Pirmą kartą čia?
Atnaujinta:

Penkios meilės kalbos, kuriomis kalbame visi

Kai kurių žmo­nių mes nega­li­me supras­ti. Rodos, dova­no­ji jiems visą savo dėme­sį, o jiems visai nusi­spjaut. Tačiau dėl kitų žmo­nių net nerei­kia steng­tis ir su jais ryšis gims­ta natū­ra­liai.

Kodėl taip yra?

Ar todėl, kad su vie­nais žmo­nė­mis lem­ta sutar­ti lyg cepe­li­nams su lie­tu­vio skran­džiu, 1 o kitiems geri san­ty­kiai papras­čiau­siai nelem­ti?

Na, tie­są sakant, ne. Lem­tis čia ne prie ko.

Ir jei savo myli­mą žmo­gų lai­kai „duo­tu lem­ties“ arba pras­tus san­ty­kius su tėvais nura­šai ant „Ai horo­s­ko­po žen­klai“ ir „Jie nie­ko nesu­pran­ta“… Tai lai­kas liau­tis taip darius. Geriau pasi­kliau­ki­me psi­cho­lo­gi­ja.

Penkios meilės kalbos ir kas jas sugalvojo?

Ką, jei pasa­ky­čiau, jog žmo­nes gali­ma suskirs­ty­ti į pen­kis tipus? Visus. Vai­kus, sene­lius, suau­gė­lius ir net tuos paaug­lius, kuriems hor­mo­nai susu­ka įvai­rias kūno dalis? 2

Įsi­vaiz­duok. Pen­ki tipai. Tu esi vie­nas jų. Ką manai?

…Gali būti, kad tu rea­guo­tum vie­nu šių būdų:

 1. Lai­ky­tum mane visiš­ku kvai­liu, nes tai neįma­no­ma;
 2. Lai­ky­tum mane psi­cho­lo­gi­jos geni­ju­mi, radu­siu kaž­ko­kį paslėp­tą žmo­gaus DNR kodą.

(Na, arba tu nei­tin ati­džiai skai­tai, ką tau sakau ir nepa­gal­vo­jai, kai papra­šiau pagal­vo­ti. Ech, tu.)

Tačiau geriau­sia tavo reak­ci­ja būtų buvu­si šių dvie­jų reak­ci­jų miši­nys.

„Pen­kios mei­lės kal­bos“ yra prieš 21-erius metus rašy­ta ir vis dar kaž­kur neto­lie­se best­se­le­rių sąra­šo išlie­kan­ti kny­ga. 3 Ją para­šė pasto­rius ir tar­pa­sme­ni­nių san­ty­kių tera­pe­utas Gary Chap­man. Jis ir sukū­rė idė­ją apie pen­kias mei­lės kal­bas.

Sakau „sukū­rė“, o ne „atra­do“, todėl, kad išties Gary Chap­ma­nas nėra psi­cho­lo­gas ir jis nie­ka­da tokiu nebu­vo. Kas dar įdo­miau – jokių tyri­mų apie šias mei­lės kal­bas jis neat­li­ko. O tai neįp­ras­ta žino­mų popu­lia­rio­sios psi­cho­lo­gi­jos kny­gų pasau­ly­je.

Užtai žinios apie mei­lės kal­bas susi­rin­ko kal­ban­tis su pui­kiai tar­pu­sa­vy­je suta­rian­čio­mis poro­mis ir tyri­nė­jant, kaip jos bend­rau­ja.

Pana­šiai, kaip dabar kar­to­ja ir Lie­tu­vos psi­cho­lo­gė Lina Vėžė­lie­nė. 4

Moks­li­nių tyri­mų apie pen­kias mei­lės kal­bas beveik nėra. Tačiau prak­ti­ka yra. Arti­miau­sia, ką turė­jo­me tyri­mams, tai 2006 metais Nicho­le Egbert atlik­ta kelių anks­tes­nių tyri­mų ana­li­zė, paro­džiu­si, kad ryšys tarp kal­bų ir rea­ly­bės egzis­tuo­ja. Neaiš­kus, bet jis yra. 5

O tai gana įdo­mu – rodos, kal­bos egzis­tuo­ja,
tačiau kodėl – nie­kas nega­li paaiš­kin­ti.

