Pirmą kartą čia?

Dėmesio! 6 laiko planavimo būdai, kuriuos tu turi žinoti

Jei nuke­liau­tum lai­ku atgal ir paklaus­tum jau­nes­nio manęs, kodėl nepla­nuo­ju savo dar­bų, aš tur­būt į tave sužvai­ruo­čiau ir atšau­čiau:

Pla­nuo­ti? Oi ne! Aš jau ban­džiau vie­ną būdą ir jis man VISAI nepa­ti­ko. Tai visiš­kai ne man!

…Ir Die­va­ži, kaip būčiau nusi­šne­kė­jęs. Aš tuo metu buvau išban­dęs vos vie­ną lai­ko pla­na­vi­mo būdą (ir visiš­kai nepai­sęs reko­men­duo­tų tai­syk­lių) ir jau spė­jęs nusi­vil­ti amžiams.

Tuo­met dar neži­no­jau, kad būdų pla­nuo­ti lai­ką yra dau­giau nei vie­nas. Ir, kad kai kurie jų ski­ria­si kaip die­na nuo nak­ties ar kiau­ši­nie­nė nuo šoko­la­do.

Mano iššūkis su laiko planavimu.

Šį 2014 metų gruo­dį paty­riau bene didžiau­sią nebaig­tų dar­bų sukel­tą stre­so ban­gą per savo gyve­ni­mą. Aš buvau pri­si­ža­dė­jęs rašy­ti į Debe­sy­lą, norė­jau plės­ti šį žur­na­lą bei rekla­muo­ti, o dar turė­jau baig­ti semest­ro dar­bus per mažiau nei dvi savai­tes.

Tuo­met iš šių tiks­lų pasie­kiau nedau­ge­lį.

Po kelių stre­so ir neiš­mie­go­tų nak­tų savai­čių nuspren­džiau keis­tis – pasi­ry­žau per sau­sį išban­dy­ti bent 5 visiš­kai skir­tin­gus lai­ko pla­na­vi­mo būdus ir suras­ti vie­ną, kuris tik­tų mano gyve­ni­mo sti­liui.

Tur­būt nenuo­sta­bu, kad iš šios lai­ko tvar­ky­mo sis­te­mų įvai­ro­vės net aš radau sau arti­mą. Todėl galiu drą­siai saky­ti – jei manei, kad lai­ko pla­na­vi­mas ne tau – gali būti, kad klys­ti.

Gal­būt papras­čiau­siai dar nera­dai lai­ko pla­na­vi­mo sis­te­mos,
kuri tik­tų TAVO mąs­ty­mo ir gyve­ni­mo būdui.

6 Skirtingi laiko planavimo būdai ir kuris iš jų tiktų tau?

Nie­ko nelau­kiant, štai lai­ko tvar­ky­mo būdai, kuriuos išban­džiau per šį mėne­sį ir apra­šy­mai, kam jie geriau­siai tin­ka:

1) Norinčiam aiškaus tikslo: ABC metodas + Pareto principas.

Šis būdas patiks tiems, kurie neno­ri sudė­tin­gų sis­te­mų, o pagei­dau­ja tik papras­to meto­do atsi­rink­ti, ką ir kokia tvar­ka dary­ti pir­miau­siai.

.
Aš nau­do­jau sąsiu­vi­nį ir pieš­tu­ką, bet suveiks ir kom­piu­te­ri­niai meto­dai.

Nau­do­jan­tis ABC meto­du visi gali­mi dar­bai išskirs­to­mi į tris dalis: (A) svar­bius ir sku­bius, (B) svar­bius ir nesku­bius bei © nei svar­bius, nei sku­bius.

Tuo­met Pare­to prin­ci­pu išskirs­ty­ti dar­bai sudė­lio­ja­mi į apčiuo­pia­mes­nį tvar­ka­raš­tį. Kaip šis prin­ci­pas tei­gia – 80% dar­bų gali būti pada­ry­ti per 20% lai­ko, o likę 20% per 80% lai­ko.

Kitaip tariant, norint atsi­kra­ty­ti didžio­sios dalies dar­bų (svar­bių ir sku­bių), pir­miau­siai reik­tų atlik­ti 80% trum­pų­jų. O norint suma­žin­ti gal­būt never­to dar­bo kie­kį – pra­dė­ti atsi­sa­ky­mą nuo liku­sių 20%. 1

Jei sudo­mi­no – štai apie šiuos meto­dus išsa­miau:

2) Norinčiam matyti visą procesą: Kanban sistema.

