Pirmą kartą čia?
Atnaujinta:

Kas nutiks, jei kasdien rašysi po 500 žodžių?

Perspėjimas:

Esu išlei­dęs ir nau­jes­nį pasa­ko­ji­mą, apie kas­die­ni­nį rašy­mą (1667 žodžiai kas­dien), taip pat 2016–2017 metai yra mano kas­die­ni­nio rašy­mo metai.  Reko­men­duo­ju pir­miau per­skai­ty­ti tai.

- Danie­lius

Kiek pavė­luo­tai, bet valio (valio, valio) – vasa­ris bai­gė­si! O su juo bai­gė­si ir tre­čia­sis, Mėne­sio su bent 500 kas­dien para­šy­tų žodžių, iššū­kis.

Išban­dy­mo tiks­las buvo gana papras­tas: kas­dien para­šy­ti po vien­ti­są, riš­lų ir bent 500 žodžių ilgo teks­tą. Nesvar­bu, apie ką jis ir ką dary­ti para­šius. 1 Už pra­leis­tas die­nas atbu­li­ne data pri­ra­šy­ti nega­li­ma.

Šio išban­dy­mo ėmiau­si tikė­da­ma­sis išmok­ti ir įpras­ti rašy­ti, pato­bu­lin­ti savo dis­ci­p­li­nos įgū­džius, išban­dy­ti nau­jus rašy­mo būdus.

…Ir tiks­lą pasie­kiau. Dali­nai.

Iššūkio suvestinė - pusė mėnesio veltui.

Nors šį mėne­sį para­šiau rekor­di­nius 8–9 pil­nus teks­tus, bet tik 8 iš 28 die­nų (28.6%) die­nų pasie­kiau užsi­brėž­tą 500 žodžių kar­te­lę. Per dar 5 iš 28 die­nų (17.9%) para­šiau mažiau, o per liku­sias 14 nepa­ra­šiau nė žodžio.

Pri­si­pa­žin­siu – mėne­sio gale dėl to jau­čiau­si sutriuš­kin­tas. Man nepa­vy­ko pasiek­ti to, ką pla­na­vau.

Net ir atme­tus 4–6 die­nas, kai ilsi­nau gal­vą būda­mas su savo mer­gi­na ar kai suge­bė­jau pamirš­ti iššū­kį suvis, lie­ka skai­čius, kurio visai nesi­no­rė­tų rašy­ti į savo pasie­ki­mų kny­ge­lę.

Oi!

Bet vis­gi, šio to aš suge­bė­jau išmok­ti, kas turė­tų padė­ti atei­ty­je.

Tai mano stalas besiruošiant rašyti - planuojant naują tekstą ir atrenkant argumentus
Tai mano sta­las besi­ruo­šiant rašy­ti – pla­nuo­jant nau­ją teks­tą ir atren­kant argu­men­tus

3 maži atradimai, kuriuos suvokiau per mėnesį su rašymu

1) Vakaras nėra idealiausias laikas rašybai.

Ar, išties, bet kokiai veik­lai, rei­ka­lau­jan­čiai dėme­sio ir pro­ti­nių jėgų. Tą patį paste­bė­jau ir mėne­sio be video pra­mo­gų metu.

Atnau­ji­ni­mas: Šis atra­di­mas šian­dien, po kelių metų nuo iššū­kio, neat­ro­do toks įspū­din­gas. Kaip rodo moks­li­niai tyri­mai 2 ar mar­ke­tin­go spe­cia­lis­tų žinios 3, pavar­gę mes visa­da pri­ima­me blo­giau­sius pasi­rin­ki­mus, o pasi­tei­si­ni­mų tin­gi­niui ran­da­me dau­giau­siai.

Šie neda­ry­mo ar „Per­ku, nes tai grei­ta“ spren­di­mai yra logiš­ki – mūsų sme­ge­nys žino, kad jei nepa­il­sė­si­me ar neban­dy­si­me kar­py­ti kam­pų, tai per­si­dirb­si­me ir gali­mai susirg­si­me. 4

…Tačiau šie spren­di­mai iman­tis iššū­kių ar poky­čių – gali­mai žalin­gi.

