Asmeninio efektyvumo programos “Pagreitis” apžvalga Efektyvaus gyvenimo treniruotės!

Lie­tu­voje tur­būt nėra saviug­dos tre­ne­rio, kuris nebūtų kal­bė­jęs apie asme­ninį efek­ty­vumą. Pro­duk­ty­vu­mas, dar­bai… Argi tai nėra nuval­kiota? Prieš 3 mėne­sius pama­čiau asme­ni­nio efek­ty­vumo moky­mus „Pagrei­tis”. Kuo jie gali nuste­binti? Nuspren­džiau išban­dyti, išnag­ri­nėti ir apra­šyti, kaip mokymų metu jau­čiausi aš. Štai, kas nutiko. Itin trum­pai: kam „Pagrei­tis” skir­tas? Užs­t­ri­gu­siems. Pra­de­dan­tiems. Vyres­niems nei 40-ties. Norin­tiems draugų. Po […]

Išmokau būti laimingas! Mano nuotykis su „Dėkingumo dienoraščiu“

Kai maž­daug prieš metus Kalėdų proga iš debe­sy­lie­tės Eglės gavau „Dėkin­gumo die­no­raštį“, pasi­sta­čiau jį ant palan­gės šalia kitų knygų. Ten šis die­no­raš­tis rinko dul­kes ir jų vaba­liu­kus… Iki kol vasa­ros pra­džioje jį ištrau­kiau, ranka nubrau­kiau ir atver­čiau. Visą vasarą pil­džiau Dėkin­gumo die­no­raštį. Štai, ką paty­riau: Turiu ir aš! Dėkin­gumo die­no­raštį! @dekingumo_dienorastis #knyga A post sha­red […]

Trys mėnesiai veganiškai Bandau suprasti, kas tai per dalykas

Aš esu vega­nas. Štai, pasa­kiau. Esu vega­nas, bent jau šį vieną mėnesį, kol ban­dau suprasti, kas čia per daly­kas ir kodėl vega­niška filo­so­fija taip plinta. Kaip visi žino, vega­niz­mas nėra dieta. Tai šis tas dau­giau – požiū­ris į aplin­ko­saugą, eko­no­miką, gyvūnų ir žmo­nių tei­ses, evo­liu­ciją ir apsi­pir­ki­nė­jimą. Šį mėnesį tri­mė­nesį(!)  tik­rinu, kas tai per daly­kas. Kas […]

Kaip perskaityti 75 knygas per metus (net jei trūksta laiko)?

Šiuo­lai­ki­nis jau­ni­mas (ir tu) skaito dau­giau nei bet kada, dau­giau nei vyres­nės kar­tos. Mes skai­tome ne tik dau­giau, bet ir skai­tome kny­gas! Popie­ri­nes! …Nors vos prieš šešias­de­šimt metų skai­tyti mokėjo ne visi, dabar skai­ty­mas tapo įgū­džiu, pana­šiu į val­gymą. Gal­būt net šią aki­mirką val­gai ir skai­tai? Užsi­brė­žiau per­skai­tyti 75 kny­gas per metus. Per­skai­čiau 77: ilgas, trum­pas, moks­liš­kas, […]

Gydausi savo priklausomybę nuo meilės Iššūkis vardan savęs

Pra­dė­jęs 2017 metų sau­sio pra­džioje, pabaig­siu 2018 metų sausį arba vėliau. Iššūkį, kuris, tur­būt, tau visai nesvar­bus. Ar bent jau taip spėju. Šis iššū­kis toks keis­tas, kad apie jį išdrįstu pri­si­minti tik šian­dien – pra­ėjus beveik pusei metų. Aš atsi­sa­kiau mei­lės. Ar tiks­liau – mer­ginų, kurios taip daž­nai patrauk­davo mano akį, protą, širdį ir penį. […]

Ar įmanoma išmokti rusų kalbą be mokytojų? Galbūt.

Nuo die­nos, kai žmo­gus žengė pir­mąjį žingsnį ir išlipo iš medžio, jis troško tik vieno. Išmokti rusų kalbą. …Na, ar kaž­kaip čia pana­šiai. Rusų kalba yra kalba, kuria kalba žmo­nės. Ir ją mokausi su Duo­lingo prog­ra­mėle. Pra­eitų metų spalį aš suti­kau mer­giną. Tokią smul­kią, trum­pa­plaukę pankę, drą­siai gyve­nan­čią savo­mis tai­syk­lė­mis. Tokią, kokios man ir patinka. […]