Bet kaip vaiz­dus paro­dy­mas, kaip ski­ria­si mūsų mei­lės suvo­ki­mai ir kaip savo mei­lę per­duo­ti kitiems jų kal­ba, o ne savo, šis pen­kių mei­lės kal­bų mode­lis vei­kia. Ir tau padės, kaip padė­jo san­ty­kiuo­se man.

Tai­gi, jei trokš­ti…

 • Sustip­rin­ti esa­mus san­ty­kius su tau svar­biais žmo­nė­mis;
 • Atkur­ti pra­ras­tus san­ty­kius ir paban­dy­ti juos kur­ti geriau;
 • Suras­ti būdą, kaip pri­ei­ti prie kito asmens ir jam patik­ti;
 • Išsi­aiš­kin­ti, kodėl kar­tais kiti nesu­pran­ta tavo dėme­sio;
 • Ar suvok­ti, kaip gal­būt kitų dėme­sio nema­tai tu.

…Skai­tyk toliau.

Leisk, papa­sa­ko­siu apie pen­kias mei­lės kal­bas ir kodėl, išties, tai nėra kaž­kas nau­jo. Tavo tėvai ir sene­liai, tur­būt, šias kal­bas jau žino. Teli­ko suži­no­ti ir tau.

Taip, šią varlytę lanksčiau aš.
Taip, šią var­ly­tę išlanks­čiau aš.  ::  Foto autr: Vi Kont­ri­mai­tė

Kokios tos penkios meilės kalbos?

Šio­mis kal­bo­mis kal­ba­me kiek­vie­nas.

Ir taip, jei iškart įdo­mu – mes kal­ba­me dau­giau nei vie­na kal­ba bei gali­me jų išmok­ti, net jei nie­ka­da nemo­kė­jo­me.

PIRMA. Laikas kartu.

Ar matei pore­les ar drau­gų gru­pes, kurie būriu atei­na į kavi­nę, užsi­sa­ko kavos ir tada atski­rai skai­to žur­na­lus, dir­ba kaž­ką kom­piu­te­ry­je ar tele­fo­ne?

Arba, pavyz­džiui, poras, kurioms itin svar­bu bent kar­tą per savai­tę 6 susė­dus kar­tu žiū­rė­ti fil­mą, vir­tu­vė­je ruoš­ti vaka­rie­nę ar dary­ti dar ką drau­ge?

Šie žmo­nės ver­ti­na lai­ką kar­tu.

Ir taip, įskai­tant ir drau­gus, kavi­nė­je sėdin­čius kar­tu, tačiau įlin­du­sius į tele­fo­nus. Feis­buke nese­nai regė­jau daug lai­kų sulau­ku­sį kaž­ko­kios moters nusi­skun­di­mą tokiu elge­siu. Tačiau tai tik šių drau­gų mei­lės ir drau­gys­tės kal­ba.

Tokio tipo žmo­nėms svar­biau­sia, kad būtum kar­tu.

ANTRA. Prisilietimai.

Taip, tai tie du vei­kė­jai kavi­nės gale, pri­li­pę viens su kitu ir besi­lai­žan­tys lyg kokie kati­nu­kai. Arba, jei tau malo­nu pri­si­lies­ti prie kito žmo­gaus – tai esi tu.

Svar­bu paste­bė­ti, kad pri­si­lie­ti­mai nėra lygu sek­sui. Kai kuriems 7 gali atro­dy­ti, kad pri­si­lie­ti­mai jiems labai svar­būs. Kai išties – tai tik natū­ra­lus porei­kis išreikš­ti save sek­su.

Pri­si­lie­ti­mai gali būti įvai­rūs.

Pavyz­džiui, tėtis, kuriam kal­bant su vai­ku patin­ka padė­ti ran­ką ant peties, tur­būt pri­si­lie­ti­mus įver­ti­na. Arba žmo­na, norin­ti visa­da būti maža­sis šaukš­te­lis lovo­je, irgi tur­būt mėgs­ta pri­si­lie­ti­mus.

Tokiems žmo­nėms geriau­sia dova­na yra nuo­šir­dus apsi­ka­bi­ni­mas, ran­kos paspau­di­mas, drau­giš­kas niuks­tas šonan ar pie­tie­tiš­kas pakš­te­lė­ji­mas žan­dan. Jiems svar­bu pri­si­lies­ti. 

Foto autr: Benurs
Tai – vie­na svar­biau­sių mano kal­bų.  :: Foto autr: Benurs

TREČIA. Dovanos.