Jei savo min­tis daž­nai žymi nau­do­jant rodyk­les ar spal­vas – Kan­ban būtent tau. Tai iš visų šešių vizu­a­liau­sia sis­te­ma.

Aš naudojau veidrodį, bet taip pat gerai veikia ir kitokie paviršiai.
Aš nau­do­jau veid­ro­dį, bet taip pat gerai vei­kia ir kiti lygūs, šva­rūs pavir­šiai.

Kan­ban parem­ta pro­ce­so (dar­bo kelio) ste­bė­ji­mu. Vie­nam gale išdės­to­mi dar nepra­dė­ti dar­bai, ant­ra­me – jau pabaig­ti. Per vidu­rį vis­kas tarp šių dvie­jų taš­kų. Tai pade­da maty­ti, kiek (ir kokių) dar­bų yra daro­ma šiuo metu bei kiek jų jau atlik­ta.

Atnau­ji­ni­mas: Šia sis­te­ma nau­do­jau­si ilgą lai­ką ir po iššū­kio. Tie­są sakant – ji tur­būt geriau­sia sis­te­ma, jei turi daug lygia­gre­čių dar­bų, kuriuos tar­puo­se kaž­kas turi per­im­ti. Pavyz­džiui straips­nių juo­d­raš­čius rašau aš, o kiti koman­dos nariai tai­so ir kuria dizai­ną. 4 Pabai­go­je grįž­tu aš.

Jei tavo dar­bas koman­di­nis – ši sis­te­ma padės. 5

Pla­čiau apie Kan­ban, gali atras­ti čia:

3) Norinčiam auginti save: Weekplan.

Ar nori vie­nu metu ne tik sek­ti savai­tės dar­bus, bet kar­tu ir lavin­ti save bei savo įgū­džius? Week­plan padės. Tai sis­te­ma, kurią sukū­rė Ste­p­hen Covey, kny­gos „7 Efek­ty­viai vei­kian­čių žmo­nių įpro­čiai“ 6 auto­rius. Tikiu, kad šią kny­gą gir­dė­jai – ji kar­tais įvar­di­na­ma kaip vie­na geriau­sių saviug­dos kny­gų. 7

Aš naudojau popierinę versiją. :: Spausk ant nuotraukos, kad priartintum
Aš nau­do­jau popie­ri­nę ver­si­ją. Spausk ant nuo­trau­kos, jei nori pama­ty­ti raiš­kes­nį vaiz­dą.

Kiek­vie­nam iš tavo savi­gu­dos tiks­lų (suskirs­ty­tų pagal tavo sie­kius dar­be, šei­mo­je, svei­ka­tin­gu­me ar kaip tik norė­tum) savai­tės pla­ne skir­ta atski­ra vie­ta. Šie dar­bai nėra įra­šo­mi į ilgą, nesi­bai­gian­tį sąra­šą, tai­gi nepa­si­mes savai­tės eigo­je.

Pla­čiau apie sis­te­mą ir nau­din­gos nuo­ro­dos:

4) Turinčiam daug minčių: Getting Things Done.

Nors tai vie­na iš sudė­tin­ges­nių sis­te­mų (iš čia mini­mų – sudė­tin­giau­sia), bet ji savo dar­bą atlie­ka nuo~sta~biai. Taip nuo­sta­biai, kad sis­te­mos gim­ti­nė­je JAV ji tarp direk­to­rių ir kitų vado­vų tapo beveik reli­gi­ja.

Tai dubenėlis į kurį dėjau visas į galvą šovusias mintis.
Tai dube­nė­lis, į kurį dėjau visas į gal­vą šovu­sias min­tis.

Sis­te­ma išspren­džia vie­ną iš pag­rin­di­nių pro­duk­ty­vu­mo prob­le­mų: žmo­gaus sme­ge­nys, kai jose suka­si klau­si­mai, ką dary­ti toliau, nevei­kia taip pui­kiai, kaip būda­mos lais­vos. 8

Šią prob­le­mą GTD išspren­džia per papras­tą pro­ce­są:

 1. Surin­ki­mas – visi dar­bai ir infor­ma­ci­ja „išme­ta­mi“ iš akty­vių min­čių į lai­ki­ną išsau­go­ji­mo vie­tą (žr. gali­mą varian­tą foto­gra­fi­jo­je). 9
 2. Atrū­šia­vi­mas – visi dar­bai, kuriuos gali pada­ry­ti per 2 minu­tes, atlie­ka­mi iš kar­to, dar­bai, kurie netu­ri api­brėž­to tiks­lo ar spren­di­mo, ati­de­da­mi į „idė­jų sau­gyk­lą“, o visi likę – supla­nuo­ja­mi savai­tei. 10
 3. Vėl atrū­šia­vi­mas – kar­to­ja­mas kar­tą per die­ną ir kar­tą per savai­tę.

