Pirmą kartą čia?
Atnaujinta:

Išsikelk sau NEĮMANOMŲ iššūkių ir tapk laimingu (Gidas)

Ar kar­tais jau­tie­si lyg…

 • …Tavo gyve­ni­mas per­ne­lyg nuo­bo­dus?
 • …Die­nas švais­tai užsi­im­da­mas atei­čiai nenau­din­ga veik­la?
 • …Gyve­ni neįdo­mų ir nesėk­min­gą gyve­ni­mą?

Arba papras­čiau­siai jau­ti nuo­bo­du­lį dar­be ar moks­luo­se, o viso­kios dep­re­si­jos sle­pia­si čia pat, už kam­po?

Gali būti, jog nesi pakan­ka­mai drą­sus bepro­tis.

Ir tai yra blo­gai. Labai tikė­ti­na, kad tai pag­rin­di­nė prie­žas­tis, kodėl jau­tie­si taip pras­tai. Jei ne vie­nin­te­lė prie­žas­tis…

Iššūkių trūkumas tave nužudys
(Bet yra būdas to išvengti)

„Man nuo­bo­du tiek, kad tuoj mir­siu.“

Mano žodžiai bro­liui, kai buvau 10-ties

Tu tur­būt jau tai paste­bė­jai: mums patin­ka savo gyve­ni­mus dary­ti pato­ges­niais ir malo­nes­niais. Tai visas mūsų kas­die­ny­bės sie­kių, sva­jo­nių, dar­bų varik­lis.

Dau­giau sal­dai­nių, gra­žes­nių namų, geres­nių san­ty­kių su sutuok­ti­niais, galiau­siai – pra­ban­ges­nio kars­to ar įspū­din­ges­nio gerų dar­bų pali­ki­mo.

Jei kas sako, kad to nemėgs­ta – gali būti, jog meluo­ja. Nes net didžiau­si val­ka­tos ban­do ras­ti ska­nes­nio ir piges­nio vyne­lio, nei pir­ko vakar, o nir­va­ną pasie­kia tik retas vie­nuo­lis.

Tie­sa tokia, kad jei žmo­gus nie­ko neda­ro – jis sto­vi vie­to­je. O jei sto­vi vie­to­je – jam daro­si nuo­bo­du. Mir­ti­nai nuo­bo­du. Tie­sio­gi­ne šio žodžio pras­me.

Ir tai nėra kaž­koks mano išsi­gal­vo­ji­mas:

 1. Ilga­lai­kis įka­li­ni­mas vie­nu­tė­je, be gali­my­bių užsi­im­ti nors kokia veik­la, yra lai­ko­mas stip­riu psi­cho­lo­gi­nio kan­ki­ni­mo būdu; 1
 2. Ruti­na ir užda­ru­mas suke­lia psi­cho­lo­gi­nes trau­mas; 2
 3. Išėji­mas į pen­si­ją trum­pi­na gyve­ni­mus; 3
 4. Geriau­sias pra­t­i­mas įgau­ti moty­va­ci­jos yra nie­ko neda­ry­ti bent kelias minu­tes4

…Ir taip toliau.

Vie­nin­te­lis būdas išveng­ti mir­ties arba pras­tos savi­jau­tos
yra kas­dien imtis kaž­ko nau­jo.

Ir aš kal­bu apie visiš­kai nau­jus daly­kus. Kokių net nema­nei, jog galė­tum kada imtis, nes jau įpra­tai elg­tis kitaip.

Tapk bepročiu ir padaryk tai, kas atrodo neįmanoma.

Ne, saky­da­mas „tap­ti bepro­čiu“ nesiū­lau tau nuo­gam bėgio­ti po mies­to cent­rą ar pra­dė­ti kolek­cio­nuo­ti paš­to žen­klus. 5

Saky­da­mas „tap­ti bepro­čiu“ siū­lau pada­ry­ti tai, ko nie­kad ankš­čiau nebū­tum net pagal­vo­jęs dary­ti. Pada­ry­ti tai, kas tau būtų nau­ja patir­tis.

Ar gir­dė­jai apie tokį Bepro­tiš­kų tiks­lų sąra­šą?

Tai sąra­šas tiks­lų, kuriuos nori pasiek­ti, tačiau jie atro­do neįma­no­mi. Todėl, kad dar vis neži­nai, kaip tai pada­ry­si arba tau vel­niš­kai bai­su. Toks tiks­lų sąra­šas geres­nis už įpras­tas nau­ja­me­ti­nes 6 sva­jo­nes. Jis pri­ver­čia patik­rin­ti, ko tau dar trūks­ta, kad galė­tum pasiek­ti savo tiks­lą.

