Iššūkiai, kuriuos įveikiau ir ką iš jų išmokau

Spausk ir atverk kitus iššūkius

Tarp kitko: rašau ir daugiau.


Rašau ne tik čia, bet ir į atskirą Debe­sy­los užrašų tink­la­raštį. Kuo tai ski­riasi nuo įprastų Debe­sy­los įrašų? Tuo, kad tai dar nesu­k­ram­ty­tos idė­jos!

Mano nau­jau­sias, neiš­baig­tas idė­jas rasi:

Psichologija remtos laimės technikos

Esu aprašęs ir daugiau mokslu remtų idėjų

Paprastumas – visą lengvinanti filosofija

Ir nuostabių Debesyliečių interviu

…Nori dar?

Turiu pasiū­lymą.

Įvesk savo el. paštą žemiau ir pri­si­junk prie kitų skai­ty­tojų, gau­nan­čių nau­jau­sius straips­nius, dova­nas ir nau­jie­nas vos tik pasirodžius.

Tikiu, jog tau patiks!

Nuo­šir­džiai,

Giedrė Masiu­kaitė Pasakų autorė

Man Debe­syla patinka tuo, jog kitu kampu pama­tau daly­kus, jis apver­čia min­tis kurios atrodo buvo susi­gu­lė­ju­sios, jas išju­dina, pakrato… Tad ir kinta suvokimas.

Reko­men­duo­čiau žmo­nėms kurie ieško, tyri­nėja, gili­nasi, mėgsta para­dok­sus ir šiaip įdo­mius prieš­ta­ra­vi­mus, kurie nori, jog jų min­čių pasau­lis apsi­verstų bent kokiais 60 laipsnių, kurie nori į ele­men­ta­rius daly­kus pažiū­rėti kitu kampu.

Kiek­vie­nas Danie­liaus straips­nis sukels tik­ras idėjų audras!