Penkios meilės kalbos, kuriomis kalbame visi

Kai kurių žmo­nių mes nega­lime suprasti. Rodos, dova­noji jiems visą savo dėmesį, o jiems visai nusi­spjaut. Tačiau dėl kitų žmo­nių net nerei­kia steng­tis ir su jais ryšis gimsta natū­ra­liai.

Kodėl taip yra?

Ar todėl, kad su vie­nais žmo­nė­mis lemta sutarti lyg cepe­li­nams su lie­tu­vio skran­džiu, 1 o kitiems geri san­ty­kiai papras­čiau­siai nelemti?

Na, tiesą sakant, ne. Lem­tis čia ne prie ko.

Ir jei savo mylimą žmogų lai­kai „duotu lem­ties“ arba pras­tus san­ty­kius su tėvais nura­šai ant „Ai horo­s­kopo žen­klai“ ir „Jie nieko nesu­pranta“… Tai lai­kas liau­tis taip darius. Geriau pasi­kliau­kime psi­cho­lo­gija.

Penkios meilės kalbos ir kas jas sugalvojo?

Ką, jei pasa­ky­čiau, jog žmo­nes galima suskirs­tyti į pen­kis tipus? Visus. Vai­kus, sene­lius, suau­gė­lius ir net tuos paaug­lius, kuriems hor­mo­nai susuka įvai­rias kūno dalis? 2

Įsi­vaiz­duok. Penki tipai. Tu esi vie­nas jų. Ką manai?

…Gali būti, kad tu rea­guo­tum vienu šių būdų:

 1. Lai­ky­tum mane visišku kvai­liu, nes tai neįma­noma;
 2. Lai­ky­tum mane psi­cho­lo­gi­jos geni­jumi, radu­siu kaž­kokį paslėptą žmo­gaus DNR kodą.

(Na, arba tu nei­tin ati­džiai skai­tai, ką tau sakau ir nepa­gal­vo­jai, kai papra­šiau pagal­voti. Ech, tu.)

Tačiau geriau­sia tavo reak­cija būtų buvusi šių dviejų reak­cijų miši­nys.

„Pen­kios mei­lės kal­bos“ yra prieš 21-erius metus rašyta ir vis dar kaž­kur neto­liese best­se­le­rių sąrašo išlie­kanti knyga. 3 Ją parašė pasto­rius ir tar­pa­sme­ni­nių san­ty­kių tera­pe­utas Gary Chap­man. Jis ir sukūrė idėją apie pen­kias mei­lės kal­bas.

Sakau „sukūrė“, o ne „atrado“, todėl, kad išties Gary Chap­ma­nas nėra psi­cho­lo­gas ir jis nie­kada tokiu nebuvo. Kas dar įdo­miau – jokių tyrimų apie šias mei­lės kal­bas jis neat­liko. O tai neįp­rasta žinomų popu­lia­rio­sios psi­cho­lo­gi­jos knygų pasau­lyje.

Užtai žinios apie mei­lės kal­bas susi­rinko kal­ban­tis su pui­kiai tar­pu­sa­vyje suta­rian­čio­mis poro­mis ir tyri­nė­jant, kaip jos bend­rauja.

Pana­šiai, kaip dabar kar­toja ir Lie­tu­vos psi­cho­logė Lina Vėžė­lienė. 4

Moks­li­nių tyrimų apie pen­kias mei­lės kal­bas beveik nėra. Tačiau prak­tika yra. Arti­miau­sia, ką turė­jome tyri­mams, tai 2006 metais Nichole Egbert atlikta kelių anks­tes­nių tyrimų ana­lizė, paro­džiusi, kad ryšys tarp kalbų ir rea­ly­bės egzis­tuoja. Neaiš­kus, bet jis yra. 5

O tai gana įdomu – rodos, kal­bos egzis­tuoja,
tačiau kodėl – nie­kas negali paaiš­kinti.

