įra­še pasa­ko­siu inty­miau­sias savo gyve­ni­mo deta­les. Pana­šiai, kaip rašy­da­mas šiuos 33 pri­si­pa­ži­ni­mus. Vis­kas, ko pra­šau – per­skai­tyk šį pasa­ko­ji­mą iki galo…

…Ir palik komen­ta­rą apa­čio­je.

Nesvar­bu, ką para­šy­si: pasi­da­lin­si savo isto­ri­ja, pako­men­tuo­si maną­ją ar atsa­ky­si į kitų debe­sy­lie­čių min­tis. Man svar­biau­sia, kad kaž­ką para­šy­tum. Nes su kiek­vie­nu žodžiu žino­su, kad atsi­vė­riau ne vel­tui. :)

Labas! Aš Danielius ir man malonu su Tavimi susipažinti!
Labas! Man malo­nu su Tavi­mi susi­pa­žin­ti!

Štai mano istorija.

Vis­kas, kaip ir įpras­ta mūsų gyve­ni­muo­se, pra­si­dė­jo lėtai. Įsi­vaiz­duok aštuon­me­tį vai­kį – guli jis, štai, užsi­koręs kie­me ant obels šakos ir aki­mis ryja dar vie­ną moks­li­nės fan­ta­s­ti­kos kny­gą. 3 Pava­sa­ris. Paukš­čiai gie­da savo tre­les, o vai­kio mama kaž­kur kie­me lais­to gėly­ną.

Iš kaž­kur ati­dūz­gu­si bitė nutu­pia jam ant anta­kio. Tas, nesu­pras­da­mas, deja, koks tai vabz­dys, gru­biai nusi­brau­kia vei­dą…

Toliau seka tai, ko ir buvo gali­ma tikė­tis. Aki­mirks­niu išti­nu­si akis, skry­dis nuo medžio šakos ant krū­mo ir vel­niop išskri­du­si kny­ga.

…Auč!

Toks vai­kys­tė­je buvau aš. Pato­lo­giš­kai nedrą­sus kny­gų grau­ži­kas, netu­rin­tis nė vie­no drau­go (išsky­rus bro­lį) ir daž­niau­siai savo kam­ba­ry­je ką nors konst­ruo­jan­tis iš popie­riaus bei kal­no kitų medžia­gų.

Prasukime laiką aštuoniais metais į priekį.

Aš – šešio­li­kos metų vai­ki­nas, jau turin­tis du drau­gus 4 ir mili­jo­nu ne-bijau-neno­riu-bend­rau­ti „pažįs­ta­mų“. Taip pat esu tas keis­tuo­lis, mokyk­lon vaikš­tan­tis neplau­ta gal­va, o liku­sias 18 valan­dų per parą mania­kiš­kai pani­ręs į inter­ne­ti­nius žai­di­mus ir por­no­gra­fi­ją. 5

Šis vai­kis neap­ken­čia visų pamo­kų, išsky­rus dai­lę ir fizi­ką. O bai­siau­sia jam – lie­tu­vių kal­ba, kurios nemėgs­ta vien todėl, kad moky­to­jos kėdė­je sėdi Hit­le­ris su papais. Meta­fo­riš­kai, be abe­jo. Vai­kis dar nenu­tuo­kia, jog po ket­ve­rių metų gai­lė­sis, jog nie­ko šio­se pamo­ko­se nesi­mo­kė.

Vaizdas keliais metais vėliau – atsiiminėju „Metų ateivio“ apdovanojimą mokykloje.
Vaiz­das keliais metais vėliau – atsi­imu „Metų atei­vio“ apdo­va­no­ji­mą mokyk­lo­je. Į šį apdo­va­no­ji­mą taip pat pre­ten­da­vo abu mano drau­gai! :-D

2011-tų metų Kovas. Dar du metai į priekį.

Likus mėne­siui iki devy­nio­lik­to­jo gim­ta­die­nio, mažai pasi­kei­tęs mūsų hero­jus pir­mą kar­tą įsi­my­li. Vėlo­kai, tačiau, ei, kaž­ka­da juk rei­kia.

