Pirmą kartą čia?
Atnaujinta:

Kaip gyventi… atsisakius šiukšlių?

Gyve­ni­mas be šiukš­lių. Vie­ni taip gyve­na 20+ metų, 1 kitiems – atro­do neįma­no­ma, tre­ti – nuspren­džia paban­dy­ti ir pri­kal­bi­na drau­gus pri­si­jung­ti.

Aš buvau tre­čia­sis ir kar­tu su ketu­rio­mis drau­gė­mis ban­dė­me mėne­sį gyven­ti be šiukš­lių.

Kas nuti­ko? Papa­sa­ko­siu.

…Bet leisk, pra­dė­siu nuo „Ką reiš­kia be šiukš­lių?” bei „Kodėl?”.

Ką reiškia be šiukšlių?

Žvilg­te­lėk į šią nuo­trau­ką:

Zero waste lietuva

Tai 1,6 tūkst. narių turin­čios FB gru­pės „Zero was­te Lie­tu­va” vir­še­lis. Atra­dęs, jį ste­bė­jau kokius pusę metų, kol galiau­siai suvo­kiau, kad galiu paban­dy­ti ir aš.

„Be šiukš­lių” reiš­kia:

 1. Nepirk to, ko tau nerei­kia. 2
 2. Jei vie­nas daik­tas gali atlik­ti kelių funk­ci­ją – tau pake­liui.
 3. Įran­kius nau­dok ne vie­ną kar­tą. 3
 4. Ko neiš­ei­na panau­do­ti – rūšiuok bei kom­pos­tuok.

Manau įdo­miau­sia šių tai­syk­lių dalis, kaip api­bū­din­si „įran­kius”. Nes, kai pagal­vo­ji, daug daly­kų gali­ma panau­do­ti dau­giau nei kar­tą, tačiau to nepa­da­ro­me. Tai kny­gos, dra­bu­žiai, rūdi­jan­tis dvi­ra­tis, kuriuo važia­vai tik du kar­tus, vai­kų žai­slai, seni tele­fo­nai ar, aiš­ku, mai­še­liai.

Prieš pra­dė­da­mas mėne­sį, nupė­di­nau iki tėvų bei sene­lių šiukš­li­nių bei patik­ri­nau, ko jie  išme­ta dau­giau­siai. Pama­čiau, kad dau­giau­siai buvo:

 • Pakuo­čių nuo mais­to;
 • Pakuo­čių nuo dra­bu­žių;
 • Pakuo­čių nuo Ikė­jos bal­dų;
 • Mai­še­lių N+Z…

Taip pat mais­to atlie­kų, kurias šiaip galė­tų išmes­ti ir į kom­pos­ti­nę – ji juk sto­vi kie­me… Dar­žo­vės supus jei ne žie­mą, tai atėjus pava­sa­riui!

Radau daug pakuo­čių. Ir tuo­jau pama­ty­si, kodėl tai buvo didžiau­sias mūsų mėne­sio prie­šas.

„Be šiukš­lių“ – reiš­kia neiš­mes­ti to, kas gali būti panau­ja­ma, o tai, ką išme­ti, mes­ti į per­dir­bi­mo kon­t­ei­ne­rius. Taip pat nepirk­ti to, kas neper­dir­ba­ma. 4

O kodėl?

Bešiukš­liai žmo­nės 5 sten­gia­si, kad mūsų visuo­me­nės ištek­liai nebū­tų švais­to­mi vel­tui. Gam­ti­niai, negam­ti­niai, žmo­giš­ki, lai­ko – visi. Kuo mažiau elekt­ros, naf­tos, medie­nos (ir t.t.) išme­ta­ma vel­tui – tuo dau­giau gali­ma panau­do­ti geres­niems tiks­lams. 6

Nes kiek­vie­nas mai­še­lis, atsi­dū­ręs šiuk­šly­ne, yra dalis algos, kurią galė­tum gau­ti.

Nedi­de­lė dalis, bet tokių mai­še­lių, pakuo­čių, dra­bu­žių ir t.t. netrūks­ta.

Bėda tokia, kad kli­ma­tas kei­čia­si. Šyla, šala, koks skir­tu­mas – kli­ma­to kai­ta yra fak­tas, o šiukš­lių kal­nai van­de­ny­nuo­se bei Lie­tu­vos miš­kuo­se nėra paslap­tis. Kini­ja su šia prob­le­ma jau kovo­ja, 7 ar savo dalį atlie­ki tu?

Gruo­džio 31 die­ną išsi­kė­liau mėne­sio be šiukš­lių iššū­kį, kad patik­rin­čiau save. Kiek šiukš­lių suku­riu dabar? Ir ką galė­čiau pirk­ti, kad jų sukur­čiau mažiau?