Pla­čiau apie GTD sis­te­mą:

5) Norinčiam turėti laisvę rinktis: Final Version.

Įsi­vaiz­duok – kas, jei galė­tum rink­tis, ką dary­ti toliau, klau­sy­da­mas vien savo aki­mir­kos troš­ki­mų ir vis tiek spė­tum pabaig­ti dar­bus lai­ku? Final ver­sion 12 pade­da pasiek­ti būtent tai.

Tai ne mano užrašai, bet jie atrodo labai panašiai.
Tai ne mano užra­šai, bet maniš­kiai atro­dė labai pana­šiai.

Prin­ci­pas papras­tas: visus savo dar­bus susi­ra­šyk į vie­ną ilgą sąra­šą, o tada jį versk ir žiū­rėk visus punk­tus iš eilės. Apti­kęs vie­ną, kurį norė­tum užbrauk­ti (pavyz­džiui, atsa­ky­ti į laiš­kus el. paš­te), pasi­žy­mėk jį taš­ke­liu. Tuo­met eik ir ieš­kok kito dar­bo, kurį norė­tum pada­ry­ti PIRMIAU pir­mo­jo, pavyz­džiui „paskam­bin­ti mamai“. 13 Taip kar­tok per­žiū­rą, kol nebe­ra­si dar­bų, kuriuos nori dary­ti pir­miau­siai.

Išrin­kęs dar­bus (daž­niau­siai jų susi­da­rys apie 3–4), atlik juos iki galo. Pabaig­tus dar­bus išbrauk iš sąra­šo ir pro­ce­są kar­tok.

Ši sis­te­ma taip įgau­na du pri­va­lu­mus:

 1. Visi dar­bai tavo sąra­še tam­pa vie­no­dai svar­būs, tai­gi nesu­sto­ja­ma kaž­kur sąra­šo pra­džio­je ties sudė­tin­giau­siais dar­bais. 14
 2. Dar­bo seką pasi­ren­kant pačiam pagal bet kokius įgei­džius, nebe­lie­ka noro dar­bus ati­dė­lio­ti. 15

Yra ir tre­čia­sis pri­va­lu­mas – sku­bios užduo­tys, aki­vaiz­džiai, atlie­ka­mos sku­biau. Bet apie tai pla­čiau skai­tyk čia:

6) Tam, kuriam planuoti laiko nėra noro: Be sistemos.

Jei tau nėra noro (ar rei­ka­lo) pla­nuo­ti lai­ką – geriau ir nevarg­ti. Bega­lės žmo­nių gyve­no ir vis dar gyve­na nepla­nuo­da­mi savo die­nų. Gyve­na lai­min­gai net ir nebū­da­mi itin efek­ty­vūs.

Nežinau kaip jūs, bet aš dar niekad nemačiau katės planuojančios laiką.
Neži­nau kaip jūs, bet aš dar nie­kad nema­čiau lai­ką pla­nuo­jan­čios katės.  ::  Autr. Flik

Nes ko ver­tas efek­ty­vu­mas, jei tai žudo tavo kūry­biš­ku­mą ar per jį nesi­jau­ti lai­min­gas? Gal­būt esi žmo­gus, turin­tis mažai dar­bų. Arba turi vos vie­ną. Gal­būt tu, kaip mano mama, kurian­ti ran­kų dar­bo lėles, trokš­ti ramiai gyven­ti besi­džiaug­da­ma aki­mir­ko­mis ir per metų lai­kus besi­kei­čian­čiu sodu. 17

Tau pro­duk­ty­vu­mo sis­te­mos nerei­kia, jei netu­ri, ką su ta sis­te­ma veik­ti.
Ir tame nėra nie­ko blo­go.

Tai­gi pabai­gai turiu tau du klau­si­mus:

 1. O kaip TU pla­nuo­ji savo lai­ką?
 2. …Ir jei nepla­nuo­ji nie­kaip - kurį šių būdų išban­dy­si šian­dien?

Pra­šau, pasi­da­link atsa­ky­mu komen­ta­ruo­se. Juk įdo­mu! ;)

Pla­nuo­jan­tis,


 1. Išmes­ti šiuos nie­ki­nius dar­bus tau padės upės filo­so­fi­ją.

 2. Beje, reko­men­duo­ju ir liku­sį Ive­tos tink­la­raš­tį. Nepai­sant, kad jis šiek tiek miręs, kai kurie jos teks­tai išties šau­nūs.