…Ir, tur­būt kaip ir rei­kė­jo tikė­tis, ši mer­gi­na (var­du Ger­da) visai mani­mi nesu­si­ža­vi ir pasiū­lo lik­ti tik drau­gais. Sutri­kęs ir sugniuž­dy­tas sutin­ku su pasiū­ly­mu, o grį­žęs vaka­re namo puo­lu dary­ti tai, ką moku geriau­siai – nar­šy­ti inter­ne­tus ieš­ko­da­mas atsa­ky­mo „Kaip ištrūk­ti iš drau­gų zonos“.

Atsa­ky­mo tuo­met taip ir nera­dau, tačiau nety­čio­mis apti­kau bega­li­nius pus­la­pius, semi­na­rus, moky­mus ir kny­gas apie mer­gi­nų kabi­ni­mą, psi­cho­lo­gi­ją bei saviug­dą.

Tuo­met dar nenu­tuo­kiau, ką man tai reikš atei­ty­je.

Aš tik ban­džiau apgau­ti savo pir­mą­ją mei­lę, kuri man liko abe­jin­ga.

Bet mėnesiu vėliau…

Vel­niai žino kokiu būdu 6 mūsų hero­jus sutin­ka ant­rą­ją mer­gi­ną. Nuo to lai­ko balan­džio ir gegu­žės mėne­siai jam tam­pa pačiais mėgs­ta­miau­siais.

Bir­že­lį bai­giu mokyk­lą ir pase­ku pra­min­tu „Daryk, ką tėvai sako“ taku: pir­mu nume­riu įra­šau sta­ty­bos inži­ne­ri­jos spe­cia­ly­bę. Ant­ro nume­rio nera­šiau, nes tokio nesu­gal­vo­jau.

Liku­sią vasa­ros dalį pra­de­da veik­ti kaž­ko­kia magi­ja, gal dėl jau­nos mei­lės,
o gal dėl bega­li­nių saviug­dos straips­nių.

Pats neti­kė­da­mas savo pasi­kei­ti­mais pamirš­tu žai­di­mus, 7 pra­de­du rūpin­tis išvaiz­da, o kas­die­ny­bė­je vis dau­giau vie­tos atsi­ran­da iššū­kiams.

Rug­pjū­čio 31-mą die­ną, grį­žus iš šei­mos ato­sto­gų Kre­to­je, bai­gia­si 100 mano vasa­ros die­nų. Išsi­ski­riu su pir­mą­ja mer­gi­na ir įsto­ju į sta­ty­bos inži­ne­ri­ją. Pra­si­de­da stu­den­ta­vi­mo era.

2012 metų sausis. Pusę metų į priekį.

Šį mėne­sį pir­mą kar­tą pagal­vo­ju, kad stu­di­juo­ju visai ne tai, kas man patin­ka, o mie­liau užsi­im­čiau rašy­mu ar kito­kia kūry­ba. Tačiau pabi­jau ką keis­ti ir tęsiu ką daręs: pie­šiu fan­ta­s­ti­nius žemė­la­pius, mokau­si bend­rau­ti su mer­gi­no­mis ir tyri­nė­ju reli­gi­ją krikš­čio­niš­kuo­se Alfa moky­muo­se.

Per tuos metus mažai kas kei­čia­si.

Tačiau po 70+ pasi­ma­ty­mų su skir­tin­go­mis mer­gi­no­mis 8 ir dau­giau nei 300 nau­jų pažin­čių 9 pra­de­du suvok­ti, kad mer­gi­nos irgi žmo­nės. Cha… Tau gal juo­kin­ga, tačiau man tai buvo nau­jie­na.

Pusmečiu vėliau vėl viskas keičiasi.

Jau ant­ra­kur­sis mūsų hero­jus visą savo lais­va­lai­kį lei­džia skai­ty­da­mas ir asme­niš­kai išban­dy­da­mas pata­ri­mus iš pus­la­pių, tokių kaip Zen Habits ar Art of Man­li­ness. Iššū­kiai ir moky­ma­sis jam tam­pa gyve­ni­mo dali­mi.

Tų metų rug­sė­jį aš suti­kau ant­rą savo gyve­ni­mo mer­gi­ną, tačiau grei­tai su ja išsi­sky­riau ir tapo­me tie­siog geriau­siais drau­gais, kokiais esa­me iki šiol. Taip nutin­ka ne tik fil­muo­se.

