Pirmą kartą čia?

Kaip rasti savo pašaukimą?

Aš jau minė­jau: Pra­dėk dary­ti, nes didžiau­sia klai­da, kurią tu gali pada­ry­ti, yra išvis nepra­dė­ti. Tačiau tai para­šęs, grei­tai sulau­kiau klau­si­mo:

„O ką daryt, jei nori kaž­ką pra­dėt, bet neži­nai ką?“

Neap­si­spren­du­si debe­sy­lie­tė

Ir suvo­kiau, kad šitai irgi daž­nai būna prob­le­ma pra­de­dan­tiems kur­ti. Iškart po klau­si­mų ar jie išvis gali kur­ti, ar jie nebi­jo, ar jie netin­gi.

Pame­nu ir aš tokius klau­si­mus savo gyve­ni­me.

Tai buvo pra­ei­tų metų lap­kri­čio mėne­sis, sėdė­jau rudens sukel­ta­me liū­de­sy­je, po „Bal­tos drobu­lės“ spek­tak­lių 1 filo­so­fa­vau apie savo gyve­ni­mo pras­mę ir nesu­gal­vo­jau, ko galė­čiau imtis, kas tei­gia­mai pakeis­tų mano ir mano arti­mų­jų gyve­ni­mus.

Tai užtru­ko. Tie­są sakant – iki pat sau­sio mėne­sio.

Aš nesu­gal­vo­jau, ką noriu dary­ti. Ir todėl neda­riau nie­ko. Mano idė­ja žuvo dar net negi­mu­si.

Dabar, šian­dien, jau turiu atsa­ky­mą:

Jei nežinai kuo užsiimti – daryk tai, ką trokšti pamatyti jau padarytą.

„Rašyk kny­gą, kurią pats norė­tum skai­ty­ti.“

Aus­tin Kleon, poe­tas

Leisk, papa­sa­ko­siu trum­pą isto­ri­ją:

Kadai­se aš skai­ty­da­vau tokio mini­ma­lis­to Leo Babau­ta kuria­mą Zen Habits, 2 archi­tek­to Lino Matu­lio Super Gen­tį 3 ir vers­li­nin­ko Dale Carne­gie kny­gas. 4

…Ir mąs­čiau: nejau Lie­tu­vo­je dau­giau nėra nė vie­no pana­šiai gero tink­la­raš­čio su pana­šiai geru turi­niu? Nejau­gi reiks ten­kin­tis ang­liš­ku teks­tu ir tuo vie­nu lie­tu­viš­ku blo­gu?

Po pusės metų aš neiš­ken­čiau.
Pra­dė­jau rašy­ti Debe­sy­lą.

Tuo­met tai buvo tik mažas, bjau­ro­kas tink­la­la­pis, 5 kurį skai­tė tik mano drau­gė redak­to­rė ir kar­tais aš pats.

Bet Debe­sy­la per lai­ką tapo geres­nė. Neži­nau, ar dėl mano kant­ry­bės ban­dant para­šy­ti kaž­ką vis labiau skai­to­mo, ar dėl redak­to­rės kant­ry­bės mane mokant rašy­bos tai­syk­lių.

Ir neti­kė­ta, tačiau Debe­sy­lai tapus geres­ne, aš pra­dė­jau gau­ti laiš­kus su padė­ko­mis, klau­si­mais, pasiū­ly­mais nau­joms temoms, o vie­no pro­jek­to auto­rės net pra­šė mano inter­viu.

Aš dar iki šiol ste­biuo­si.

Pasi­ro­do žmo­nėms pati­ko tai, ką aš dariau. Pasi­ro­do mano ban­dy­mai sukur­ti pasau­ly­je kaž­ką tokio, ko trū­ko man pačiam… Buvo įver­tin­ti ir kitų. Neti­kė­ta!

"Būk tas pokytis pasaulyje kurį tu nori matyti." - Mahatma Gandhi

Pasauliui reikia tavo darbo.