Aha, jos! Daž­niau­siai daik­to for­ma, bet gali būti ir vir­tu­a­lios 8 – svar­bu, kad dova­no­tų.

Ir nema­nyk, kad visiems patin­ka dova­nos.

Lygiai kaip pir­mos dvi kal­bos, ši nėra visiems vie­no­dai pri­im­ti­na ir suvo­kia­ma. Pavyz­džiui, aš – dova­nų neken­čiu. Nie­ka­da nemė­gau ir nemėgs­tu šian­dien. 9

Tačiau kitiems svar­bu. Net jei dova­nos nėra itin nau­din­gos. Pavyz­džiui, Mar­džei Simp­sons patin­ka Hou­me­rio dova­no­ja­ma auto­mo­bi­lio aly­va. 10

Iš esmės, jei nori paro­dy­ti mei­lę šiems žmo­nėms – negai­lėk pini­gų, lai­ko arba išra­din­gu­mo kuriant dova­nė­les. Tai gali būti ir kan­ko­rė­žis iš gra­žaus miš­ko, ir įdo­mi kny­ga.

KETVIRTA. Pagalba.

Tuo­met yra šis būdas išreikš­ti mei­lę. Tur­būt tai svar­biau­sia mano tėvų kal­ba (ar bent svar­biau­sia mamai), nes jie visa­da nori padė­ti kitiems ir ver­ti­na, kai pade­da­ma jiems. 11

Pagal­ba dar­buo­se gali būti tokia įvai­ri, kokie įvai­rūs yra ir patys dar­bai.

Tau galiu patar­ti pažvelg­ti į kitus žmo­nes. Ir jei tau nerei­kia pagal­bos ar jei kiti never­ti­na tavo­sios – suprask juos; tai natū­ra­lu.

Bend­rau­jant su žmo­nė­mis, kuriems svar­bi pagal­ba, sten­kis jiems tos pagal­bos ir duo­ti. Arba, jei nori nusi­mes­ti naš­tą nuo savęs, tuo­met pabrėžk, kad, tar­kim, „Šis įtai­sas tau labai padės“ ar „Tau padės šis žmo­gus“.

PENKTA. Palaikymo žodžiai.

Tai vis­kas, kas išlen­da iš bur­nos (ar para­šy­tų rai­džių) ir sulen­da kitiems į ausis (ar akis)… Eee… Na gerai, gal kiek krau­po­kai skam­ba. Pamiršk šią meta­fo­rą. 12

Asme­niš­kai man – tai tur­būt svar­biau­sia kal­ba. Man visa­da buvo svar­būs palai­kan­tys žodžiai, nepai­sant to, ar jie kupi­ni infor­ma­ci­jos, ar tėra tik „Tu gali, aš tikiu tavi­mi“.

Kaip pasa­ky­ti palai­kan­tį žodį kitiems? Ogi taip:

 1. Ran­di prie­žas­tį, kodėl jį saky­ti. Para­gi­ni­mas ar komp­li­men­tas be prie­žas­ties jį kar­to­jant – bever­tis.
 2. Pasa­kai savo min­tis. Papil­do­mi balai už pozi­ty­vu­mą.

Svar­bi dalis – nekar­tok palai­ky­mo žodžių be galo ir nesa­kyk jų „nes rei­kia pasa­ky­ti“.
Tai, kaip paste­biu pats, atstu­mia.

Todėl taip neken­čiu moty­va­ci­nių cita­tų feis­buke, nes jos nėra skir­tos asme­niš­kai. Jos yra skir­tos, kad pri­trauk­tų dau­giau pir­kė­jų. Cita­tos ant bend­ros feis­buko sie­nos yra pasi­ty­čio­ji­mas iš palai­ky­mo žodžių. Kaip ir nuo­la­ti­nis pozi­ty­vu­mas be kri­ti­kos. 13

Tai­gi – žmo­nėms, mėgs­tan­tiems žodžius, šių pateik pana­šiai kaip vai­kui sal­du­my­nų: ne kas­dien ir ne visa­da tų pačių.

Svarbiausiai nuoširdumas. :: Foto autr. Craig Sunter
Svar­biau­sia mei­lė­je nuo­šir­du­mas. Kitaip koks jos malo­nu­mas?  ::  Foto autr. Craig Sun­ter

Svarbiausia meilėje nuoširdumas.

Tačiau jau turė­tum paste­bė­ti bend­rą šių mei­lės kal­bų rei­ka­la­vi­mą. Kad ir kaip reiš­ki dėme­sį kitam – tai turi būti nuo­šir­du.