Jei dar nesu­si­kū­rei savo bepro­tiš­kų tiks­lų sąra­šo,
reko­men­duo­ju tą atlik­ti dabar.

Na, nebūk višta - jei jau iki čia perskaitei... Pradėk!

O tuo­met gali­ma pada­ry­ti dar geriau.
Gali­ma tuos bepro­tiš­kus iššū­kius įveik­ti vie­ną po kito.

Neįma­no­mų iššū­kių metai – tai metai, per kuriuos PASIEKSI tuos, rodos neįma­no­mus, tiks­lus.

Vie­ną po kito išbrauk­si jau pasiek­tas sva­jo­nes iš sąra­šo… Ir taip grą­žin­si džiaugs­mą į savo gyve­ni­mą.

Neįmanomų iššūkių metai.

Leng­ves­niam iššū­kių sie­ki­mui 7, pata­riu lai­ky­tis kelių tai­syk­lių:

Pirma. Vienas tikslas.

Tau rei­kės dėme­sio ir kant­ry­bės. Iššū­kis taip vadi­na­mas ne vel­tui. Tavo bepro­tiš­kas tiks­las nėra kaž­koks pre­ky­bi­nin­kų sukur­tas „Iššū­kis surink­ti 30 lip­du­kų nau­jai kep­tu­vei“, tai vien pagal api­brė­ži­mą bus sun­ku.

Nešvais­tyk savo lai­ko ir jėgų dviems tiks­lams vie­nu metu. Tau gali atro­dy­ti, kad galė­tum to imtis kar­tu… 8 Tačiau šitaip gali­mai grei­tai save per­ne­lyg išse­kin­si.

Apsi­ri­bok vie­nu tiks­lu vie­nu metu. Pada­ryk tai, pasiek tai.
…Ir džiau­kis per­ga­le!

Antra. Beprotiškai, tačiau suskaičiuojamai.

Bepro­tiš­kas tiks­las nereiš­kia, kad jis turė­tų būti „Užka­riau­ti pasau­lį!! Cha-cha-cha-cha­aaaaa! *Čia įterpk čia dau­giau mania­kiš­ko juo­ko*“.

Nesa­kyk, kad nori skir­ti dau­giau dėme­sio hobiams. Nesa­kyk, kad nori kas­dien bėgio­ti. Nesa­kyk, kad nori išmok­ti megz­ti.

…Užtat sakyk ką, kiek ir kada dary­si.

Pavyz­džiui:

 • „Aš kas­dien tink­la­raš­ty­je Danieliusg(.lt) išlei­siu po nau­ją straips­nį, kuris bus mažiau­siai 1% ilges­nis nei vakar.“
 • „Aš vie­ną mėne­sį visiš­kai išjung­siu sau inter­ne­tą ir šis mėnuo bus gruo­dis.“
 • „Aš Čeki­jo­je ban­dy­siu susi­pa­žin­ti su 100 nau­jų, tar­pu­sa­vy­je nesu­si­ju­sių žmo­nių ir klau­si­nė­siu jų klau­si­mų apie gyve­ni­mą.

…Ir, kas geriau­sia – visi šie pavyz­džiai visiš­kai rea­lūs, nes šiuos tris iššū­kius jau esu sau išsi­kė­lęs. Du iš tri­jų jau įvei­kiau. 9

Apsi­brėžk savo iššū­kį ir jį užsi­ra­šyk teks­tu, kad
pra­si­dė­jus sun­ku­mams nepra­dė­tum dary­ti sau išly­gų.

Jei tavo iššū­kis pana­šus į „Vie­ną mėne­sį neger­ti jokių alko­ho­li­nių gėri­mų“, tai vie­na die­na griau­na visą esmę. Pana­šiai ir su kitais iššū­kiais. Bet nebi­jok – šis griež­tu­mas nėra blo­gai, jei vado­vau­sie­si tre­čiuo­ju pata­ri­mu.

Trečia. Siek to, kam turi motyvą.

Tur­būt nėra nie­ko blo­giau, nei siek­ti sve­ti­mų sva­jo­nių. Na ir kas, kad dabar visi nori nubėg­ti mara­to­ną? Ar dėl to pri­va­lai bėg­ti ir tu?

Ne, nepri­va­lai.

Tai­gi rin­kis iššū­kius, kuriais tikė­tum.

Kaip aš rin­kau­si mėne­sį be inter­ne­to, nors mane kiti vadi­no keis­tuo­liu. 10 Arba kaip rin­kau­si augin­tis tokius ūsus, nors mama sakė, kad jie man netiks. 11

Galiausiai. Atsimink savo nuotykį. Tada mokykis.