Ir štai, kas gavosi.

Mane kal­bi­no Ber­tas Ulo­ze­vi­čius 8 ir tai buvo die­na prieš pra­si­de­dant iššū­kiui – jėgų daug, suvo­ki­mo, ką čia dabar dary­siu, nulis. Šiaip, tobu­las komp­lek­tas nuo­ty­kiui. 9

Žinai, kai atei­na neve­ga­nai ir sako „Bet gi nėra ko val­gy­ti vega­niš­kai”? Tai va, šis kvai­las pasa­ky­mas bent jau čia buvo tin­ka­mas. Hmm…

Nes supran­ti, yra tokia vie­na medžia­ga, kurios prak­tiš­kai neįma­no­ma per­dirb­ti. Tie­siog neįma­no­ma – ji per­ne­lyg susi­ter­šia, susi­plė­šo, netirps­ta, nesky­la. Jai nau­do­ja­ma naf­tos gami­niai, kurie, kaip žinia, nėra šva­riau­si…

Tai va, vie­na medžia­ga…

KODĖL VISKAS SUPAKUOTA PLASTIKE?????????????

Jėzau, pra­keik­ta 10 Mari­ja. Man iš bur­nos sprūs­ta net­gi tokie idio­tiš­ki ištik­tu­kai.

Kodel viskas supakuota plastike
Ingos Menu­lie­tės foto­mon­ta­žas.

Žiū­rėk, AR TIKRAI BŪTINA kiek­vie­ną duo­niu­ką sudė­ti į atski­rą plas­ti­ki­nę pakuo­tę? …Ar tik­rai būti­na kiek­vie­no­je maka­ro­nų pakuo­tė­je palik­ti plas­ti­ki­nį lan­ge­lį? IR KODĖL VISI ŠPINATAI PLASTIKE???

Šitos min­tys suko­si gal­vo­je, kol ban­džiau pre­kyb­cent­riuo­se 11 suras­ti, kas nebū­tų supa­kuo­ta jame.

Nes jei plas­ti­kas neper­dir­ba­mas, o jis toks yra, tai nega­liu jo pirk­ti!

Mai­še­lį pir­ki­niams, tie­sa, turė­jau savo, medžia­gi­nį, 12 bet ką į jį dėti? Galiau­siai nusi­pir­kau švie­žių dar­žo­vių plas­ti­ki­niuo­se mai­še­liuo­se ir duo­nos popie­ri­nė­je „Rimi“ pakuo­tė­je. Sudė­tin­gas gyve­ni­mas, žiū­riu.

Tačiau per lai­ką tapo geriau.

Atra­dau, kad nie­ko čia bai­saus atsi­neš­ti plas­ti­ki­nį mai­še­lį vėl ir susi­krau­ti dar­žo­ves, 13 o dalį apsi­pir­ki­mo per­kel­ti į Kau­no „Urmo bazę”, kur požiū­ris į pakuo­tes daug atvi­res­nis.

Kadan­gi ir taip savo mity­bą spė­jau pakeis­ti į vega­niš­ką, 14 man nebu­vo sun­ku nežiū­rė­ti į plas­ti­kus sugrūs­tą mėsą. Tie­siog mai­ti­nau­si švie­žio­mis dar­žo­vė­mis, kaip koks kara­lius!

Tie­są sakant, dabar, žiū­rė­da­mas į savo šiukš­lių kon­t­ei­ne­rį, matau, kad jis dau­giau nei per­pus tuš­tes­nis. Kuo visai džiau­giuo­si.

Man nepri­rei­kė labai keis­tis – tik atver­ti akis gali­my­bėms:

 1. Popie­ri­nį rankšluos­tį vir­tu­vė­je pakei­čiau medžia­gi­niu, nes į jį vis tiek šluos­ty­da­vau tik ran­kas, o Lie­tu­vo­je popie­rius ver­tin­ges­nis nei van­duo.
 2. Popie­rių pra­dė­jau daž­niau nau­do­ti pra­ku­roms, nes savo namus šil­dau kie­to kuro kros­ne­le. 15
 3. Nesu­val­gy­tas dar­žo­ves pra­dė­jau nuneš­ti iki kom­pos­ti­nės kie­me, nes, šiaip, ei, jei jau turiu pro­gą, tai gali­ma ja pasi­nau­do­ti.
 4. Pra­dė­jau gal­vo­ti, gal įsi­gy­ti kie­tos „Soli­du” kos­me­ti­kos, kuri yra kaip mums įpras­ta, tačiau be van­dens vidu­je, tai­gi ir pakuo­ja­ma eko­lo­giš­kiau. Keis­tas daly­kas, pats atra­dau tik nese­niai.
 5. Pra­dė­jau žvilg­čio­ti į daug­kar­ti­nius mai­še­lius, kokius kuria „Žalia žinu­tė“.
 6. Pra­dė­jau į kavi­nes paim­ti savo puoduką/termosą, kai per­ku kavos išsi­ne­ši­mui. Juk, šiaip, dar ir pato­giau.
 7. Ir ste­bė­jau savo pasi­rin­ki­mus apsi­per­kant bei gyve­nant. Įkve­pia „Eko musės“. Pavyz­džiui, ar kas matė­te bešiukš­lę dan­tų pastą?

