Vasara be Facebook

Straipsnio autorius: Danielius Goriunovas / Debesyla

Danielius Goriunovas / Debesyla

Dalinuosi ką patyręs, nes kažkas paprašė.

Kas tokia?

Va­sa­ra. Nuo šian­dien (bir­že­lio 8 die­nos arba, jei pri­si­jung­si, vė­liau) iki rug­sė­jo 1 d. 00:00. Arba, jei nori, trum­piau – tik mė­ne­sį ar sa­vai­tę. Bet aš 3 mė­ne­sius, nes orai šau­nūs ir va­sa­ra pui­kus metas su­si­tel­ki­mui!

Ką da­ry­ti?

Be Fa­ce­bo­ok (www.​fa­ce­bo­ok.​com). Ne­si­nau­do­ti savo pa­sky­ra.

Kažko trūks­ta?

Ne­ma­nau – juk ne­reiš­kia, kad rei­kia iš­si­trin­ti FB Mes­sen­ger iš te­le­fo­no ar kom­piu­te­rio (www.​mes­sen­ger.​com) – vis tiek ga­lė­si vos per ke­lias aki­mir­kas su­si­siek­ti su kiek­vie­nu drau­gu, šei­mos nariu, pa­žįs­ta­mu ir pa­žįs­ta­mais. Jei no­rė­si.

Aišku, jei nori, gali vi­siš­kai de­ak­ty­vuo­ti savo pa­sky­rą. Aš tie­siog liau­siuos vaik­šio­jęs į www.​fa­ce­bo­ok.​com te­le­fo­ne (per ap­li­ka­ci­ją) ar kom­piu­te­ry­je, o jei labai pa­gaus lom­kės – už­si­blo­kuo­siu jį vel­niop per vieną šių ap­li­ka­ci­jų.

Kodėl?

Nes tai gerai.

Ne, rim­tai, kodėl gerai?

Na…

  • Už­kniso laiko trū­ku­mas? Ti­kė­ti­na, kad Fa­ce­bo­ok por­ta­le KAS­DIEN pra­lei­di bent po 1-2 va­lan­das, jei esi vi­du­ti­nis Lie­tu­vis. Ne­ti­ki? Tada sa­vai­tę prieš iš­ban­dyk vieną šių leng­vų būdų su­skai­čiuo­ti šį laiką in­ter­ne­te.
  • Už­kniso dal­ba­jo­bai, pra­šan­tys tavo dė­me­sio, laiko, pa­gal­bos ir..? Spėk ką – nors jie ne­si­liaus to darę (nes jie yra ant tiek bukapro­čiai), bet dabar to pra­šys ma­žiau. Ga­lė­si jiems pa­sa­ky­ti “Žėk, bičas/čiole, čiuošk, ne­tu­riu laiko šitam ba­rach­lo”. Arba kaž­kaip gra­žiau. Na, čia kaip jau no­rė­tum.
  • Už­kniso šūdas gal­vo­je? Dur­nos “nau­jie­nos”, idio­tiš­ki mėmai, in­ter­ne­ti­niai skan­da­lai ir click­bait ant­raš­tės “Spausk Čia Ir Tai Su­spro­gins Tavo Sme­ge­nis”? Manau, kad jei skir­si ma­žiau laiko šlamš­tui, ga­lė­si per­skai­ty­ti ir pa­žiū­rė­ti dau­giau nau­din­gų knygų, lie­tu­viš­kų ir ang­liš­kų tink­la­raš­čių, se­mi­na­rų, prog­ra­mų, se­ria­lų… Ar, galų gale, nueit į tą su­šik­tą te­at­rą, apie kurį tau jau pen­kis mė­ne­sius ūžė ausis žmona, vyras ar tavo siela.

O ką jei ne­no­riu?

Tai tavo bėdos.

O ką jei noriu?

Tai mūsų bėdos.

Nors, iš­ties, tokia ir bėda – jei ne­pa­tiks, ga­lė­si tie­siog mesti vi­du­ry­je eks­per­i­men­to. Nie­kas ne­teis. Svar­bu, kad tau būtų smagu.

Ką turiu pa­da­ryt, kad pra­dė­čiau?

Tie­siog pra­dė­ti.Tuo­jau duo­siu ke­lias re­ko­men­da­ci­jas, ką ga­lė­tum pa­da­ry­ti, bet šiaip – pra­džia yra pra­džio­je. Įžan­gų ne­rei­kia.

Tai kada pra­de­dam?

Aš – bir­že­lio 8 dieną. Bet tu gali bet kada– ankš­čiau, vė­liau, kaž­kur ki­to­je di­men­si­jo­je ir nau­do­jan­tis ki­to­kiu ka­len­do­riu­mi… Žo­džiu, tavo rei­ka­las, kad tau tai būtų smagu – ne­pri­žiū­rė­siu tavęs.

PRI­SI­MINK SVAR­BŲ DA­LY­KĄ: Ne­svar­bu, kad kaž­kas jau pra­si­dė­jo – vi­sa­da gali pri­si­jung­ti vi­du­ry­je arba pa­kar­to­ti pa­si­bai­gus!

Re­ko­men­da­ci­jos?

Štai, ką galiu pa­sa­ky­ti iš savo pa­tir­ties 3 mė­ne­sius gy­ve­nant be in­ter­ne­to:

  • Gal­būt tau at­ro­do, kad Fa­ce­bo­ok tau BŪ­TI­NAS dar­bui. Tai gali būti tiesa. Bet tuo­met pri­si­mink šį iš­šū­kį, kai iš­ei­si va­sa­ros ato­sto­gų ar il­ges­niam sa­vait­ga­liui. Tokių tik­rai bus. Užuo­mi­na: JO­NI­NĖS + MIN­DĖ­Ė­Ė­Ė­Ė­ĖĖ.
  • Jei rei­kia pa­si­ruo­ši­mo… Pa­si­ruošk. Gali iš anks­to baig­ti svar­bes­nius dar­bus, pa­ra­šy­ti ži­nu­tes drau­gams, gauti jų tikrų pašto dė­žu­čių ad­re­sus, kur nu­siųs­tum laiš­ką ar at­vi­ru­tę iš tavo ato­sto­gų kraš­to… Jei tik rei­kia.
  • Tai leng­viau, nei skam­ba.

Pri­si­jung­si?

Debesyla