 1. Dova­nos vien tam, kad kaž­kas vie­ne­riais metais pri­ar­tė­jo prie mir­ties, ne tokios ver­tin­gos, kaip neti­kė­tos.
 2. Lai­kas ver­tin­giau­sias, kai jo rei­kia kitam, o ne tau.
 3. Palai­kan­tys žodžiai geriau­si, kai tik­rai yra prie­žas­tis juos saky­ti.
 4. Pagal­ba geriau­sia, kai jos pra­šo­ma ir ji tei­kia­ma susi­tel­kus.
 5. Pri­si­lie­ti­mai – kuo­met pri­si­lies­ti išties malo­nu. 14

Neda­ryk kaž­ko vien todėl, jog rei­kia. Daryk todėl, kad nori. Nero­dyk mei­lės tau įpras­tu būdu, rodyk būdu, kuris suvo­kia­mas kitam.

Tai… Kokia mano meilės kalba? Ir kokiomis kalba kiti žmonės?

Svar­bu supras­ti, kad mes netu­ri­me tik vie­nos vie­nin­te­lės mei­lės kal­bos. Mes natū­ra­liai kal­ba­me kelio­mis jos kal­bo­mis.

Klau­si­mas kurio­mis.

Štai, pavyz­džiui, man svar­biau­si palai­ky­mo žodžiai ir lai­kas kar­tu. Tačiau mano tėvams – pagal­ba dar­buo­se ir dova­nos. Bet natū­ra­lu, kad mes nekal­ba­me viso­mis mei­lės kal­bo­mis, nes esa­me skir­tin­gi.

Svar­bu supras­ti, kad kas tin­ka tau, gali būti nema­lo­nu kitam.

Tai­gi, yra du būdai, kaip išsi­aiš­kin­ti savo kal­bą:

 1. Ste­bėk save, kas tau patin­ka. Vėl per­skai­tyk išvar­din­tas kal­bas ir žiū­rėk, kurios dvi tau tin­ka labiau­siai. Kurios dvi – mažiau­siai?
 2. Atlik mažą testą inter­ne­tu, ofi­cia­lia­me kny­gos pus­la­py­je.

Gali pasi­nau­do­ti ir abe­jais būdais. Aš, asme­niš­kai, labiau pasi­ti­kiu testais, nes juo­se nevei­kia horo­s­ko­po prin­ci­pas – neat­ro­do, kad tin­ka vis­kas.

Kitus žmo­nes gali ste­bė­ti arba para­gin­ti pada­ry­ti šį testą.

Mano drau­gė Gied­rė pasiū­lė šį testą atlik­ti savo mamai. Ir atra­do, kad, po per­kū­nais, išties jų kal­bos papras­čiau­siai nesu­ta­po. Tada abi supra­to, kaip gali­ma gerin­ti tar­pu­sa­vio san­ty­kius. Ir tai pada­rė. 15

Kita drau­gė, beje, irgi Gied­rė… Tai pasiū­lė savo vyrui. San­ty­kiai pra­dė­jo gerė­ti, supra­tus, kad jie nesu­ta­rė ne dėl lem­ties, o dėl to, kad nesu­vo­kė vie­nas kito skir­tu­mų. 16

Abi Gied­rės patik­ri­no savo ir savo arti­mų­jų mei­lės kal­bas. Ir joms iškart tapo aiš­kiau, kodėl san­ty­kiai iki Pen­kių kal­bų atra­di­mo buvo tokie pras­ti.

Su nau­jo­mis žinio­mis jos galė­jo sustip­rin­ti savo san­ty­kius.

Foto autr: Vevophoto

Kodėl aš pasakoju apie meilės kalbas?

Tačiau aš nepa­sa­ko­ju apie šias kal­bas vien todėl, kad netu­rė­čiau ką dau­giau pasa­ko­ti. Ši isto­ri­ja šiek tiek asme­niš­kes­nė.

Prieš tris metus aš buvau kar­tu su vie­na mer­gi­na. Poro­je.

Tai buvo fan­ta­s­tiš­ka mer­gi­na, kurią ati­tin­ka­mai ir mylė­jau. Auk­si­nių plau­kų, vai­kiš­ko cha­rak­te­rio ir bepro­tiš­kai die­vi­nan­ti mie­gą kar­tu.

Tik, deja, šie san­ty­kiai lai­min­gai nesi­bai­gė.