Bet kaip vaiz­dus paro­dy­mas, kaip ski­riasi mūsų mei­lės suvo­ki­mai ir kaip savo meilę per­duoti kitiems jų kalba, o ne savo, šis pen­kių mei­lės kalbų mode­lis vei­kia. Ir tau padės, kaip padėjo san­ty­kiuose man.

Taigi, jei trokšti…

 • Sustip­rinti esa­mus san­ty­kius su tau svar­biais žmo­nė­mis;
 • Atkurti pra­ras­tus san­ty­kius ir paban­dyti juos kurti geriau;
 • Surasti būdą, kaip pri­eiti prie kito asmens ir jam patikti;
 • Išsi­aiš­kinti, kodėl kar­tais kiti nesu­pranta tavo dėme­sio;
 • Ar suvokti, kaip gal­būt kitų dėme­sio nema­tai tu.

…Skai­tyk toliau.

Leisk, papa­sa­ko­siu apie pen­kias mei­lės kal­bas ir kodėl, išties, tai nėra kaž­kas naujo. Tavo tėvai ir sene­liai, tur­būt, šias kal­bas jau žino. Teliko suži­noti ir tau.

Taip, šią varlytę lanksčiau aš.
Taip, šią var­lytę išlanks­čiau aš.  ::  Foto autr: Vi Kont­ri­maitė

Kokios tos penkios meilės kalbos?

Šio­mis kal­bo­mis kal­bame kiek­vie­nas.

Ir taip, jei iškart įdomu – mes kal­bame dau­giau nei viena kalba bei galime jų išmokti, net jei nie­kada nemo­kė­jome.

PIRMA. Laikas kartu.

Ar matei pore­les ar draugų gru­pes, kurie būriu ateina į kavinę, užsi­sako kavos ir tada atski­rai skaito žur­na­lus, dirba kažką kom­piu­te­ryje ar tele­fone?

Arba, pavyz­džiui, poras, kurioms itin svarbu bent kartą per savaitę 6 susė­dus kartu žiū­rėti filmą, vir­tu­vėje ruošti vaka­rienę ar daryti dar ką drauge?

Šie žmo­nės ver­tina laiką kartu.

Ir taip, įskai­tant ir drau­gus, kavi­nėje sėdin­čius kartu, tačiau įlin­du­sius į tele­fo­nus. Feis­buke nese­nai regė­jau daug laikų sulau­kusį kaž­ko­kios moters nusi­skun­dimą tokiu elge­siu. Tačiau tai tik šių draugų mei­lės ir drau­gys­tės kalba.

Tokio tipo žmo­nėms svar­biau­sia, kad būtum kartu.

ANTRA. Prisilietimai.

Taip, tai tie du vei­kė­jai kavi­nės gale, pri­lipę viens su kitu ir besi­lai­žan­tys lyg kokie kati­nu­kai. Arba, jei tau malonu pri­si­liesti prie kito žmo­gaus – tai esi tu.

Svarbu paste­bėti, kad pri­si­lie­ti­mai nėra lygu sek­sui. Kai kuriems 7 gali atro­dyti, kad pri­si­lie­ti­mai jiems labai svar­būs. Kai išties – tai tik natū­ra­lus porei­kis išreikšti save seksu.

Pri­si­lie­ti­mai gali būti įvai­rūs.

Pavyz­džiui, tėtis, kuriam kal­bant su vaiku patinka padėti ranką ant peties, tur­būt pri­si­lie­ti­mus įver­tina. Arba žmona, norinti visada būti maža­sis šaukš­te­lis lovoje, irgi tur­būt mėgsta pri­si­lie­ti­mus.

Tokiems žmo­nėms geriau­sia dovana yra nuo­šir­dus apsi­ka­bi­ni­mas, ran­kos paspau­di­mas, drau­giš­kas niuks­tas šonan ar pie­tie­tiš­kas pakš­te­lė­ji­mas žan­dan. Jiems svarbu pri­si­liesti. 

Foto autr: Benurs
Tai – viena svar­biau­sių mano kalbų.  :: Foto autr: Benurs

TREČIA. Dovanos.

Aha, jos! Daž­niau­siai daikto forma, bet gali būti ir vir­tu­a­lios 8 – svarbu, kad dova­notų.

