Ar įmanoma išmokti rusų kalbą be mokytojų? Galbūt.

Nuo die­nos, kai žmo­gus žengė pir­mąjį žingsnį ir išlipo iš medžio, jis troško tik vieno. Išmokti rusų kalbą. …Na, ar kaž­kaip čia pana­šiai.

Rusų kalba yra kalba, kuria kalba žmo­nės.

Ir ją mokausi su Duo­lingo prog­ra­mėle.

Pra­eitų metų spalį aš suti­kau mer­giną. 1 Tokią smul­kią, trum­pa­plaukę pankę, drą­siai gyve­nan­čią savo­mis tai­syk­lė­mis. Tokią, kokios man ir patinka. Ir ji, nors ir moka lie­tu­vių kalbą, iš auk­lė­jimo yra rusa­kalbė…

…O ką darai tu, kai Oksi­to­ci­nas užspau­džia sme­ge­nis? Aš pasi­ry­žau moky­tis rusų kal­bos.

Štai, kas nutiko.

Foto autr.: Debesylietė Lauryna

O tai rusų kalbos mokykloje nesimokei?

Ne, nesi­mo­kiau. 2 Taigi, mokausi jos dabar:

  1. Nau­do­jant Duo­lingo prog­ra­mėlę. Sakoma, kad ji vei­kia. O taip pat – ji gana popu­liari, vien And­roid apa­ra­tuose ją nau­doja virš 50 mili­jonų žmo­giškų būty­bių. 3
  2. Kas­dien. Nes koks čia moky­ma­sis, jei mokaisi tik kas penktą sek­ma­dienį ir kai nelyja? Prog­ra­mė­lėje pasi­rin­kau mažiau­sią die­nos por­ciją 4 ir pir­myn!
  3. Gop­niko sti­liumi. Taip pat nusi­pir­kau Adi­das tre­nin­gus ir įsi­jun­giau Che­eki Bre­eki I V Damke hard­bass muzi­kos. Juk reik įsi­jausti!

…Na, gerai, dėl tre­čiojo punkto juo­kauju. :D

Tai kaip ėjosi?

Kol kas – einasi ste­bė­ti­nai gerai. Prieš pra­de­dant, rusiš­kai nemo­kė­jau nei Папа, nei Mama. Dabar, 154 die­nas iš eilės pasi­mo­kęs tik Duo­lingo ir nie­kur kitur…

…Ne tik pra­dė­jau suprasti rai­des, bet ir žodžius ar jų tvarką saki­niuose. 5

Kas įdo­miau­sia – visiš­kai nesi­sten­giant.

Berods čia vei­kia tas pats daly­kas, kuris vei­kia mokan­tis vai­ruoti auto­mo­bilį, skai­tyti iški­lu­sius taš­kus pirš­tais ar atpa­žinti rit­min­gus paspau­di­mus į nugarą.

Mūsų sme­ge­nys, visgi, yra vie­nas dide­lis kal­ku­lia­to­rius, suku­rian­tis prasmę iš bet ko, ką duo­dame.

…Bet dar nega­liu nieko papa­sa­koti išsa­miau,
nes iššūkį kol kas tik įpu­sė­jau.

Mokausi jau 154 die­nas, tačiau pamokų yra apie 300. Dar liko pasi­mo­kyti!

Tarp kitko:

Par­še­lis Anta­nas jau kal­bino debe­sy­lietę iš Make­do­ni­jos, išmo­ku­sią lie­tu­vių kalbą. Ten dali­nausi ir mokslo paste­bė­ji­mais apie kalbų moky­mąsi.

Skai­tyk čia, jei nori suži­noti dau­giau.

O kaip tu? Ar mokaisi nau­jos kal­bos? Ir kaip sakai… Ką sma­gaus turė­čiau nuveikti šio iššū­kio metu? 

Išmokti eilė­raštį? Išversti kažką iš vie­nos kal­bos į kitą?

O gal…? Pasiū­lyk! :)

Kal­bė­sian­tis,


  1. Gir­dėta isto­rija, ar ne?

  2. Mokiausi vokie­čių, bet taip gerai ją išmo­kau, kad nepa­menu nė vieno žodžio. Iro­nisch.

  3. Žiū.

  4. Maž­daug po 5 nau­jus žodžius kas­dien, vie­toj 10-ties ar 20-ties.

  5. Ji kar­tais tokia keista, o kitais – bepro­tiš­kai lanksti, kaip ir lie­tu­vių kal­boje.

2 nuostabios mintys... Prisidėk ir tu!

Rikiuoti pagal:   naujausius | seniausius | mėgstamiausius