Ką daryti kad viskas būtų lengviau? Vienintelis principas, kurio tau reikės

Nuste­binsi mane, jei pasa­kysi, kad gyve­nime nesu­si­duri su sun­ku­mais. Juk susi­duri? Ir aš susi­du­riu. Visi susi­du­ria. Tuos sun­ku­mus įveik­dami sude­gi­name daug kalo­rijų ir sme­genų ląs­te­lių. Nors ir būna malonu juos įvei­kus, bet ar nepa­sva­joji kar­tais: „kaip būtų gerai, kad vis­kas būtų leng­viau?“.

Debe­syla klau­sia „Ar žinai, kaip galė­tum gyventi leng­viau?“, o aš atsa­kau – taip, žinau. Pasi­da­lin­siu tūks­tan­čio metų senumo prin­cipu, kuris paleng­vins visų veiksmų atli­kimą.