Ir nema­nyk, kad visiems patinka dova­nos.

Lygiai kaip pir­mos dvi kal­bos, ši nėra visiems vie­no­dai pri­im­tina ir suvo­kiama. Pavyz­džiui, aš – dovanų neken­čiu. Nie­kada nemė­gau ir nemėgstu šian­dien. 9

Tačiau kitiems svarbu. Net jei dova­nos nėra itin nau­din­gos. Pavyz­džiui, Mar­džei Simp­sons patinka Hou­me­rio dova­no­jama auto­mo­bi­lio alyva. 10

Iš esmės, jei nori paro­dyti meilę šiems žmo­nėms – negai­lėk pinigų, laiko arba išra­din­gumo kuriant dova­nė­les. Tai gali būti ir kan­ko­rė­žis iš gra­žaus miško, ir įdomi knyga.

KETVIRTA. Pagalba.

Tuo­met yra šis būdas išreikšti meilę. Tur­būt tai svar­biau­sia mano tėvų kalba (ar bent svar­biau­sia mamai), nes jie visada nori padėti kitiems ir ver­tina, kai pade­dama jiems. 11

Pagalba dar­buose gali būti tokia įvairi, kokie įvai­rūs yra ir patys dar­bai.

Tau galiu patarti pažvelgti į kitus žmo­nes. Ir jei tau nerei­kia pagal­bos ar jei kiti never­tina tavo­sios – suprask juos; tai natū­ralu.

Bend­rau­jant su žmo­nė­mis, kuriems svarbi pagalba, sten­kis jiems tos pagal­bos ir duoti. Arba, jei nori nusi­mesti naštą nuo savęs, tuo­met pabrėžk, kad, tar­kim, „Šis įtai­sas tau labai padės“ ar „Tau padės šis žmo­gus“.

PENKTA. Palaikymo žodžiai.

Tai vis­kas, kas išlenda iš bur­nos (ar para­šytų rai­džių) ir sulenda kitiems į ausis (ar akis)… Eee… Na gerai, gal kiek krau­po­kai skamba. Pamiršk šią meta­forą. 12

Asme­niš­kai man – tai tur­būt svar­biau­sia kalba. Man visada buvo svar­būs palai­kan­tys žodžiai, nepai­sant to, ar jie kupini infor­ma­ci­jos, ar tėra tik „Tu gali, aš tikiu tavimi“.

Kaip pasa­kyti palai­kantį žodį kitiems? Ogi taip:

 1. Randi prie­žastį, kodėl jį sakyti. Para­gi­ni­mas ar komp­li­men­tas be prie­žas­ties jį kar­to­jant – bever­tis.
 2. Pasa­kai savo min­tis. Papil­domi balai už pozi­ty­vumą.

Svarbi dalis – nekar­tok palai­kymo žodžių be galo ir nesa­kyk jų „nes rei­kia pasa­kyti“.
Tai, kaip paste­biu pats, atstu­mia.

Todėl taip neken­čiu moty­va­ci­nių citatų feis­buke, nes jos nėra skir­tos asme­niš­kai. Jos yra skir­tos, kad pri­trauktų dau­giau pir­kėjų. Cita­tos ant bend­ros feis­buko sie­nos yra pasi­ty­čio­ji­mas iš palai­kymo žodžių. Kaip ir nuo­la­ti­nis pozi­ty­vu­mas be kri­ti­kos. 13

Taigi – žmo­nėms, mėgs­tan­tiems žodžius, šių pateik pana­šiai kaip vai­kui sal­du­mynų: ne kas­dien ir ne visada tų pačių.

Svarbiausiai nuoširdumas. :: Foto autr. Craig Sunter
Svar­biau­sia mei­lėje nuo­šir­du­mas. Kitaip koks jos malo­nu­mas?  ::  Foto autr. Craig Sun­ter

Svarbiausia meilėje nuoširdumas.

Tačiau jau turė­tum paste­bėti bendrą šių mei­lės kalbų rei­ka­la­vimą. Kad ir kaip reiški dėmesį kitam – tai turi būti nuo­širdu.