Dar nema­tau, kaip galė­čiau visiš­kai gyven­ti be šiukš­lių, bet bent žen­giau link to. Ir, atro­do, kad gal­būt tai visai įma­no­ma, jei tik nesu­sto­siu.

…Ar domė­siuo­si bešiukš­liu gyve­ni­mu ir toliau?

Aiš­ku, kad taip. Buvo sma­gu, noriu tęs­ti!

Tie­sa, turėk ome­ny­je, kad mano poty­riai nely­gu visų bešiukš­lį gyve­ni­mą gyve­nan­čių žmo­nių poty­riams. Aš die­nas lei­džiu vie­nas, be vai­kų, mies­te. Gal­būt tavo žings­niai bus leng­ves­ni arba sun­kes­ni. Todėl telie­ka paban­dy­ti.

Paban­dė ir mano šio eks­per­i­men­to bend­ra­ke­lei­vė Inga:

Atro­do, kad Ingos nuo­tai­kos pana­šios – jai iššū­kis irgi nepa­vy­ko 100%, bet jaus­mas opti­mis­tiš­kas, nes tai kelio­nė! Juk net 0,5% geriau nei nulis.

Na, o kaip tu? Ką manai apie tokį iššū­kį?

Jei norė­tum paban­dy­ti ar suži­no­ti dau­giau, tie­siog pri­si­junk prie mūsų feis­buko gru­pės! Paban­dy­si­me kar­tu! :)

Mažiau plas­tiš­kas,


 1. Kaip Bea John­son. Štai Del­fio inter­viu.

 2. Visai mini­ma­lis­tiš­ka, eko­lo­giš­ka bei tin­gu, tai­gi man pil­nai supran­ta­ma!

 3. Rele­vant XKCD – lėkš­tes gali­ma plau­ti! :-D Kas dar seka­te šį komik­są?

 4. Apie neper­dir­ba­mas medžia­gas ir daly­kus po aki­mir­kos.

 5. Kaip juos pava­din­ti? Zero was­te judė­ji­mo šali­nin­kai? Eko­lo­giš­ki žmo­nės?

 6. Pavyz­džiui, tavo pato­giam gyve­ni­mui.

 7. Kal­ba The New York Times ir kitos nau­jie­nų agen­tū­ros. Kini­ja vis dar vie­na užterš­čiau­sių šalių pasau­ly­je, tačiau jos šva­ri­ni­mo­si žings­niai mil­ži­niš­ki.

 8. Toks fai­nas meni­nin­kas, dabar pasa­ko­jan­tis ir apie Zero was­te Kau­ne.

 9. Ir nuo­ty­kį paty­riau.

 10. „Pra­keik­ta” tai kaip ang­liš­kai „fuc­king” – gali dėti į bet kokią pra­keik­to saki­nio pra­keik­tą vie­ną, pra­keik­tai.

 11. Pir­miau­siai „Rimi”, tada „Lidl”, tada ir „Maxi­ma”…

 12. Štai tokį. Ačiū Sigi­tai Petru­ni­nai, kad gavau kar­tu įsi­gy­da­mas jos kny­gą.

 13. Šiaip dar ir visai pato­gu, nes kol tie nau­ji atsi­plė­šia…

 14. Kol kas dar tik­ri­nu to povei­kį.

 15. Elekt­ra – bran­gu, dujas – ne ką pigiau įves­ti. Dabar šil­dau­si miš­rios medie­nos pju­ve­nų (atlie­kų) bri­ke­tais, kurie dar ir supa­kuo­ti į ryžių bioplas­ti­ko pakuo­tes. Mmm!

6 nuomonės... O ką manai tu?

avatar
naujausius seniausius mėgstamiausius
Anonimas

Ačiū už įkvė­pi­mą.

Saulius

Labai dėko­ju. Labai svar­bi tema. Neaiš­ku ar išgirs. Ps Danie­liau, ką tu nori pasa­ky­ti, kad plas­ti­kas yra vine­kar­ti­nis daly­kas. Tai­gi bute­lius per­dir­ba tik­rai.

Nijole

Man labai pati­ko, Danie­liau. Esu už, bep pakuo­tės iš tie­sų užkni­sa. Pri­si­jum­giu prie idė­jos. :)