Jei padė­si kitiems – vis­kas išsi­spręs. Tačiau svar­bu, kad tas dar­bas būtų nau­din­gas ir tau.

Tei­gi­nys, kad visi žmo­nės skir­tin­gi, yra klai­din­gas.
Nes žmo­nės NĖRA skir­tin­gi.

Daž­nai mes turi­me labai pana­šius arba vie­no­dus troš­ki­mus. Ir jei kaž­kas bus nau­din­ga tau, labai tikė­ti­na, kad tai bus nau­din­ga ir kitiems. 6

Manai tai netie­sa? O kaip, tavo many­mu, gali gyvuo­ti tokie tink­la­la­piai kaip Mar­ty­no Jociaus Virs­mai, 7 Rim­vy­do Šir­vin­s­ko Maka­liaus kelio­nės, And­riaus Užkal­nio Pro­to­ko­lai ar Beatos Nichol­son Vir­tu­vė?

Visa ši kūry­ba be var­to­to­jų ir ger­bė­jų nebū­tų gyva. 

O var­to­to­jai ir ger­bė­jai atsi­ran­da tik tuo­met, kai sutei­ki nau­dą. Nau­dą, kurios pats ieš­ko­jai. Tink­la­raš­tį apie mais­tą, nes visa­da tokio troš­kai; koky­biš­kas akmens apdai­las, nes tokių nie­kas iki tavęs nekū­rė… 8

Tavo dar­bo gavė­jai nėra akli. Jie mato, ar tai, ką darai, tu darai su
užsi­de­gi­mu ir nuo­šir­džiu noru padė­ti.

Jie tai įver­ti­na. Gal ne iš kar­to, gal ne pini­gais, bet įver­ti­na ir pri­si­me­na.

Pra­dėk dary­ti tai, ką trokš­ti maty­ti jau pada­ry­tą.

Nes jei neži­nai, kuo užsi­im­ti – tai geriau­sia, ką gali nuveik­ti. Kam lauk­ti, kol kaž­kas bus pada­ry­ta už tave, jei gali tap­ti lyde­riu, kaip tapo visi sėk­min­giau­si mūsų žmo­nės?

Tavo arti­mas,


  1. Kuriuos žiū­rė­jau net ketu­ris kar­tus… Jonas Jura­šas ir Dai­nius Svo­bo­nas nuo­sta­būs!

  2. Dar iki šiol tai vie­nas mėgs­ta­miau­sių mano tink­la­raš­čių, nepai­sant to, kad Leo pra­dė­jo kar­to­tis.

  3. Gai­la, kad Linas didžią­ją dalį senų­jų savo straips­nių paslė­pė.

  4. Pra­dė­jau, aiš­ku, nuo jo žymiau­sios „Kaip įsi­gy­ti drau­gų ir dary­ti įta­ką žmo­nėms“.

  5. Štai vie­na seniau­sių nuo­trau­kų, o štai seniau­sias įra­šas.

  6. Gerą straips­nį apie tai yra para­šęs prog­ra­muo­to­jas Ker­nius Kuo­lys: „Kodėl jau­ni žmo­nės netu­ri dar­bo ir ką dary­ti, kad tu jį visuo­met turė­tum“.

  7. Nemai­šyk su Mar­ty­no Val­ti­nin­ko tink­la­raš­čiu.

  8. Ir taip – tai slap­ta (ar nela­bai) rekla­ma. Mano tėtis dir­ba su akmens apdai­lo­mis būtent todėl, kad nie­kas kitas nesi­sten­gia taip koky­biš­kai atlik­ti dar­bų. Jis gali užim­ti koky­biš­kos apdai­los sri­tį ir jo daž­niau­sias nusi­skun­di­mas apie dar­bą yra tai, kad… Užsa­ky­mų sulau­kia per daug:)

64 nuomonės... Prisidėk ir tu!

Rikiuoti pagal:   naujausius | seniausius | mėgstamiausius