 1. Dova­nos vien tam, kad kaž­kas vie­ne­riais metais pri­ar­tėjo prie mir­ties, ne tokios ver­tin­gos, kaip neti­kė­tos.
 2. Lai­kas ver­tin­giau­sias, kai jo rei­kia kitam, o ne tau.
 3. Palai­kan­tys žodžiai geriausi, kai tik­rai yra prie­žas­tis juos sakyti.
 4. Pagalba geriau­sia, kai jos pra­šoma ir ji tei­kiama susi­tel­kus.
 5. Pri­si­lie­ti­mai – kuo­met pri­si­liesti išties malonu. 14

Neda­ryk kažko vien todėl, jog rei­kia. Daryk todėl, kad nori. Nero­dyk mei­lės tau įprastu būdu, rodyk būdu, kuris suvo­kia­mas kitam.

Tai… Kokia mano meilės kalba? Ir kokiomis kalba kiti žmonės?

Svarbu suprasti, kad mes netu­rime tik vie­nos vie­nin­te­lės mei­lės kal­bos. Mes natū­ra­liai kal­bame kelio­mis jos kal­bo­mis.

Klau­si­mas kurio­mis.

Štai, pavyz­džiui, man svar­biausi palai­kymo žodžiai ir lai­kas kartu. Tačiau mano tėvams – pagalba dar­buose ir dova­nos. Bet natū­ralu, kad mes nekal­bame viso­mis mei­lės kal­bo­mis, nes esame skir­tingi.

Svarbu suprasti, kad kas tinka tau, gali būti nema­lonu kitam.

Taigi, yra du būdai, kaip išsi­aiš­kinti savo kalbą:

 1. Ste­bėk save, kas tau patinka. Vėl per­skai­tyk išvar­din­tas kal­bas ir žiū­rėk, kurios dvi tau tinka labiau­siai. Kurios dvi – mažiau­siai?
 2. Atlik mažą testą inter­netu, ofi­cia­liame kny­gos pus­la­pyje.

Gali pasi­nau­doti ir abe­jais būdais. Aš, asme­niš­kai, labiau pasi­ti­kiu testais, nes juose nevei­kia horo­s­kopo prin­ci­pas – neat­rodo, kad tinka vis­kas.

Kitus žmo­nes gali ste­bėti arba para­ginti pada­ryti šį testą.

Mano draugė Giedrė pasiūlė šį testą atlikti savo mamai. Ir atrado, kad, po per­kū­nais, išties jų kal­bos papras­čiau­siai nesu­tapo. Tada abi suprato, kaip galima gerinti tar­pu­sa­vio san­ty­kius. Ir tai padarė. 15

Kita draugė, beje, irgi Giedrė… Tai pasiūlė savo vyrui. San­ty­kiai pra­dėjo gerėti, supra­tus, kad jie nesu­tarė ne dėl lem­ties, o dėl to, kad nesu­vokė vie­nas kito skir­tumų. 16

Abi Gied­rės patik­rino savo ir savo arti­mųjų mei­lės kal­bas. Ir joms iškart tapo aiš­kiau, kodėl san­ty­kiai iki Pen­kių kalbų atra­dimo buvo tokie prasti.

Su nau­jo­mis žinio­mis jos galėjo sustip­rinti savo san­ty­kius.

Foto autr: Vevophoto

Kodėl aš pasakoju apie meilės kalbas?

Tačiau aš nepa­sa­koju apie šias kal­bas vien todėl, kad netu­rė­čiau ką dau­giau pasa­koti. Ši isto­rija šiek tiek asme­niš­kesnė.

Prieš tris metus aš buvau kartu su viena mer­gina. Poroje.

Tai buvo fan­ta­s­tiška mer­gina, kurią ati­tin­ka­mai ir mylė­jau. Auk­si­nių plaukų, vai­kiško cha­rak­te­rio ir bepro­tiš­kai die­vi­nanti miegą kartu.

Tik, deja, šie san­ty­kiai lai­min­gai nesi­baigė.

