Jei kada klau­sei savęs, kaip ras­ti savo gyve­ni­mo tiks­lą, jį pasiek­ti, sukur­ti kaž­ką neįti­kė­ti­no ir (ar) pada­ry­ti savo gyve­ni­mą leng­ves­niu…

…Tu esi tin­ka­mo­je vie­to­je.

Kas kelias savai­tes Debe­sy­lo­je pasi­ro­do straips­niai šio­mis temo­mis. Ir pir­miau­siai apie juos suži­no Debe­sy­los pre­nu­me­ra­to­riai.

Tu gali tap­ti vie­nu jų.

Ir taip – pre­nu­me­ra­to­riai gau­na tai, ko negau­na kiti lan­ky­to­jai: slap­tų dova­nų, kitur nepub­li­kuo­ja­mų straips­nių ir kitų sma­gių siur­pri­zų!