Nepri­ža­du, kad tau pavyks iš pir­mo­jo ban­dy­mo. Man pačiam tai retai pavyks­ta, abe­jo­ju, kad yra ir bent vie­na sėk­min­go žmo­gaus biog­ra­fi­ja, kuriam visa­da vis­kas sekė­si… 12

…Tai­gi pasi­nau­dok savo poty­riais – moky­kis.

O kad tai pada­ry­tum, tau rei­kės:

a) Užsi­ra­ši­nė­ti savo pro­g­re­są. Kas­dien, kas savai­tę, vis­kam pasi­bai­gus arba po kiek­vie­no nau­jo žings­ne­lio.

b) Skai­ty­ti savo pro­g­re­są. Pri­si­min­ti, ką darei, ką jau­tei, kodėl sau kėlei kaž­ko­kias prie­lai­das… Ir paly­gin­ti su tuo, kas įvy­ko.

Vis­gi – tai ir yra moks­li­nis moky­mo­si pro­ce­sas. Todėl šiems neįma­no­mų iššū­kių metams vedu VIEŠĄ die­no­raš­tį. 13

Ir taip pama­žu įvei­kia­mi neįma­no­mi tiks­lai!

O dabar užduo­tis tau. Pasi­da­link:

 1. Kokio iššū­kio norė­tum imtis tu?
 2. O gal jau pra­dė­jai siek­ti kokio tiks­lo? Koks jis?

Tai bus pir­ma­sis tavo žings­nis!

Iššū­kius kelian­tis,


 1. Apra­šo­ma Tra­cy Hre­sko (2006) „In the Cel­lars of the Hol­low Men“ ir Jung­ti­nių Tau­tų Žmo­gaus tei­sių dekla­ra­ci­jo­je (1948).

 2. Kaip Stu­art Gras­sian (2006) „Psy­chiat­ric effects of soli­ta­ry con­fi­ne­ment“.

 3. Kaip Tsai Shan ir kt. (2005) „Age at reti­re­ment and long term sur­vi­val of an indust­rial popu­la­tion“ ir Chris­ti­na Bamia ir kt. (2007) „Age at Reti­re­ment and Mor­ta­li­ty in a Gene­ral Popu­la­tion Samp­le“.

 4. Kaip esu paste­bė­jęs aš ir tikiu tu. Paban­dyk pažiū­rė­ti į vie­ną taš­ką bent 3 minu­tes bei nie­ko negal­vo­ti. Ilgai neiš­tę­si.

 5. Nors jei nori, tai nedrau­siu. Kolek­cio­na­vi­mo hobiai pade­da suvie­no­din­ti šir­dies rit­mą, o bėgio­ji­mas nuo­gam – ska­ti­na grei­tes­nę medžia­gų apy­kai­tą, tai­gi grei­čiau liek­nė­ji.

 6. Kalė­di­nes, „Nuo gim­ta­die­nio“, „Nuo kito pir­ma­die­nio“…

 7. Taip, tai šiek tiek pana­šu į pasa­ky­mą „Poe­tiš­kes­nei mate­ma­ti­kai“, bet iššū­kiai netu­rė­tų būti TOKIE sudė­tin­gi, kad numir­tum. Iššū­kiai turė­tų būt tik tokie, kad tave nuves­tų į Tėk­mės būse­ną.

 8. Tie­są sakant, tikė­ti­na, kad tu ir gali!

 9. Tai Metai su rašy­mu, kuriuos dar tęsiu ir Mėnuo be inter­ne­to bei Mėnuo su pažin­ti­mis, kuriuos įvei­kiau.

 10. Pasi­ro­do inter­ne­tas – šven­ta kar­vė, kurio atsi­sa­ky­ti neva­lia.

 11. Man atro­do, kad ji šian­dien jau su tuo susi­tai­kė. ;-) Ūsai man sma­gu ir tiek!

 12. Net Jėzus per­ėjo tą pačią Jose­ph Camp­bell apra­šo­mą Hero­jaus kelio­nę. Šis visų mitų pag­rin­das ne vel­tui yra pag­rin­das – tai tik­ra.

 13. Atnau­ji­ni­mas: Paste­bė­si, kad die­no­raš­tis vie­nu metu nutrūks­ta. Pasi­ro­do die­no­raš­čio rašy­mas man buvo kar­tu papil­do­mas iššū­kis – ne taip ir pati­ko tą dary­ti. Mie­liau į savo užra­šų sąsiu­vi­nį rašiau kas­sa­vai­ti­nes ata­skai­tas len­te­lė­mis, pana­šias į šias.