Mes išsi­sky­rė­me Tur­ki­jo­je, savo „ato­sto­gų“ metu. Po maž­daug mėne­sį tru­ku­sio tylaus karo, įsi­su­kus į vis aki­vaiz­des­nį „čia kaž­kas ne taip“ san­ty­kių sūku­rį.

Dabar, kai pagal­vo­ju – mes išsi­sky­rė­me dėl juo­kin­gų prie­žas­čių. Vien dėl to, kad nepa­ži­no­me vie­nas kito mei­lės kal­bų ir, aiš­ku, todėl nepa­ban­dė­me jų išmok­ti.

Tik dabar supran­tu, kaip sky­rė­si mūsų kal­bos:

 1. Mile­ta 17 man visa­da iš kelio­nių par­vež­da­vo viso­kiau­sių mag­ne­tu­kų, sta­tu­lė­lių ir kito­kio šlamš­to.
 2. Aš gal­vo­da­vau – kam ji man dova­no­ja tuos bever­čius suve­ny­rus?
 3. Ji labai nuliūs­da­vo, jei­gu jai aš nepar­vež­da­vau kaž­ko pats.
 4. Man tai atro­dė visai nesvar­bu.
 5. Aš troš­kau palai­kan­čių žodžių.
 6. Ji, geriau­siu atve­ju, vie­toj to pakš­te­lė­da­vo į žan­dą.
 7. Mane užknis­da­vo jos pasto­vus sėdė­ji­mas feis­buke.
 8. O jai tai atro­dė įpras­ta.

…Ir pana­šiai. Iš esmės, tarp mūsų ryšys tur­būt gimė tik todėl, kad buvo­me vie­nas kitam gra­žūs ir mėg­da­vo­me mie­go­ti apsi­ka­bi­nę.

Bet ne dau­giau.

Tai­gi, nenuo­sta­bu, kad išsi­sky­rė­me, nesu­pra­tę vie­nas kito kal­bų. Pra­si­dė­ję gerai, san­ty­kiai byrė­jo. Kol galiau­siai mei­lės trū­ku­mas nužu­dė ryšį.

Tai buvo nuo­šir­džios, nesa­va­nau­diš­kos mei­lės trū­ku­mas. Juk mes mylė­jo­me, tačiau kad kitam buvo svar­bu visai kas kita, pamirš­da­vo­me.

Eh.

Na, bet užtat dabar­ti­niai mano ryšiai su bran­giau­siais žmo­nė­mis yra geres­ni. Ne tik mer­gi­no­mis, o ir su tėvais bei sene­liais. Jiems aš tei­kiu pagal­bą, neįsi­žei­džiu, kai jie man ką nors dova­no­ja, todėl ir mūsų ryšys tapo stip­res­nis.

Šią knygą įkvepė nusipirkti būtent ta mergina, kurią minėjau.
Šią kny­gą įkvė­pė nusi­pirk­ti būtent ta mer­gi­na, kurią minė­jau. Kny­ga pri­mi­nė san­ty­kius.

Tai ką dabar? Kaip naudotis žiniomis apie penkias meilės kalbas?

Jei nori atkur­ti senus san­ty­kius – pažvelk, gal­būt juos pra­ra­dai todėl, kad jūsų kal­bos nesu­ta­po ir abu to nesu­pra­to­te?

Jei nori sustip­rin­ti esa­mus – daryk tą patį.

Pažvelk į tai, kaip išreiš­ki savo mei­lę. Pažvelk, kaip kiti išreiš­kia savą­ją. Ir pasi­sten­kit išmok­ti vie­nas kito kal­bas. Pra­de­dant, aiš­ku, nuo savęs. 18

Mei­lės kal­bos nėra magi­ja. Nau­jų kal­bų gali­ma išmok­ti.

Mūsų san­ty­kiai nėra nusta­ty­ti lem­ties, horo­s­ko­pų ar mėnu­lio fazių. Jie nulem­ti mūsų veiks­mų. Ar savo mei­lę rodo­me kitiems supran­ta­mu būdu? Ir ar ją rodo­me nuo­šir­džiai?

Tai yra svar­bu.

Lin­kiu pri­si­jung­ti prie mano ren­gia­mo mėne­sio su san­ty­kių stip­ri­ni­mu ir atkū­ri­mu. Išsi­kelk sau tokį mažą iššū­kį bei pra­dėk nuo arti­miau­sių.