Mes išsi­sky­rėme Tur­ki­joje, savo „ato­stogų“ metu. Po maž­daug mėnesį tru­ku­sio tylaus karo, įsi­su­kus į vis aki­vaiz­desnį „čia kaž­kas ne taip“ san­ty­kių sūkurį.

Dabar, kai pagal­voju – mes išsi­sky­rėme dėl juo­kingų prie­žas­čių. Vien dėl to, kad nepa­ži­nome vie­nas kito mei­lės kalbų ir, aišku, todėl nepa­ban­dėme jų išmokti.

Tik dabar suprantu, kaip sky­rėsi mūsų kal­bos:

 1. Mileta 17 man visada iš kelio­nių par­vež­davo viso­kiau­sių mag­ne­tukų, sta­tu­lė­lių ir kito­kio šlamšto.
 2. Aš gal­vo­da­vau – kam ji man dova­noja tuos bever­čius suve­ny­rus?
 3. Ji labai nuliūs­davo, jeigu jai aš nepar­vež­da­vau kažko pats.
 4. Man tai atrodė visai nesvarbu.
 5. Aš troš­kau palai­kan­čių žodžių.
 6. Ji, geriau­siu atveju, vie­toj to pakš­te­lė­davo į žandą.
 7. Mane užknis­davo jos pasto­vus sėdė­ji­mas feis­buke.
 8. O jai tai atrodė įprasta.

…Ir pana­šiai. Iš esmės, tarp mūsų ryšys tur­būt gimė tik todėl, kad buvome vie­nas kitam gra­žūs ir mėg­da­vome mie­goti apsi­ka­binę.

Bet ne dau­giau.

Taigi, nenuo­stabu, kad išsi­sky­rėme, nesu­pratę vie­nas kito kalbų. Pra­si­dėję gerai, san­ty­kiai byrėjo. Kol galiau­siai mei­lės trū­ku­mas nužudė ryšį.

Tai buvo nuo­šir­džios, nesa­va­nau­diš­kos mei­lės trū­ku­mas. Juk mes mylė­jome, tačiau kad kitam buvo svarbu visai kas kita, pamirš­da­vome.

Eh.

Na, bet užtat dabar­ti­niai mano ryšiai su bran­giau­siais žmo­nė­mis yra geresni. Ne tik mer­gi­no­mis, o ir su tėvais bei sene­liais. Jiems aš tei­kiu pagalbą, neįsi­žei­džiu, kai jie man ką nors dova­noja, todėl ir mūsų ryšys tapo stip­res­nis.

Šią knygą įkvepė nusipirkti būtent ta mergina, kurią minėjau.
Šią knygą įkvėpė nusi­pirkti būtent ta mer­gina, kurią minė­jau. Knyga pri­minė san­ty­kius.

Tai ką dabar? Kaip naudotis žiniomis apie penkias meilės kalbas?

Jei nori atkurti senus san­ty­kius – pažvelk, gal­būt juos pra­ra­dai todėl, kad jūsų kal­bos nesu­tapo ir abu to nesu­pra­tote?

Jei nori sustip­rinti esa­mus – daryk tą patį.

Pažvelk į tai, kaip išreiški savo meilę. Pažvelk, kaip kiti išreiš­kia savąją. Ir pasi­sten­kit išmokti vie­nas kito kal­bas. Pra­de­dant, aišku, nuo savęs. 18

Mei­lės kal­bos nėra magija. Naujų kalbų galima išmokti.

Mūsų san­ty­kiai nėra nusta­tyti lem­ties, horo­s­kopų ar mėnu­lio fazių. Jie nulemti mūsų veiksmų. Ar savo meilę rodome kitiems supran­tamu būdu? Ir ar ją rodome nuo­šir­džiai?

Tai yra svarbu.

Lin­kiu pri­si­jungti prie mano ren­giamo mėne­sio su san­ty­kių stip­ri­nimu ir atkū­rimu. Išsi­kelk sau tokį mažą iššūkį bei pra­dėk nuo arti­miau­sių.