Spa­lį iš moky­mo­si rep­er­tu­aro išme­tu mer­gi­nų kabi­ni­mo stu­di­jas.

Tą mėne­sį suvo­kiau, kad man to nebe­rei­kia – mer­gi­nų nebe­bi­jo­jau, o ir neli­ko ką dau­giau šio­je sri­ty­je atras­ti. Aiš­ku, vie­tos tobu­lė­ji­mui buvo, tačiau to, ką turė­jau – paka­ko. 10

…O lap­kri­tį suku­riu nau­ją tink­la­raš­tį ir pava­di­nu jį Debe­sy­la.

Taip pradžioje atrodė Debesyla. Dabar gražiau, ar ne?
Taip jis pra­džio­je atro­dė. Dabar gra­žiau?

2013 metų vasaris. Dar keturiais mėnesiais priekin.

Tink­la­raš­tis ir būty­bė var­du Debe­sy­la pra­de­da įgau­ti savo spal­vą. Nors pir­mais mėne­siais rašiau nedaug, o ir temos netu­rė­jau… Vasa­rį tai pasi­kei­tė – Debe­sy­la rado pir­mą­jį šūkį ir misi­ją.

„Nuo šiol gyvenk leng­vai kaip debe­sis!“

Kaž­kur šią mūsų isto­ri­jos aki­mir­ką pra­de­du ieš­ko­ti pana­šių tink­la­raš­čių. Ang­liš­kų ran­du bega­lę (įskai­tant temą įkvė­pu­sį Zen Habits)… Tačiau lie­tu­viš­kų ne tiek ir daug. Tuo metu jau buvo rašo­ma „Super Gen­tis“, bet tai buvo tik išskir­ti­nu­mas.

Pra­de­du suvok­ti: rašy­ti mėš­lą gali bet kas, tačiau pateik­ti išban­dy­tas, moks­liš­kai ar bent asme­niš­kai patik­rin­tas žinias suge­ba retas.

Bet tai neat­bai­do nuo išsi­kel­tos misi­jos. Nors koky­bės kelias ir yra kur kas sun­kes­nis, nei kopi­juo­ti teks­tus bei cita­tas ir kli­juo­ti tai ant nuo­trau­kų su maši­no­mis bei papais.

Pama­žu bėga mėne­siai, o Debe­sy­la tai lėčiau, tai grei­čiau auga. Kei­čia­si ir rašy­mo gebė­ji­mai. Gali paly­gin­ti pro­g­re­są nuo pir­mo­jo straips­nio  11 iki nau­jau­sio. Debe­sy­la pama­žu pra­de­da gar­sė­ti Lie­tu­vo­je.

Prasukime laiką iki šiandienos.

Debe­sy­la tapo mano dali­mi. Kadai­se vie­nas vai­kis turė­jo mažy­tį pomė­gį užsi­ko­rus medy­je skai­ty­ti kny­gas. Tačiau vis­kas išau­go iki pus­la­pio, enciklo­pe­di­jos ar žur­na­lo, 12 jun­gian­čio tūks­tan­čius aug­ti trokš­tan­čių lie­tu­vai­čių. Debe­sy­lie­čių.

Ir štai…

Prieš kelias savai­tes žiū­rė­jau Gin­ta­ro Var­no spek­tak­lį „Biog­ra­fi­ja“. Tai buvo vie­nas geriau­sių mano maty­tų spek­tak­lių, su vel­niš­kai geru klau­si­mu, kuris ilgai nekren­ta iš gal­vos:

„Jei galė­tum pakeis­ti savo gyve­ni­mą, ar žino­tum, ką jame keis­ti?
Ar norė­tum?“

…Kuo toliau mąs­tau, tuo labiau įsi­ti­ki­nu, kad vis­gi ne – neži­no­čiau, ką keis­ti savo gyve­ni­me.

Nors mano gyve­ni­mas nebu­vo nuo­sta­bus, tačiau jis atve­dė mane iki šio taš­ko. Kiek­vie­nas mano spren­di­mas atve­dė iki to, kad rašau tau šį laiš­ką. Ir kuriu šį tink­la­raš­tį, kuriu savo gyve­ni­mą, ban­dau padė­ti tau.