25 nuomonės... O ką manai tu?

avatar
naujausius seniausius mėgstamiausius
trackback

[…] aš mėgs­tu kal­bė­ti apie nau­jus tiks­lus ir iššū­kius, (Ehei! Iššū­kių sąra­šai, iššū­kių metai… Tur­būt paste­bė­jai. turė­tum supras­ti, kad vie­nas baig­tas dar­bas yra geriau, nei […]

Gedas

Tiks­las – 20 die­nų be nei­gia­mų emo­ci­jų :) . Jei­gu užei­na nei­gia­mas jaus­mas arba kas nors išmu­ša iš pusiau­svy­ros, gali­ma pasi­tai­sy­ti per 1 minu­tę, min­ty­se arba bal­su išta­rus sau – „Pra­šau anu­liuo­ti šitą nega­ty­vą iš mano Die­viš­kos esy­bės“ :D . Kiek žinau tokį meto­dą siū­lo gar­siau­sias visų lai­kų coacher’is – gyve­ni­mo tre­ne­ris ir NLP spe­cia­lis­tas Ant­ho­ny Rob­bins ;) . Šitas žmo­gus mil­ži­nas turi Die­viš­ką galią ;)

Jolita

O įma­no­ma per mėne­sį para­šyt magist­ro ant­rą dalį (tiria­mą­ją)?

Danielius

Baka­lau­ri­nį dar­bą (sta­ty­bos inži­ne­ri­jos) gali­ma per vie­ną savai­tę, jei nak­ti­mis mini­ma­liai mie­gi. Tai­gi manyč per mėne­sį įma­no­ma gal, nors neži­nau.

Klau­si­mas irgi kiek pini­gų nori­si leis­ti. Jei pačiam dirb­ti – ilgiau nei dalį (kur tik mecha­ni­nis dar­bas) nupirk­ti. :-D

Viltė

Mėne­sis (jei išeis ir 2) be sal­du­my­nų, šoko­la­dų ir t.t… Ir nors vie­ną, dvi die­nas per savai­tę nuei­ti į basei­ną. :)

Kamile

Atsi­kra­ty­ti tin­gė­ji­mo. Pasi­ža­du sau visą mėne­sį vos tik gimus įdė­jai iškart pra­dė­ti siek­ti jos įgy­ven­di­ni­mo be jokių ati­dė­lio­ji­mų.

Danielius

Pui­kus tiks­las! Po mėne­sio papa­sa­kok kaip sekė­si. :))

Wault

Šia vasa­rą numin­ti dvi­ra­čiu į Ang­li­ją.

AKVILĖ

Nie­ko nekal­tin­ti , nesi­skųs­ti ir nesi­tei­sin­ti mėne­sį , na skam­ba gal ir sun­kiai , bet vie­ną savai­tę jau išt­vė­riau .

Danielius

Šau­nuo­lė esi, Akvi­le! :)

Pra­šau po dar kitos sėk­min­gos savai­tės pasi­da­link kaip seka­si. ;)

KrisTina

Per 2 valan­das išmok­ti visus gvū­no gali­nės kojos ir pil­vo sie­nos rau­me­nis, jų loty­niš­kus pava­di­ni­mus, atlie­ka­mas funk­ci­jas, taip pat pra­džios ir pabai­gos taš­kus. Sėk­mės man gyve­ni­me :DD Bet jei įro­dy­siu sau, kad įma­no­mai tai, vadi­na­si įma­no­ma vis­kas. Nors ant­ru tei­gi­niu tikiu labiau, tad perf­ra­zuo­siu dėl savęs – vis­kas yra įma­no­ma, todėl ir TAI yra įma­no­ma :DDD

Danielius

Tai egza­mi­nui? :D

Eddie

Tiks­las aplenk­ti vie­ną žino­miau­sių psi­cho­lo­gi­jos tink­la­pių Lie­tu­vo­je :)

Danielius

O pala, o kuris skai­to­mas didžiau­siu? Šau­nus tiks­las! :))

Augustas

Per die­ną para­šy­ti nors 1 C++ prog­ra­mą.

Virgutė Tulevičiūtė

Tiks­las spor­tuo­ti.… Ilgiau nei dvi savai­tes.. Ir dar… Egza­mi­nus gerai išsi­lai­ky­ti, bet iki sesi­jos tik savai­tė­lė. Bet tik­riau­siai tai ir yra bepro­tiš­ka:))

Danielius

Oi, žinau tą jaus­mą. Pats su atsi­skai­ty­mais prieš sesi­ją vargs­tu. Sek­mės, Vir­gu­te! :))

Vilius

Išmok prog­ra­muo­ti ruby

Kristina

Dabar tiks­las- išsi­lai­kyt egza­mi­nus ir gau­ti vai­ruo­to­jo pažy­mė­ji­mą!

Danielius

Gerai, vai­ruo­to­jo pažy­mė­ji­mą gau­ti jau šis tas, bet egza­mi­nus? Ar pala, tu apie tuos žiau­riuo­sius abi­tū­ros? ;)