O dabar, štai užduo­tis tau:

 1. Patik­rink bent savo mei­lės kal­bas. Paana­li­zuok save arba Atlik testą.
 2. Ir tuo­met komen­ta­ruose žemiau para­šyk, kuri kalba svar­biau­sia tau.

Taip galėsi save paly­ginti su kitais ir įsi­ti­kinti, kad esame skir­tingi. O taip pat suži­nosi, jei dar nesu­pra­tai, kokia mei­lės kalba yra tavo.

Taigi, kaip myli tu?

Su meile,


P.S.
Maniš­kės yra lai­kas kartu ir pri­si­lie­ti­mai. O dovanų nesu­vo­kiu, rim­tai. Jei norė­tum man ką dova­not – geriau nebent maisto. ;)


 1. Sakoma, kad lie­tu­vius kūdi­kius galima rasti cepe­linų puode. O gal ir nesa­koma. Neži­nau, čia ką tik taip pats sugal­vo­jau.

 2. Sme­ge­nis, aš apie sme­ge­nis.

 3. Lie­tu­viš­kai išleista kaip „Pen­kios mei­lės kal­bos“, ori­gi­nalo kalba ang­liš­kai kaip „The 5 Love Lan­guages“ ir šian­dien turi dešim­tis pri­tai­kytų ver­sijų.

 4. Ji yra psi­cho­te­ra­pe­utė ir psi­cho­logė, rašanti tink­la­raštį „Gyvoji Psi­cho­lo­gija“. Pla­čiau apie savo tyri­mus ji pasa­kojo straips­nyje „Ar žmo­nės kalba skir­tin­go­mis mei­lės kal­bo­mis?“.

 5. Skai­tyk jos tyri­mus „Spe­aking the Lan­guage of Rela­tio­nal Main­te­nance: A Vali­dity Test of Chapman’s (1992) Five Love Lan­guages“.

 6. Ar geriau dar daž­niau. Kas­dien! Visa­dien!

 7. Daž­niau vyrams, bet esu paži­no­jęs ir kelias mer­gi­nas.

 8. Pavyz­džiui, savo bro­liui kartą pado­va­no­jau Steam žai­dimų kuponą.

 9. Dėl to nedo­va­no­kit man puo­dukų, nes juos per­do­va­no­siu tėvams. Jie jau turi kelis. :)

 10. Nega­liu pri­si­minti kuriame serialo epi­zode tai įvyksta. Jei pri­si­meni – para­šyk, pri­dė­siu tai čia!

 11. Kartu tai erzina mane, nes tėtis siū­losi vis kuo pagel­bėti, o man ta pagalba dar­bais… Eh, kam? Mėgstu pats išmokti!

 12. Pri­si­mi­niau „Alien“ filmų seriją…

 13. Apie tai užsi­mi­niau straips­nyje „Įkvė­pi­mas yra nar­ko­ti­kas“.

 14. Ne, „Lei­siu tau mane apsi­ka­binti“, nėra nuo­širdu. Kaip ir panaši savip­rie­varta. Jei nenori – pasa­kyk, kad nenori. Tegu supranta tave.

 15. Dabar jų mamos – duk­ters san­ty­kiai page­rėjo 134 laips­nių kampu. San­ty­kiai tapo nuo­šir­desni, atvi­resni, drau­giš­kesni.

 16. Apie šią Giedrę pasa­koju Mėne­sio su san­ty­kių stip­ri­nimu pri­sta­tyme. Šiame straips­nyje patei­kiu ir dvi kitas san­ty­kių sustip­ri­nimo isto­ri­jas.

 17. Taip, tai jos var­das. Ji sako, kad jis retas, tačiau vien šį tink­la­raštį pre­nu­me­ruoja dvi tokios.

 18. Nes ano­kia čia meilė, jei pirma lauksi, kol kažką pada­rys kitas. Tik sava­nau­diš­ku­mas.

21 netikėtos mintys... Prisijunk ir tu!

Rikiuoti pagal:   naujausius | seniausius | mėgstamiausius
wpDiscuz