Nema­nyk, kad vel­tui spor­ti­nin­kai bei tre­ne­riai, kaip Ignas Bakė­jus, 5 taip giria kėli­mą­si iš lovos anks­čiau, nei tau įpras­ta. Tos kelios minu­tės, ypač turint prie­žas­tį atsi­kė­li­mui, 6 yra bent ketur­gu­bai 7 ver­tin­ges­nės nei dar­bas prieš mie­gą.

Dėl šios prie­žas­ties savo dabar­ti­nį rašy­mą, kal­bų moky­mą­si ir mankš­tas supla­nuo­ju rytui. Ne per­dė­tai anks­ty­vam, 8 bet vis­gi rytui.

2) Rašymas reikalauja pasiruošimo.

Leng­va many­ti, kad rašy­to­jai visą die­ną geria kavą, o tada, neti­kė­tai į gal­vą šovus iš pis­to­le­to 9 genia­liai min­čiai, para­šo teks­tą vos per kelias lais­vas aki­mir­kas. Dali­nai to tikė­jau­si ir aš.

Tačiau paty­riau, kad kai kuriais vaka­rais ilgiau užtruk­da­vau
gal­vo­da­mas temą, nei rašy­da­mas.

O para­šy­ti 500 žodžių teks­tą, jei min­tys lie­ja­si sklan­džiai, spė­ju per valan­dą. 10 Kas… Šiek tiek pro­ce­są ištem­pia.

Taip supra­tau, kad geriau­siai pra­dė­ti, kai turi pasi­ruo­šęs pla­ną. Jis netu­ri būti tiks­lus – svar­bu, kad idė­ja būtų užfik­suo­ta ne vien gal­vo­je. 11

3) Rašymui reikia laiko. Daugiau, nei manai.

Iššū­kio metu dariau klai­dą – vaka­rais rašy­mui palik­da­vau vos po 1 ar 1,5 valan­dos. Jei min­tys lie­ja­si sklan­džiai, taip, to pil­nai užten­ka, bet visai kas kita, jei jos vie­na už kitos kliū­na.

Jau nekal­bant apie rašy­to­jams įpras­tą susi­tel­ki­mo trū­ku­mą. 12

Ką nuo šiol darysiu kitaip?

Vie­na aiš­ku – rašy­mas vaka­rais, kai esu pavar­gęs po įtemp­tos (ar ne tiek) die­nos, nepa­si­tei­si­no. Senais lai­kais aš rašy­da­vau rytais ir man tai tiko. Todėl vėl dar­bams skir­siu lai­ką die­nos pra­džio­je.

Taip pat, dar mėne­sio pra­džio­je, išme­čiau savo skir­tin­gus sąsiu­vi­nius ir pali­kau tik po vie­ną užra­šams, die­no­raš­čiui bei stu­di­joms. Tas vie­nin­te­lis sąsiu­vi­nis lei­do nepa­mes­ti idė­jų nau­jiems teks­tams – keti­nu juo ir toliau nau­do­tis.

Tikiuo­si taip įpra­siu ir išmok­siu rašy­ti efek­ty­viau. Nors ir mėne­sio truk­mės iššū­kis bai­gė­si, bet vis dar siek­siu rašy­ti po 500 žodžių per die­ną. Tai tapo vie­na iš mano nau­jų sva­jo­nių!

Atnau­ji­ni­mas: Ir sva­jo­nė pil­do­si. 2016–2017 metai tapo mano kas­die­nio rašy­mo metais.

Ir turiu mažą klausimą tau:

O kaip Tu pri­si­ver­ti įveik­ti savus iššū­kius?

Pri­si­ža­di ką nors pasi­do­va­no­ti, jei pasiek­si tiks­lą? Nau­do­ji Dže­da­jų įti­ki­nė­ji­mo triu­kus savo gal­vai? O gal pasi­sam­dai tre­ne­rį, kad šis tave ste­bė­tų ir pri­min­tų, ką turė­tum dary­ti? 13

Pasi­da­link savo patir­ti­mi komen­ta­ruo­se. Juk gali padė­ti kitiems! :)

Tau rašan­tis,


 1. Atnau­ji­ni­mas: Taip, tai gana papras­ta sąly­ga. Bet 2013 metų sau­sio 26 die­ną nuo papras­tų sąly­gų rašy­mui ir pra­dė­jau.