Aš tikiu, kad jei skai­tai šį teks­tą, tur­būt nela­bai kuo ski­rie­si nuo manęs. Taip, tavo gyve­ni­mas kitoks, bet tu irgi esi Debe­sy­los dalis. Tu mokai­si, augi, turi tiks­lų atei­čiai, iššū­kių dabar­čiai… Trokš­ti kur­ti savo gyve­ni­mą ir gyven­ti be var­gų.

Tu esi Debe­sy­los dalis. Lygiai, kaip esu ir aš.

Ir nors mano pasa­ko­ji­mas čia susto­ja, jis nesi­bai­gia. Mūsų gyve­ni­mai atve­dė mus iki šio bend­ro taš­ko! Dabar gali­me žiū­rė­ti į atei­tį drą­siau. Nes pra­ei­tis buvo pra­ei­tis, o atei­tis neša tik gėrį, kurį terei­kia pag­rieb­ti.

O kas dabar?

O dabar… Na, visų pir­ma, ačiū, kad per­skai­tei šį pasa­ko­ji­mą. Į jį sudė­jau visą savo sie­lą ir sten­giau­si nepag­ra­žin­ti nė dale­lės. Kar­tu sten­giau­si ir įkvėp­ti tave aug­ti – tikiuo­si man tai pavy­ko. :)

Vis­kas, ko dabar tavęs pra­šau – palik komen­ta­rą apa­čio­je.

Nesvar­bu kokį. Tau tai neuž­truks nė aki­mir­kos. 13 O su kiek­vie­nu atsi­lie­pi­mu galė­siu žino­ti, kad atsi­vė­riau ne vel­tui.

Taip pat, jei dar nepre­nu­me­ruo­ji tink­la­raš­čio, ska­ti­nu pre­nu­me­ruo­ti čia. Taip gau­si pra­ne­ši­mus apie nau­jau­sius įra­šus tie­siai į savo el. paš­tą.

O dabar, per­duo­du žodį tau, debe­sy­lie­ti! ❤

Pil­nai tavo,


 1. Taip, tu nesi vie­nin­te­lis.

 2. Na, gerai, pas­ku­ti­nio klau­si­mo nieks neklau­sė. Bet mano išmie­ra 43-ia.

 3. Tur­būt „Plie­ni­nės žiur­kės“, „Fon­do“ arba „Juo­do­sios gvar­di­jos“ seri­jas.

 4. Vie­nas jų – prog­ra­ma­vi­mo guru Hen­ri­kas, kuriam visa­da pavy­dė­jau cha­riz­mos, o ant­ra­sis – Erne­stas, šiek tiek pri­me­nan­tis Eri­ką iš „Sou­th park“ ani­ma­ci­nio fil­mo.

 5. /b/ yra jo namai.

 6. Taip, aš dar vis nenu­tuo­kiu, ką many­je matei, Lai­mo­na. Bet tu buvai ir vis dar esi nuo­sta­bi.

 7. Tai leng­viau, nei apra­šo­ma bai­siuo­se straips­niuo­se. Terei­kia gyven­ti taip, kad nesi­no­rė­tų bėg­ti į žai­di­mus. Mei­lė visai pade­da. (Tai­ko­ma ir alko­ho­li­kams bei kitiems nar­ko­ma­nams.)

 8. Taip, aš skai­čia­vau.

 9. Šį skai­čių tik spė­ju.

 10. Dabar supran­tu, kad išvis tai abe­jo­ti­nos ver­tės stu­di­jos. „Mote­rys irgi žmo­nės“ yra ste­bė­ti­nai taik­li fra­zė – tie­siog atsi­pa­lai­duok ir nerei­kia čia tų triu­kų!

 11. Kurio spe­cia­liai netai­siau.

 12. Nesvar­bu, kaip pava­din­si.

 13. Nors jei nori pasi­da­lin­ti ir savo pasa­ko­ji­mu – pra­šom!

335 nuomonės... Prisidėk ir tu!

Rikiuoti pagal:   naujausius | seniausius | mėgstamiausius