 3. Šau­nus ir Povi­lo tink­la­raš­tis. Nėra labai išsa­mus, bet yra, ką skai­ty­ti.

 4. Vie­nas su visais savo pro­jek­tais ir idė­jo­mis var­giai apsi­suk­čiau. Todėl sam­dau redak­to­rius ir dizai­ne­rius, kuriais pasi­ti­kiu.

 5. Ne vel­tui Kan­ban buvo sukur­tas būtent Toy­o­ta gamyk­lo­je. Toy­o­ta jau ilgiau nei pusę šim­to metų yra vie­na pajė­giau­sių auto­mo­bi­lių gamin­to­jų pasau­ly­je būtent dėl šios sis­te­mos tai­ky­mo.

  Papil­do­mai: Šią sis­te­mą, kaip man pats išda­vė, nau­do­ja ir Alex Mona­co savo dizai­no pro­jek­tų įmo­nė­je. Jis daž­nai giria Trel­lo.

 6. Lie­tu­viš­kai išleis­ta 2014 metais lei­dyk­los Mijal­ba, ori­gi­na­lo kal­ba „The 7 Habits of Highly Effec­ti­ve Peo­p­le“, pir­mas lei­di­mas 1989 metais.

 7. Nors aš, asme­niš­kai, ver­tin­čiau ją tik 3 debe­si­mis iš 5.

 8. Ar paste­bė­jai, kad vie­nos geriau­sių idė­jų šau­na prausian­tis duše, sėdint auto­bu­se be tele­fo­no ran­ko­se ar, kar­tais juo­kin­gai, sek­so metu? Būtent – mes esa­me kūry­biš­kiau­si „Tin­gi­nys­tės“ aki­mir­ko­mis. Apie tai pasa­ko­ju ir „Tin­gi­nio mani­fes­te“.

 9. Kitos gali­mos vie­tos gali būti ir ankš­čiau minė­ti Trel­lo, mano nau­do­ja­mas One­No­te, popu­lia­rus Ever­no­te ar papras­čiau­siai tokio Virsmai(.lt) auto­riaus Mar­ty­no giria­mos popie­ri­nės užra­ši­nės.

 10. Šiaip, ką paste­bė­jau per savo kūry­bi­nius metus – geriau­siai nepla­nuo­ti toliau nei savai­tei į prie­kį. Per šį lai­ką gali pasi­keis­ti per­ne­lyg daug. Apie nepla­na­vi­mo nau­dą ir kny­go­se kaip Jason Fried „Nedirbk“, kurios mano rašy­tą apžval­gą irgi gali per­skai­ty­ti.

 11. Yra ir lie­tu­viš­kas ver­ti­mas, tačiau šia­me lei­di­me buvo gau­su ver­ti­mo klai­dų ir iliust­ra­ci­jų neati­ti­ki­mų. Reko­men­duo­ju šią sutrauk­tą ver­si­ją ang­liš­kai.

 12. Taip, tai ofi­cia­lus pava­di­ni­mas…

 13. Nes tai gal­būt yra svar­biau.

 14. Kurių gal­būt tau išvis nerei­kia atlik­ti…

 15. Pana­šiai, kaip išmo­kau anks­ty­vo kėli­mo­si iššū­kio metu. Jei daž­nai ati­dė­lio­ji – reko­men­duo­ju per­skai­ty­ti šį pasa­ko­ji­mą.

 16. Sis­te­mos auto­rius yra vie­nas tų auto­rių, kurie ver­ti­na infor­ma­ci­ją, ne jos išvaiz­dą, tai­gi štai jo pil­nas tink­la­raš­tis. Gali būti sudė­tin­ga ką ras­ti, bet kai rasi – apsi­džiaug­si. :)

 17. Beje, dėl šio ramaus sodo aš ir apsi­gy­ve­nau tėvų kai­my­nys­tė­je. Tarp mūsų skly­pų nebe­li­ko nė tvo­ros ir pava­sa­rius lei­džiu po dar sene­lių sodin­to­mis obe­li­mis.

38 nuomonės... Prisidėk ir tu!

Rikiuoti pagal:   naujausius | seniausius | mėgstamiausius