 2. Pavyz­džiui 2010 metais atlik­ta­me „Ext­ra­neo­us fac­tors in judi­cial deci­sions“ tyri­me per 10 mėne­sių buvo tir­ti Izra­e­lio tei­sė­jų spren­di­mai. Paste­bė­ta, kad prieš pie­tus tei­sė­jų spren­di­mai buvo griež­čiau­si ir grei­čiau­si, o papie­ta­vus – lais­ves­ni ir tru­ko ilgiau.

 3. Yra ruo­šia­mios spe­cia­lios trum­pa­lai­kės mar­ke­tin­go kam­pa­ni­jos, o par­duo­tu­vė­se „Para­gauk nemo­ka­mai“ sten­dai nukreip­ti į alka­nus pir­kė­jus.

 4. Išsa­miau apie per­si­dir­bi­mo žalą svei­ka­tai rašau kny­go­je „Tin­gi­nio Mani­fes­tas“.

 5. Vie­nas bepro­tiš­kiau­sių spor­ti­nin­kų ir tre­ne­rių Lie­tu­vo­je. Mano vie­nas hero­jų.

 6. Jei turi ryti­nių „Dar kelios minu­tės…“ ati­dė­lio­ji­mų prob­le­mą, reko­men­duo­ju per­skai­ty­ti šį straips­nį. Išspręs arba bent padės ją geriau suvok­ti.

 7. Na gerai, šiam skai­čiui netu­riu pag­rin­di­mo.

 8. Nes galiu sau leis­ti pamie­go­ti iki sau­lė pakils – žie­mos metu 9-tos valan­dos ryto.

 9. Pokš­tas apie Heming­vė­jų. :-)

 10. Atnau­ji­ni­mas: Šian­dien, po 3 metų rašy­mo tre­ni­ruo­čių, per valan­dą para­šau apie 1500–2000 žodžių, pri­klau­so­mai nuo temos. Reko­men­duo­ju Rachel Aaron kny­gą „2k to 10k: Wri­ting Fas­ter, Wri­ting Better, and Wri­ting More of What You Love“, jei tau irgi nori­si išmok­ti rašy­ti grei­čiau.

 11. Aš idė­joms nau­do­ju mažus, iš užra­ši­nės išplėš­tus lapu­kus. Tačiau tu gali nau­do­ti Trel­lo, Ever­no­te ar kitas užra­šų sis­te­mas.

 12. Kai kurie auto­riai, kaip Aus­tin Kleon, tai ver­ti­na kaip tei­gia­mą savy­bę – užsi­imant hobiu ir skai­tant atsi­tik­ti­nius teks­tus įgau­ni krū­vą nau­jų idė­jų. Kiti, kaip suo­mių didžė­jus Ilpo, ver­ti­na kaip nei­gia­mą.

 13. Kaip vai­ki­nas, pasi­sam­dęs mer­gi­ną, kad ši trenk­tų jam, vos tik jis įlįs į inter­ne­tą.

16 nuomonės... O ką manai tu?

avatar
naujausius seniausius mėgstamiausius
Fortunatas
Tik­ri, iššū­kių pri­pil­dy­ti, 2014 – ieji. Esu išban­dęs kol kas vie­nin­te­lį savi­mo­bi­li­za­ci­jos pro­jek­tą – tai „po nuo­trau­ką kas­die­ną“. Buvo trys kar­tai, kuo­met gal­vo­jau, kad mesiu – tokie kri­zi­niai perio­dai, kai atro­do jau nufo­to­gra­fa­vai vis­ką, kas tik įma­no­ma, bet po to tar­si vėl akty­vuo­ja­si užtai­sas ir pra­de­di iš nau­jo. Tie­sa, gal­vo­jant ir ruo­šian­tis pas­ku­ti­nei metų nuo­trau­kai gruo­džio 31 d. vos vos labai rim­tai nesu­si­py­kau su šei­my­na – visi Nau­jo­ie­siems ruo­šia­si, o aš kaž­kur iš namų :)) Rašy­ti teks­tus tik­rai neleng­va. Pats jau n-iolik­tą kar­tą ban­dau atgai­vin­ti savo blo­gą, bet ko las neran­du užtai­so, kuris vež­tų, todėl net jei tiks­las pasiek­tas 50… Skaityk toliau...
Danielius

Oi, ant manęs irgi vis pyks­ta – tai fil­mo nega­liu žiū­rė­ti, tai šal­dy­tu­vą neži­nia kuo apkli­juo­ju, tai inter­ne­to nenau­do­ju vėliau 11-tos, pažįs­ta­ma. :D

Ir ačiū. Tikiuos tau irgi vis­gi pavyks blo­gą atgai­vin­ti – visai įdo­mus jis. :)

Vardas

Die­vu­lė­liau, būtų juo­kin­ga jei nebū­tų grau­du. Be komen­ta­rų.