O dabar, štai užduo­tis tau:

 1. Patik­rink bent savo mei­lės kal­bas. Paana­li­zuok save arba Atlik testą.
 2. Ir tuo­met komen­ta­ruo­se žemiau para­šyk, kuri kal­ba svar­biau­sia tau.

Taip galė­si save paly­gin­ti su kitais ir įsi­ti­kin­ti, kad esa­me skir­tin­gi. O taip pat suži­no­si, jei dar nesu­pra­tai, kokia mei­lės kal­ba yra tavo.

Tai­gi, kaip myli tu?

Su mei­le,

Danielius parasas


P.S.
Maniš­kės yra lai­kas kar­tu ir pri­si­lie­ti­mai. O dova­nų nesu­vo­kiu, rim­tai. Jei norė­tum man ką dova­not – geriau nebent mais­to. ;)


 1. Sako­ma, kad lie­tu­vius kūdi­kius gali­ma ras­ti cepe­li­nų puo­de. O gal ir nesa­ko­ma. Neži­nau, čia ką tik taip pats sugal­vo­jau.

 2. Sme­ge­nis, aš apie sme­ge­nis.

 3. Lie­tu­viš­kai išleis­ta kaip „Pen­kios mei­lės kal­bos“, ori­gi­na­lo kal­ba ang­liš­kai kaip „The 5 Love Lan­guages“ ir šian­dien turi dešim­tis pri­tai­ky­tų ver­si­jų.

 4. Ji yra psi­cho­te­ra­pe­utė ir psi­cho­lo­gė, rašan­ti tink­la­raš­tį „Gyvo­ji Psi­cho­lo­gi­ja“. Pla­čiau apie savo tyri­mus ji pasa­ko­jo straips­ny­je „Ar žmo­nės kal­ba skir­tin­go­mis mei­lės kal­bo­mis?“.

 5. Skai­tyk jos tyri­mus „Spe­aking the Lan­guage of Rela­tio­nal Main­te­nan­ce: A Vali­di­ty Test of Chapman’s (1992) Five Love Lan­guages“.

 6. Ar geriau dar daž­niau. Kas­dien! Visa­dien!

 7. Daž­niau vyrams, bet esu paži­no­jęs ir kelias mer­gi­nas.

 8. Pavyz­džiui, savo bro­liui kar­tą pado­va­no­jau Ste­am žai­di­mų kupo­ną.

 9. Dėl to nedo­va­no­kit man puo­du­kų, nes juos per­do­va­no­siu tėvams. Jie jau turi kelis. :)

 10. Nega­liu pri­si­min­ti kuria­me seria­lo epi­zo­de tai įvyks­ta. Jei pri­si­me­ni – para­šyk, pri­dė­siu tai čia!

 11. Kar­tu tai erzi­na mane, nes tėtis siū­lo­si vis kuo pagel­bė­ti, o man ta pagal­ba dar­bais… Eh, kam? Mėgs­tu pats išmok­ti!

 12. Pri­si­mi­niau „Alien“ fil­mų seri­ją…

 13. Apie tai užsi­mi­niau straips­ny­je „Įkvė­pi­mas yra nar­ko­ti­kas“.

 14. Ne, „Lei­siu tau mane apsi­ka­bin­ti“, nėra nuo­šir­du. Kaip ir pana­ši savip­rie­var­ta. Jei neno­ri – pasa­kyk, kad neno­ri. Tegu supran­ta tave.

 15. Dabar jų mamos – duk­ters san­ty­kiai page­rėjo 134 laips­nių kam­pu. San­ty­kiai tapo nuo­šir­des­ni, atvi­res­ni, drau­giš­kes­ni.

 16. Apie šią Gied­rę pasa­ko­ju Mėne­sio su san­ty­kių stip­ri­ni­mu pri­sta­ty­me. Šia­me straips­ny­je patei­kiu ir dvi kitas san­ty­kių sustip­ri­ni­mo isto­ri­jas.

 17. Taip, tai jos var­das. Ji sako, kad jis retas, tačiau vien šį tink­la­raš­tį pre­nu­me­ruo­ja dvi tokios.

 18. Nes ano­kia čia mei­lė, jei pir­ma lauk­si, kol kaž­ką pada­rys kitas. Tik sava­nau­diš­ku­mas.

21 nuomonės... Prisidėk ir tu!

Rikiuoti pagal:   naujausius | seniausius | mėgstamiausius