Žinok, kar­tais yra geriau tie­siog nera­šy­ti.

Gal foto­gra­fuo­ti. Gal pieš­ti. Gal… Bet nera­šy­ti.

mogas

ką gero pri­ra­š­ei per mėne­sį?

LOL

neži­nau debe­sy­la, net savo šitam rewiev pada­rei sti­liaus klai­dų (dukart pavar­to­ta „min­tys lie­ja­si sklan­džiai“). beje, „ryž­tas“ o ne „rįž­tas“ tee­hee

Paulius Gr

O tau, ponai­ti LOL, rei­kė­tų pasi­mo­ky­ti ang­lų kal­bos, kadan­gi nors ir vie­ną žodį para­š­ei, bet vis­tiek klai­dų pada­rei („review“, o ne „rewiev“). ;)

MyliuMatematika

8 + 5 + 14 = kiek? Nesi­gau­na 28 nie­kaip man :-D

Danielius

Oi, man tur­būt ne tik su lie­tu­vių kal­ba, bet ir su mate­ma­ti­ka bėdos. :))

Mr. Niekas

Geriau­sia tokius iššū­kius kas die­na pil­dyt su žodžiais-na, rašy­siu pen­kias minu­tes ir pail­sė­siu:)
Dėl feis­buko žai­di­mų pana­šiai – atei­na noras pažais ir jį ati­dė­di trum­pam. Dide­lė tiki­my­bė, kad atsi­ras kitos veik­los, per kurią bus pamirš­tas pir­mi­nis impul­sas:)

Roberta

Kadan­gi paste­bė­jau, kad tam­pu pri­klau­so­ma nuo facebook žai­di­mų užsi­brė­žiau savai­tę iš vis nežaist. Pasi­rin­kau savai­tę tam, kad pasi­žiū­rė­čiau kokio stip­ru­mo pri­klau­so­my­bė.
Šį ban­dy­mą galiu pasa­kyt, kad išt­vė­riau sklan­džiai, nors buvo aki­mir­kų kai norė­da­vau atsi­sa­kyt savo pla­no. Na, o save apdo­va­no­da­vau tie­siog kalen­do­riu­je nup­ieš­ta šyp­se­na. To visiš­kai paka­ko, kad pasi­jus­čiau tvir­tes­ne, valin­ges­ne ir savim paten­kin­ta.

P.s. Jei būčiau užsi­brė­žus mėne­sio lai­ko­tar­pį, nema­nau, kad būčiau ištem­pus, tai būtų buvęs prie­var­ta­vi­mas. Tiks­lo geriau siek­ti po tru­pu­tį, bet užtik­rin­tai :)

Paulius

Apie kokius čia žai­di­mus jūs kal­ba­te? Ar rim­tai eina­te į facebook ir ten žai­džia­te žai­di­mus kaip „farm­vil­le“? :D
Man kaž­kaip keis­ta pasi­da­rė… Bent jau aš nie­ka­da nežais­da­vau fb žai­di­mų, nes jie pil­ni rekla­mų ir šiaip nela­bai įdo­mūs (nebent zyn­ga poker, bet ir tai ant ipho­ne žai­džiu).

Roberta

Ne tai ne „farm­vil­le“. Tai kito­kio pobū­džio žai­di­mas :D Pvz.: Can­dy crash regis nie­kuo neįp­a­rei­go­jan­tis ir nėra toks įpa­tin­gas, o vis dėl to įtrau­kian­tis :)

Danielius

Rober­ta, pui­kus pasi­rį­ži­mas! Ir visai sma­giai skam­ban­tis šyp­se­nė­lių kalen­do­riu­je meto­das – išban­dy­siu kada. Ar po kurio lai­ko nebe­grį­žo­te atgal prie žai­di­mų? :)

Roberta

Grį­žau, bet dabar tai jau nėra „būti­ny­bė“. Galiu pabūt ir be žai­di­mų, ieš­kaus kitos veik­los. :)